374/1998

Given i Helsingfors den 29 maj 1998

Förordning om Folkhälsoinstitutet

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde föreskrivs med stöd av 2 och 6 § lagen den 4 december 1981 om folkhälsoinstitutet (828/1981):

Folkhälsoinstitutets uppgifter
1 §

Folkhälsoinstitutet skall för fullgörande av sina uppgifter enligt 1 § lagen om folkhälsoinstitutet (828/1981)

1) bedriva forskning för främjande av befolkningens hälsa,

2) undersöka och ge akt på omständigheter som inverkar på befolkningens hälsa genom att samla och behandla uppgifter om befolkningens hälsa, sjukdomars utbredning och sjukdomsorsaker,

3) utveckla och vidta nödvändiga åtgärder för främjande av befolkningens hälsa och förebyggande av sjukdomar,

4) utveckla och utföra laboratorieundersökningar som behövs vid förebyggande, diagnostisering och behandling av sjukdomar och vid övervakning av sanitära förhållanden samt utveckla och utföra sådana rättsmedicinska laboratorieundersökningar som hör till institutets verksamhetsområde.

Institutet skall dessutom sköta de andra uppgifter som det har ålagts genom någon annan lag eller förordning eller som vederbörande ministerium ger institutet i uppdrag för att de är lämpade för dess verksamhetsområde.

2 §

Institutet skall övervaka kvaliteten hos de vaccin och motsvarande preparat som används i Finland.

För de uppgifter som nämns i 1 mom. finns vid institutet en enhet för kvalitetskontroll av vaccin, som i dessa uppgifter är direkt underställd läkemedelsverket.

Direktionen
3 §

Institutets direktion består av en ordförande, en vice ordförande samt fyra andra medlemmar, vilka liksom sina personliga suppleanter utses av statsrådet för tre år i sänder. Dessutom hör till direktionen institutets generaldirektör samt en representant som personalen har valt inom sig för högst tre år i sänder.

Vederbörande ministerium fastställer arvodena för direktionens medlemmar.

4 §

Institutets direktion skall

1) besluta om institutets budgetförslag samt behandla de resultatmål som skall uppställas för institutet,

2) bedöma vilka strategiska faktorer som inverkar på institutets verksamhet,

3) behandla institutets verksamhetsberättelse och bokslut,

4) behandla principiellt viktiga och vittgående ärenden som gäller institutets verksamhetsförutsättningar,

5) främja samarbete mellan institutet och de myndigheter, sakkunniginrättningar och yrkesutbildade personer vilkas verksamhet anknyter till institutets verksamhetsområde,

6) behandla övriga ärenden som direktionen på föredragning av generaldirektören beslutar ta upp till behandling.

5 §

Direktionen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om han har förhinder, av vice ordföranden.

Direktionen är beslutför när mötets ordförande och minst tre av de övriga medlemmarna är närvarande. Som direktionens beslut gäller den mening som har omfattats av flertalet eller, vid likaröstetal, den mening som ordföranden har omfattat.

Direktionen meddelar närmare föreskrifter om hur direktionen skall sammankallas och om behandlingen av ärenden i direktionen.

Organisation och personal
6 §

Chef för institutet är en generaldirektör.

Generaldirektören, avdelningscheferna och forskningsprofessorerna har professors titel.

Bestämmelser om institutets verksamhetsorganisation och chefernas ansvarsområden ses i arbetsordningen. Arbetsordningen fastställs av generaldirektören.

Behandling av ärenden
7 §

Generaldirektören svarar för att institutets uppgifter sköts på ett sätt som är ekonomiskt, effektivt och resultatgivande.

Generaldirektören avgör de ärenden som ankommer på folkhälsoinstitutet och som inte bestämts att avgöras av direktionen eller som inte enligt arbetsordningen eller någon annan föreskrift skall avgöras av någon annan tjänsteman eller av en arbetstagare.

Behörighetsvillkor för och besättande av tjänster samt tjänstledighet
8 §

Behörighetsvillkor för tjänsterna vid institutet är

1) för generaldirektören vetenskaplig och praktisk förtrogenhet med sitt verksamhetsområde, förtrogenhet med administrativa uppgifter samt erfarenhet av ledarskap,

2) för forskningsprofessorerna och avdelningscheferna vetenskaplig och praktisk förtrogenhet med sitt verksamhetsområde, förtrogenhet med administrativa uppgifter samt i praktiken visad ledarförmåga,

3) för förvaltningsdirektören högre högskoleexamen, god förtrogenhet med förvaltnings- och ekonomiärenden samt i praktiken visad ledarförmåga.

9 §

Generaldirektören utnämns av republikens president på framställning av statsrådet.

Övrig personal utnämns eller anställs av generaldirektören, om inte något annat bestäms i arbetsordningen i fråga om annan personal än den som avses i 8 §.

10 §

Generaldirektören beviljas tjänstledighet av vederbörande ministerium. Annan tjänstledighet för längre tid än två år än sådan som en tjänsteman har rätt till med stöd av lag eller kollektivavtal beviljas dock av statsrådet.

Om skötseln av generaldirektörens tjänst under hans tjänstledighet eller under den tid tjänsten inte är besatt beslutar den myndighet som beviljar tjänstledighet.

Övriga tjänstemän beviljas tjänstledighet av generaldirektören, om inte något annat bestäms i arbetsordningen i fråga om andra tjänstemän än de som avses i 8 §.

Särskilda bestämmelser
11 §

Närmare föreskrifter om hur institutets verksamhet skall ordnas och om beredningen av ärenden meddelas i arbetsordningen.

Generaldirektören meddelar föreskrifter om i vilken ordning de tjänstemän som avses i 7 § 2 mom. verkar som vikarier för honom när han har förhinder.

12 §

Institutet kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar vid domstol och skiljeförfarande, vid andra myndigheter och vid förrättningar statens rätt och fördel i alla ärenden som angår institutet.

13 §

Vid institutet kan med generaldirektörens samtycke tas emot utomstående forskare och praktikanter, vilka utan att erhålla arvode av institutet bedriver forskning eller utför arbetspraktik och därvid får använda institutets apparatur och material.

14 §

Var och en som arbetar vid institutet eller en forskare eller en praktikant som avses i 13 § skall skriftligen försäkra att han inte för obehöriga röjer vad som kommer till hans kännedom i ärenden som undersöks vid institutet och som gäller enskilda personer, affärs- eller yrkeshemligheter eller ärenden som annars med hänsyn till sakens natur skall hållas hemliga.

15 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1998.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 24 maj 1991 om folkhälsoinstitutet (848/1991) jämte ändringar.

Den direktion som är tillsatt när denna förordning träder i kraft fortsätter i sitt uppdrag till utgången av mandatperioden.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 maj 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.