400/1998

Given i Helsingfors den 5 juni 1998

Förordning om ändring av förordningen om utrikesförvaltningen

På föredragning av utrikesministern

ändras i förordningen den 10 februari 1995 om utrikesförvaltningen (166/1995) 3 § 3 mom., 6 § 2 mom., 15 § 1 mom., 16 § 1 och 4 mom. samt 31 § och

fogas till förordningen en ny 3 a § som följer:

3 §

Om de övriga enheterna som hör till ministeriets organisation och om avdelningarnas indelning i linjer och enheter bestäms i ministeriets arbetsordning.

3 a §

Avdelningarna kan ha gemensamma linjer och enheter på det sätt som ministeriets arbetsordning bestämmer.

En linje eller enhet som är gemensam för flera avdelningar arbetar i det enskilda fallet under den avdelningschef till vars avdelning ärendet i fråga huvudsakligen hör.

6 §

Republikens president kan befullmäktiga chefen för en ambassad eller en legation att tjänstgöra som diplomatisk representant i en annan stat utöver stationeringslandet (biackreditering). Dessutom kan en tjänsteman som tjänstgör som ambulerande ambassadör befullmäktigas att tjänstgöra som diplomatisk representant i en sådan stat som Finland inte har någon diplomatisk beskickning i.


15 §

Republikens president förordnar understatssekreterarna, avdelningscheferna, inspektörerna inom utrikesförvaltningen, de ambulerande ambassadörerna och beskickningscheferna till deras uppgifter.


16 §

Till uppgiften som avdelningschef, inspektör inom utrikesförvaltningen, chef för sekretariatet för nordisk samarbete, chef för EU-sekretariatet, linjechef, konsultativ tjänsteman och ambulerande ambassadör samt till chef för en ambassad, en ständig representation, en särskild representation och ett konsulat som förestås av en utsänd generalkonsul förordnas ett utrikesråd.


Till avdelningschef, linjechef och konsultativ tjänsteman vid avdelningen för utvecklingssamarbete, till linjechef för en linje som är gemensam för flera avdelningar och till chef för beskickning som huvudsakligen handhar biståndsfrågor kan även förordnas en biståndsstjänsteman som har en tjänsteställning som motsvarar utrikesråd.


31 §

I ministeriets arbetsordning bestäms om verksamhetsenheternas uppgifter, ledningen av ministeriet, tjänstemännens uppgifter och vikarier, beredningen av ärenden och vem som skall avgöra ett ärende samt om övrig intern förvaltning.

Arbetsordningen fastställs av utrikesministern. När fler än en minister har förordnats till ministeriet, fastställer respektive minister arbetsordningen för sitt verksamhetsområde.


Denna förordning träder i kraft den 12 juni 1998.

Genom denna förordning upphävs 1 § 2 mom. förordningen den 31 maj 1990 om pla- ceringen av Finlands beskickningar i utlandet (486/1990), sådant det lyder i förordningen 978/1997.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 5 juni 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Utrikesminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.