366/1998

Utfärdat i Helsingfors den 26 maj 1998

Finansministeriets beslut om ändring av finansministeriets beslut om deklarationsskyldighet

Finansministeriet har

ändrat 5 § 1 mom. 18 punkten, i 6 § det inledande stycket samt 3, 4, 8 och 9 punkten, 8 § 1 mom., 11 § och 15 § i sitt beslut av den 28 december 1995 om deklarationsskyldighet (1760/1995) samt

fogat en ny 10 punkt till 6 § och en ny 8 a § till beslutet som följer:

5 §
Deklarationsskyldigheten för rörelseidkare och vissa andra som har dubbel bokföring

En skattskyldig som driver rörelse, en skattskyldig som är yrkesutövare och har dubbel bokföring och en i 1 § 3 mom. bokföringslagen avsedd annan bokföringsskyldig skattskyldig än ett ideellt samfund och en stiftelse skall utöver de uppgifter som anges i 1―3 §§ lämna följande uppgifter och utredningar:


18) utredning om i lagen om gottgörelse för bolagsskatt (1232/1988) angivna ränteoch dividendinkomster, vinstandelar och erhållna dividendersättningar enligt 31 § 5 mom. inkomstskattelagen, gottgörelse för bolagsskatt som anknyter till dessa samt övriga dividendinkomster, indelade enligt förvärvskälla,


6 §
Särskilda uppgifter om aktie- och personbolag samt vissa andra samfund

Aktiebolag, andelslag, sparbanker, ömsesidiga försäkringsbolag, föreningar, inrättningar, stiftelser, öppna bolag, kommanditbolag och partrederier skall i sin skattedeklaration utöver de uppgifter och utredningar som nämns i 1―3 och 5 § till skatteverket inge följande handlingar, uppgifter och utredningar:


3) uppgifter om bolagsstämmans eller styrelsens beslut om ökning av aktiekapitalet, nedsättning av aktiekapitalet eller av en reservfond, ändring av en akties nominella värde, upptagande av lån mot konvertibla skuldebrev eller optionslån, bolagets fusion med ett annat bolag, bolagets upplösning eller inlösen, förvärv eller överlåtelse av egna aktier; anmälan om ändring skall göras till det skatteverk, inom vars tjänsteområde bolagets hemkommun är belägen, före utgången av november det kalenderår under vilket teckningstiden för aktier som tecknas vid nyemission har utgått, egna aktier förvärvats eller överlåtits eller någon annan sådan ändring som nämns ovan införts i handelsregistret; när det gäller förvärv och överlåtelse av egna aktier skall anmälan innehålla uppgifter om det totala antalet egna aktier som bolaget innehar samt anskaffnings- och överlåtelseprisen för dem; när det gäller övriga ändringar skall till anmälan fogas ett protokollsutdrag varav framgår det beslut som fattats i ärendet vid bolagsstämman eller styrelsens möte, samt en utredning om införandet av ändringen i handelsregistret,

4) uppgifter om det antal aktier som bolaget under skatteåret har inlöst och förvärvat av varje aktieägare och om löseskillingen och anskaffningspriset för dem samt om det antal aktier som bolaget har överlåtit till varje mottagare och om överlåtelsevinsten och överlåtelsepriset för dem,


8) utredning om en sådan till sammanslutningens näringsverksamhets tillgångar eller aktiebolagets tillgångar hörande bostad som avses i 41 § 4 mom. och 42 § 2 mom. inkomstskattelagen,

9) uppgifter om sådana majoritetsaktieägare i aktiebolag som avses i 42 § 2 och 3 mom. inkomstskattelagen samt

10) uppgifter om beloppet av de dividendersättningar som avses i 31 § 5 mom. inkomstskattelagen och som bolaget har betalt under skatteåret.

8 §
Uppgifter om koncernförhållanden mellan samfund

Ett sådant moderföretag i en koncern som avses i 1 kap. 6 § bokföringslagen (1336/1997) skall meddela namnen på samt affärs- och samfundssignum och hemorter för de dotterföretag som hör till koncernen. Ett dotterföretag i en koncern skall meddela dessa uppgifter om koncernens moderföretag. Ett koncernföretag skall ge utredning om överlåtelser av andra än till omsättningseller investeringstillgångarna hörande värdepapper och fastigheter samt överlåtelser av delar av näringsverksamheten till ett annat koncernföretag.


8 a §
Skyldighet för Koncernskattecentralens kunder att lämna uppgifter

Ett sådant moderföretag i en koncern som avses i 1 kap. 6 § bokföringslagen (1336/1997) och som är kund hos Koncernskattecentralen skall utöver de uppgifter som nämns i 8 § årligen med en särskild anmälan meddela vilka bolag som hör till koncernen den 30 juni. Anmälan skall lämnas till Koncernskattecentralen senast den 31 augusti och i den skall anges namnen på samt affärs- och samfundssignum och hemorter för de bolag som hör till koncernen. I anmälan lämnas inga uppgifter om bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag som hör till koncernen.

11 §
Särskilda uppgifter om yrkesbilister

En skattskyldig som bedriver yrkesmässig personbeställningstrafik med annan bil än buss eller ambulansbil skall för varje månad per körskift eller, om körskift inte har fastställts, per dygn föra körjournal. Om den skattskyldige använder en taxameter som är försedd med kvittoutskrivare, utgör kvittoutskrivarens rapporter körjournalen.

Av körjournalen eller de rapporter som avses i 1 mom. skall framgå följande specifikation:

1) inkomster av körslor, vilka skall indelas i kontanta inkomster av körslor, inkomster av körslor med kredit och övriga inkomster, samt

2) uppgifter om det sammanlagda antalet körkilometrar under skatteåret, vilka skall uppdelas i yrkeskörslor, icke inkomstbringande yrkeskörslor, privata körslor och övriga körslor.

Körjournalen och de rapporter som avses i 1 mom. skall förvaras sex år efter skatteårets utgång så, att de ursprungliga uppgifterna kan verifieras.

15 §
Deklarationsskyldighet rörande uthyrningsverksamhet

En skattskyldig som erhåller inkomst av uthyrningsverksamhet och som enligt lag inte är bokföringsskyldig, skall till skatteverket lämna erforderliga uppgifter om hyrestagarna samt specificerad utredning om de hyror som under skatteåret har uppburits hos dem.


Detta beslut träder i kraft den 1 juni 1998.

Beslutets 5, 6 och 15 § tillämpas första gången då uppgifter lämnas för verkställandet av beskattningen för skatteåret 1998.

Helsingfors den 26 maj 1998

Minister
Jouko Skinnari

Överinspektör
Terhi Järvikare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.