438/1998

Given i Nådendal den 18 juni 1998

Förordning om ändring av elmarknadsförordningen

På föredragning av handels- och industriministern

ändras i elmarknadsförordningen av den 7 april 1995 (518/1995) 6 § och 7 § 3 mom. samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 451/1997, ett nytt 2 mom. och till förordningen ett nytt 2 a kap. som följer:

2 §

En stamnätsinnehavare som påförs systemansvar skall administrera utförandet av de uppgifter som gäller realiserandet av det riksomfattande balansansvaret så att dessa handhas av en separat verksamhetsenhet eller av ett dotterbolag som helt ägs av den systemansvarige.

2 a kap.

Balansansvar och balansavräkning

4 a §

I detta kapitel avses med

1) öppen kraftleverans en elleverans där elförsäljaren till sin kund levererar all el denne behöver samt en elleverans där elförsäljaren balanserar skillnaden mellan kundens elproduktion och anskaffning samt elanvändning och elleveranser genom att leverera den bristande elmängden eller ta emot elöverskottet under respektive timme,

2) fast kraftleverans en elleverans där elförsäljaren till sin kund levererar exakt den elmängd som på förhand har överenskommits för respektive timme,

3) balansansvarig en part på elmarknaden som balanserar skillnaden mellan sin elproduktion och eltillförsel samt elanvändning och sina elleveranser med balanskraft som balanskraftsenheten har levererat.

4 b §

En part på elmarknaden skall ha en öppen elleverantör. Ett kraftverks produktion kan utan hinder av detta genom ett avtal om öppen elleverans levereras till innehavare av kraftverksandelar, om det är möjligt att exakt utreda hur den levererade mängden fördelar sig mellan dessa, utgående från en på förhand meddelad beräkningsmodell, mätningar och förhandsanmälningar.

En öppen leverantör bör för sin öppna kraftleverans till en part på elmarknaden utse en balansansvarig, vilken genom förmedling av leverantörens öppna kraftleverans eller en obruten kedja av öppna kraftleveranser som sträcker sig till denna part balanserar partens eltillförsel och elleveranser.

En öppen leverantör är skyldig att anmäla tidpunkten för när en öppen kraftleverans har börjat och när den har upphört till den som sköter balansavräkningen i fråga om elbalansen för den som är andra part i leveransen. Anmälan skall dessutom göras till nätinnehavaren för en part som har anslutit sig till distributionsnätet, ifall denne inte sköter partens balansavräkning. Om den öppna leverantören inte tidigare har levererat el till distributionsnätet i fråga, skall anmälan också göras till den som sköter leverantörens egen balansavräkning. Den balansansvarige skall på begäran till balanskraftsenheten anmäla kedjan av öppna leveranser för de elmarknadsparters del vilkas balansavräkning denne sköter.

4 c §

Den balansansvarige skall ordna behandlingen av förhandsanmälningarna om fasta kraftleveranser för de elmarknadsparters del vilkas balansansvarige denne är.

Balanskraftsenheten skall ordna behandlingen av förhandsanmälningarna om fasta kraftleveranser i fråga om de fasta leveranser som påverkar elbalanserna mellan de balansansvariga eller sker via elledningar som överskrider landets gränser.

En part i en fast kraftleverans är skyldig att meddela sin balansansvarige de uppgifter som behövs om tidpunkten för när den fasta leveransen börjar. En part i en fast kraftleverans är skyldig att meddela sin balansansvarige en partsvis specificerad summauppgift samt sin öppna leverantör en summauppgift om de fasta kraftleveranser som parten har skaffat och levererat. Ifall en part i en fast kraftleverans är en konsument som avses i konsumentskyddslagen (38/1978), är den näringsidkare som är andra part i leveransen skyldig att sörja för att också den anmälningsskyldighet som ankommer på konsumenten uppfylls.

En balansansvarig är skyldig att till balanskraftsenheten anmäla en per balansansvarig specificerad summauppgift om de fasta kraftleveranser som ingår i elbalansen och som påverkar elbalanserna mellan de balansansvariga.

4 d §

Nätinnehavaren skall ordna installering av den mätutrustning och avläsning av de mätare som ligger till grund för balansavräkningen och faktureringen samt registreringen av mätningsuppgifterna och anmälningen av dem till parterna på elmarknaden.

Nätinnehavaren och någon annan som utför mätning skall till den som utför balansavräkningen lämna de mätningsuppgifter per driftsställe eller per mätning som behövs vid balansavräkningen och faktureringen.

4 e §

Distributionsnätsinnehavaren skall organisera balansavräkningen och det informationsutbyte som sammanhänger med den i fråga om de öppna kraftleveranserna i distributionsnätet samt den utjämningsberäkning mellan elförsäljarna som tillämpningen av typbelastningskurvor förutsätter.

Distributionsnätsinnehavaren har i uppgift att räkna ut de uppmätta leveransmängderna och de som grundar sig på en kombination av mätning och typbelastningskurva för respektive part i elhandeln som är verksam i distributionsnätet.

Distributionsnätsinnehavaren skall för balansavräkningen till parternas balansansvariga anmäla summauppgifter om de elmarknadsparters leveranser som matas in i eller tas ut ur nätet.

Distributionsnätsinnehavaren skall för realiserandet av balansansvaret samt för fakturering till elleverantören anmäla de leveranser som har beräknats i samband med balansavräkningen och som gäller parterna på elmarknaden.

4 f §

Den balansansvarige skall organisera balansavräkningen och det informationsutbyte som sammanhänger med den för stam- och regionnätet, från stamnätet till mätningspunkterna mellan distributionsnätet och ett annat elnät i fråga om de öppna kraftleveranser som denne är balansansvarig för samt från stamnätet till distributionsnätet i fråga om de parter på elmarknaden som har fast krafttillförsel eller fasta kraftleveranser och vilkas öppna kraftleveranser denne är balansansvarig för.

Den balansansvarige har till uppgift att utgående från mätningsuppgifterna beräkna leveranserna till andra parter på stam- och regionnätsnivå från de parter som den ansvarige skall inbegripa i sin elbalans samt de leveransmängder som grundar sig på mätning och de som grundar sig på en kombination av mätning och typbelastningskurva till de parter som har anslutit sig till distributionsnätet och som har fasta kraftleveranser eller fast tillförsel.

Den balansansvarige skall för balansavräkningen till balanskraftsenheten anmäla summauppgifter som grundar sig på mätningar av den krafttillförsel och de öppna kraftleveranser som denne har levererat och som skall räknas in i balansen.

Den balansansvarige skall för realiserandet av balansansvaret och för fakturering meddela elleverantören eller elmottagaren de leveranser som har räknats ut i samband med balansavräkningen.

4 g §

Balanskraftsenheten har till uppgift att utreda den riksomfattande kraftbalansen samt de balansansvarigas elbalanser på så sätt att balansavräkningen resulterar i balansavvikelsen mellan balanskraftsenheten och de balansansvariga samt balansavvikelsen mellan Finland och övriga länder.

Balanskraftsenheten skall meddela den balansansvarige leveranserna mellan enheten och den balansansvarige samt en utländsk part de leveranser som överskrider landets gränser.

4 h §

Parterna på elmarknaden är, utöver vad som särskilt bestäms i detta kapitel, skyldiga att på begäran meddela nätinnehavaren, den som utför balansavräkningen för en part och balanskraftsenheten uppgifter som gäller tillförsel, användning och leveranser av el, om erhållandet av uppgifterna är motiverat med tanke på balansavräkningen eller för att den andra parten skall kunna uppfylla sitt balansansvar. Den balansansvarige är dessutom skyldig att bistå balanskraftsenheten vid korrigeringen av felaktiga balansavräkningsuppgifter, om uppgörandet av den riksomfattande balansavräkningen kräver detta.

Om tidsfristerna för de anmälningar som nämns i detta kapitel bestäms särskilt.

6 §

Balansavräkningen för minuthandeln med el skall i fråga om de elköpare i förhållande till vilka minutförsäljaren inte har någon leveransskyldighet basera sig på energimätning och registrering varje timme.

Balansavräkningen i fråga om en sådan elköpare som avses i 1 mom. och vars eldriftsställe är utrustat med huvudsäkringar på högst 3 x 63 ampere och till vars eldriftsställe el köps med en beställningseffekt om högst 45 kilowatt får, när elköparen så önskar, också basera sig på sedvanlig mätning och på en typbelastningskurva per kundgrupp enligt ministeriets beslut. Om en elanvändargrupps elanvändning i betydande grad avviker från de tidsmässiga variationerna vid elanvändning enligt typbelastningskurvan, kan distributionsnätsinnehavaren ta i bruk en lokal belastningskurva. När distributionsnätsinnehavaren överväger ibruktagandet av en lokal belastningskurva, skall denne beakta vad som bestäms i 16 c § 3 mom. elmarknadslagen.

Distributionsnätsinnehavaren fastställer vilken typbelastningskurva som tillämpas på varje eldriftsställe.

Distributionsnätsinnehavaren utreder årligen i fråga om varje elförsäljares kunder skillnaderna mellan de sammanlagda energimängder som har beräknats och uppmätts i förfarandet med typbelastningskurva. Summan av dessa skillnader gottgörs och debiteras mellan de elförsäljare som är verksamma i distributionsnätet och härvid används den för varje grupp bäst lämpade offentliga tariffen för en elförsäljare som är leveransskyldig på ansvarsområdet.

Ett eldriftsställe som avses i 2 mom. kan dock utrustas med en sådan mätutrustning som avses i 1 mom. Den part som har ställt krav på mätning är härvid ansvarig för att tilläggskostnaderna för mätningarna ersätts. Nätinnehavaren skall ha vägande skäl för att kunna kräva mätning.

7 §

Också den som köper el har rätt att skaffa och äga sådan mätutrustning som avses i 6 § 1 mom. och som uppfyller de tekniska krav som nätinnehavaren ställer.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1998.

Systemet med typbelastningskurvor tas i bruk stegvis på så sätt att när denna förordning träder i kraft kommer systemet att omfatta de eldriftsställen som avses i 6 § 2 mom. och som används som stadigvarande bostäder och där el huvudsakligen används för boendeändamål samt från den 1 november 1998 övriga elköpare som avses i 6 § 2 mom.

Nådendal den 18 juni 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.