367/1998

Given i Helsingfors den 29 maj 1998

Lag om ändring av lagen om hälsovården inom försvarsmakten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 mars 1987 om hälsovården inom försvarsmakten (332/1987) 3 § 1 mom., 5 § 3 mom., 6 § 2 mom. och 9 b § 2 mom.,

av dessa lagrum 3 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1262/1992 och 9 b § 2 mom. sådant det lyder i lag 1682/1995, som följer:

3 §

Försvarsmakten ansvarar för hälsovården för dem som med stöd av värnpliktslagen (452/1950) och lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995) tjänstgör inom försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet under deras tjänstgöringstid samt för sådana studerande som skall utbildas för militära tjänster.


5 §

Om ersättningar som för andra hälsovårdstjänster uppbärs hos dem som erhåller sådana bestäms i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).


6 §

För den regionala förvaltningen och orga- niseringen av hälsovården ansvarar staberna för försvarsområdena samt staberna för sjöoch luftstridskrafterna.


9 b §

Ett utlåtande om de begränsningar vad skötseln av tjänstgöringsuppgifterna beträffar som vid hälsokontrollen har konstaterats i fråga om en person för vars hälsovård försvarsmakten ansvarar skall tillställas också chefen för grundenheten. I fråga om dem som tjänstgör med stöd av värnpliktslagen och lagen om frivillig militärtjänst för kvin-nor kan de uppgifter som avses ovan sändas också till en sådan kommission som avses i 66 § förordningen angående tillämpning av värnpliktslagen (63/1951).Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

RP 21/1998
FöUB 1/1998
RSv 29/1998

Helsingfors den 29 maj 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Försvarsminister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.