425/1998

Given i Nådendal den 18 juni 1998

Förordning om ändring av sysselsättningsförordningen

På föredragning av arbetsministern

ändras i sysselsättningsförordningen av den 30 december 1997 (1363/1997) 24 § 2 mom., 27 §, 30 § 1 mom. 4 punkten och 64 §, av dem 27 § sådan den lyder i förordning 31/1998, samt

fogas till 20 § ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom. och till 30 § nya 2 och 3 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 4 mom., som följer:

20 §
Projektstödets belopp och varaktighet

Med avvikelse från vad som bestäms i 3 mom. räknas som statligt finansieringsstöd inte understöd från Penningautomatföreningen eller understöd som betalas av tipsmedel. Vid uträkning av det i 1 mom. bestämda maximibeloppet för projektstöd beaktas inte understöd från Penningautomatföreningen eller understöd som betalas av tipsmedel. Det sammanlagda beloppet av de understöd som beviljats för ett projekt som är föremål för projektstöd får emellertid inte överstiga de totalkostnader för projektet som godkänts av den beviljande myndigheten.


24 §
Upphörande med utbetalning och återkrav av projektstöd

Om projektstödet tillsammans med sådan övrig statlig finansiering som avses i 20 § 3 mom. överstiger maximibeloppet enligt 20 § 1 mom. eller tillsammans med sådant understöd från Penningautomatföreningen som avses i 20 § 4 mom. eller understöd som betalas av tipsmedel överstiger de totalkostnader för projektet som godkänts av den beviljande myndigheten, återkrävs av det projektstöd som har betalats till mottagaren av finansieringen den del som överstiger det tillåtna maximibeloppet eller de totala kostnaderna.

27 §
Skyldighet att ställa säkerhet

Andra mottagare av förskott på projektstöd än kommuner, samkommuner och församlingar är skyldiga att ställa tillräcklig säkerhet som godkänns av den som betalar ut stödet för den händelse att det bestäms att förskottet på projektstödet skall återkrävas.

30 §
Förutsättningar för beviljande av stöd

Sysselsättningsstöd kan inte beviljas, om


4) arbetsplatsen som stödet avser bedöms bli besatt även utan stöd,


Med avvikelse från vad som bestäms i 1 mom. 4 punkten kan sysselsättningsstöd beviljas företag som anställer en långtidsarbetslös som sådan i lagen om försök med alterneringsledighet (1663/1995) avsedd arbetstagare som anställs under alterneringsledighet.

Med avvikelse från vad som bestäms i 1 mom. 5 punkten kan sammansatt stöd beviljas även om arbetsgivaren får understöd från Penningautomatföreningen eller understöd som betalas av tipsmedel för anställande av en person som skall sysselsättas eller för främjande av sysselsättningen. Det sammansatta stödet får inte tillsammans med utbildningsersättning för läroavtalsutbildning, understöd från Penningautomatföreningen eller understöd som betalats av tipsmedel överstiga de kostnader som anställandet av personen orsakar arbetsgivaren. Som sådana kostnader betraktas lön som har betalts till en person samt arbetsgivarens pensions- och socialskyddsavgift.


64 §
Upphörande med utbetalning och återkrav av sysselsättningsstöd

Om mottagaren av sysselsättningsstöd inte längre uppfyller kraven enligt denna förordning eller de villkor som vid beviljande stödet har uppställts för erhållande av stödet, kan det förordnas att utbetalningen av stödet skall upphöra. Om stödet har använts i strid med denna förordning eller villkoren i beslutet om beviljandet, skall det stöd som har utbetalts utan grund återbetalas till staten. Om det sammansatta stödet, i vilket sysselsättningsstöd ingår, tillsammans med i 30 § 3 mom. avsedd utbildningsersättning eller där avsett understöd från Penningautomat föreningen eller understöd som betalats av tipsmedel överstiger lönekostnaderna, återkrävs den del som överstiger det tillåtna beloppet i första hand av det sysselsättningsstöd som betalats till mottagaren av stödet.

På det belopp som skall återbetalas skall från utbetalningsdagen betalas en årlig ränta enligt den räntefot som avses i 3 § 2 mom. räntelagen ökad med tre procentenheter. Om det belopp som skall återbetalas inte betalas senast på den i beslutet om återkrav utsatta återbetalningsdagen, skall på det försenade beloppet betalas en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen räknat från återbetalningsdagen.

Beslut om att utbetalningen av stödet skall upphöra fattas av den myndighet som har beviljat stödet. Beslut om återkrav fattas av TE-centralen, som även sköter de nödvändiga återkravsåtgärderna.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1998.

Nådendal den 18 juni 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.