421/1998

Given i Nådendal den 18 juni 1998

Lag om ändring av 1 § lagen om rättsskyddscentralen för hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 27 november 1992 om rättsskyddscentralen för hälsovården (1074/1992) 1 § som följer:

1 §

Rättsskyddscentralen för hälsovården skall sköta de uppgifter som ankommer på den enligt bestämmelser i lagstiftningen om tillsynen över den yrkesutbildade personalen inom hälso- och sjukvården samt om avbrytande av havandeskap, sterilisering, kastrering, utredande av dödsorsak och rättspsykiatri. Rättsskyddscentralen skall dessutom sköta uppgifter som åläggs den i andra lagar eller i förordningar eller med stöd av dem. Ämbetsverket skall också sköta de uppgifter som med stöd av den lagstiftning som avses ovan hör till dess verksamhetsområde och som vederbörande ministerium ålägger ämbetsverket. Ämbetsverket lyder under vederbörande ministerium.

Dessutom skall rättsskyddscentralen för hälsovården sköta de uppgifter med anknytning till människorättsfrågor inom området för hälso- och sjukvården och socialvården som behandlas i internationella organ och som vederbörande ministerium ålägger ämbetsverket.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1998.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 65/1998
ShUB 7/1998
RSv 43/1998

Nådendal den 18 juni 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.