443/1998

Given i Nådendal den 18 juni 1998

Lag om statens specialfinansieringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Syfte

Syftet med statens specialfinansieringsbolag, som har formen av ett aktiebolag, är att genom att bjuda ut finansiella tjänster främja och utveckla särskilt små och medelstora företags verksamhet samt företags internationalisering och exportverksamhet. Statens specialfinansieringsbolag skall i sin verksamhet främja statens regionalpolitiska mål. Bolagets verksamhet skall inriktas på att korrigera de brister som förekommer i utbudet på finansiella tjänster.

2 §
Uppgifter

Bolaget bedriver finansieringsverksamhet genom att ge och administrera krediter, garantier och borgen samt andra ansvarsförbindelser. Bolaget utför också undersökningar och utredningar som anknyter till finansieringen av företag samt bedriver verksamhet för utveckling av företag samt tillhandahåller tjänster och rådgivning.

3 §
Förvaltning

Bolaget hör till handels- och industriministeriets förvaltningsområde.

Bolagets hela aktiestock skall vara i statens omedelbara ägo och besittning.

Bolaget har ett förvaltningsråd.

På bolaget tillämpas inte kreditinstitutslagen (1607/1993).

4 §
Ekonomiska verksamhetsprinciper

Bolaget skall sträva efter att utgifterna för dess verksamhet på lång sikt kan täckas med inkomsterna från verksamheten.

I statsbudgeten tas in anslag som behövs för att sådana funktioner inom bolaget skall kunna täckas som staten särskilt beslutar att stöda.

Om statens ansvar för vissa av bolagets ansvarsförbindelser bestäms i lagen om statsgarantifonden (444/1998) och i lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet (445/1998).

5 §
Tystnadsplikt

Den som i egenskap av medlem eller suppleant i ett organ i bolaget eller i en sammanslutning som hör till samma koncern som bolaget eller som anställd hos dessa eller vid utförande av någon uppgift på uppdrag av dem har fått kännedom om den ekonomiska situationen hos någon kund vid bolaget eller hos någon annan person med anknytning till bolagets verksamhet eller om någons personliga förhållanden eller om en affärs- eller yrkeshemlighet, är skyldig att hemlighålla saken, om inte den i vars intresse tystnadsplikten har bestämts ger sitt samtycke till att saken röjs. Uppgifter som skall hållas hemliga får inte heller lämnas till bolagets bolagsstämma.

Bolaget är dock skyldigt att lämna upplysningar som avses i 1 mom. till åklagar- och förundersökningsmyndigheterna för utredning av brott, till direktionen och generalsekreteraren för den fond som avses i lagen om statsgarantifonden för skötseln av fondens uppgifter samt till andra myndigheter som enligt lag har rätt att få sådana upplysningar.

Bolaget har rätt att lämna upplysningar som avses i 1 mom. till en sammanslutning som hör till samma koncern, om den tystnadsplikt som avses i 1 mom. eller en motsvarande tystnadsplikt åligger medlemmarna i dess förvaltningsorgan eller dess anställda och om upplysningen behöver lämnas med hänsyn till den mottagande sammanslutningens riskkontroll.

6 §
Bolagets upplysningsplikt och tillsynen över bolaget

Bolaget skall till handels- och industriministeriet och arbetskrafts- och näringscentralen på dessas begäran lämna de upplysningar som är nödvändiga för behandlingen av understödsansökningar som avses i lagen om företagsstöd (1136/1993). Bolaget och dess revisorer skall också till handels- och industriministeriet på dess begäran lämna andra upplysningar som hör till bolagets verksamhetsområde eller som är nödvändiga för tillsynen över bolaget.

En medlem och en suppleant i bolagets organ samt en anställd vid bolaget har, utan hinder av vad som i 5 § bestäms om tystnadsplikt, rätt att lämna handels- och industriministeriet och arbetskrafts- och näringscentralen upplysningar som han har fått om en kunds eller en annan persons ekonomiska ställning eller privata förhållanden, om det för sammanjämkningen av den offentliga finansieringen eller myndigheternas behandling av ärenden som gäller företagsstöd är nödvändigt att upplysningarna lämnas.

Vid tillsynen skall i tillämpliga delar beaktas de principer som finansinspektionen följer vid tillsynen över kreditinstitut.

7 §
Uppdrag till bolaget

Handels- och industriministeriet kan ge bolaget sådana undersöknings- och utredningsuppgifter och andra uppgifter som ministeriet anser nödvändiga och som lämpar sig för bolagets verksamhetsområde.

8 §
Återförsäkring

För att trygga statens intressen kan bolaget genom försäkringar, säkerheter eller andra arrangemang täcka den förlustrisk som bolagets verksamhet kan förorsakas till följd av de förbindelser som avses i 4 § lagen om statsgarantifonden och de förbindelser som avses i 11 § 1 mom. nämnda lag och som har avgetts av Statsgaranticentralen eller av exportgarantianstalten och Statsgarantianstalten vilka föregick centralen.

9 §
Begränsning av förluster

För att trygga statens intressen får bolaget köpa den egendom som utgör säkerhet, eller som har utmätts av denna säkerhet, för de förbindelser som avses i 4 § lagen om statsgarantifonden och de förbindelser som avses i 11 § 1 mom. nämnda lag och som har avgetts av Statsgaranticentralen eller av exportgarantianstalten och Statsgarantianstalten vilka föregick centralen.

Bolaget har rätt att godkänna ackord eller andra motsvarande arrangemang som sammanhänger med de förbindelser som avses i 1 mom., samt att avstå från en fordran. Bolaget kan också sälja, köpa eller byta fordringar samt godkänna andra åtgärder som begränsar förluster som fastställs utgående från de förbindelser som avses ovan i 1 mom. samt ersätta kostnaderna för dessa åtgärder, om risken för förlust är uppenbar och den fördel som bolaget sannolikt uppnår i och med åtgärderna för att begränsa förlusten är väsentligt mycket större än den förutsebara förlust eller skada som bolaget i annat fall skulle lida.

För godkännande av ackord eller någon annan åtgärd som är nödvändig för att en förlust skall kunna begränsas, för avstående från en fordran och för ersättning av kostnaderna för att förlusten begränsas skall bolaget inhämta handels- och industriministeriets samtycke, om den fordran från vilken avstås eller den förlust som bolaget förorsakas är större än ett belopp om vilket skall bestämmas genom förordning.

10 §
Indrivning av avgifter genom utsökning

De avgifter som grundar sig på krediter, garantier, borgen eller andra ansvarsförbindelser som bolaget har gett, jämte dröjsmålsräntor för dessa avgifter, får utsökas utan dom eller utslag med iakttagande av lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961), förutsatt att bolaget har meddelat om denna rätt i samband med förbindelsen.

Innan verkställighetsåtgärder vidtas skall bolaget meddela den avtalspart som bolaget har gett den förbindelse som avses i 1 mom. om den avgift som skall drivas in med stöd av 1 mom. och grunden för avgiften samt att verkställighetsåtgärder kommer att vidtas om inte avtalsparten inom 14 dagar från det meddelandet har sänts skriftligen bestrider sin betalningsskyldighet. Om betalningsskyldigheten bestrids, är ett domstolsavgörande en förutsättning för verkställigheten.

11 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

12 §
Grundandet av bolaget

Bolaget fortsätter den verksamhet som bolaget Kera Abp och Statsgaranticentralen samt exportgarantianstalten och Statsgarantianstalten, som föregick centralen, har bedrivit.

Om grundandet av bolaget bestäms i lagen om arrangemang i anknytning till grundandet av statens specialfinansieringsbolag (442/1998).

13 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av lagen kräver får vidtas innan den träder i kraft.

Bolagets bolagsordning får fastställas och bolaget får antecknas i handelsregistret innan denna lag träder i kraft.

RP 35/1998
EkUB 12/1998
GrUU 11/1998
RSv 53/1998

Nådendal den 18 juni 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.