428/1998

Utfärdat i Helsingfors den 17 juni 1998

Statsrådets beslut om ändring av bilagan till statsrådets beslut om förbud och begränsningar som gäller vissa kemikalier som orsakar hälsoskada och produkter som innehåller dessa kemikalier

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet

fogat en ny 6 a-punkt till bilagan till sitt beslut av den 27 maj 1992 om förbud och begränsningar som gäller vissa kemikalier som orsakar hälsoskada och produkter som innehåller dessa kemikalier (489/1992) som följer:

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1998. Kemikalier som inte uppfyller kraven i 6 a i bilagan till detta beslut får inte släppas ut på marknaden efter den 1 januari 1999.

Kommissionens direktiv97/64/EG, EGT nr L 315, 19.11.1997, s. 13

Helsingfors den 17 juni 1998

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Konsultativ tjänsteman
Raimo Salonen

BILAGA

Ämne eller ämnesgrupp

6 a. Med avvikelse från 6 punkten ovan, ämnen och preparat som vid inandning (aspiration) kan orsaka skador på lungorna och som märks med fras R 65 så som det bestäms i social- och hälsovårdsministeriets beslut om grunderna för klassificering samt märkning av kemikalier.

Förbud eller begränsning

Får inte innehålla ett färgämne, såvida det inte är nödvändigt av skatteskäl, eller ett luktämne, då avsikten är att ämnet eller preparatet skall användas som bränsle i oljeeller prydnadslampor och det saluförs i förpackningar om 15 liter eller mindre. På förpackningen till ett sådant ämne eller preparat skall utöver annan märkning finnas följande märkning som skall vara läslig och outplånlig: "Pidettävä tällä nesteellä täytetyt lamput lasten ulottumattomissa. ― Förvara lampor fyllda med denna vätska utom räckhåll för barn."

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.