357/1998

Given i Helsingfors den 29 maj 1998

Lag om ändring av lagen om arbetsavtal

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 30 april 1970 om arbetsavtal (320/1970) 34 och 34 a―34 h §, dessa lagrum sådana de lyder, 34 § i lagar 30/1985, 640 och 1190/1990 och 824/1994, 34 a och 34 b § i nämnda lagar 30/1985 och 640/1990, 34 c och 34 e―34 g § i lag 284/1988, 34 d § i sistnämnda lag och nämnda lag 640/1990 samt 34 h § i nämnda lag 1190/1990, samt

fogas till lagen ett nytt 2 a kap. som följer:

2 a kap.

Familjeledighet

35 a §
Moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet

En arbetstagare har rätt till ledighet från arbetet under en sådan moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningsperiod som avses i sjukförsäkringslagen (364/1963).

Moderskaps- och faderskapsledighet skall anmälas till arbetsgivaren senast två månader före den planerade ledighetens början. En arbetstagare får dock tidigarelägga moderskapsledigheten. En arbetstagare får också ändra tidpunkten för en faderskapsledighet som han tänkt hålla i samband med nedkomsten, om det är nödvändigt på grund av barnets födelse eller barnets, moderns eller faderns hälsotillstånd. Dessa ändringar skall anmälas till arbetsgivaren så snart som möjligt. I övrigt får arbetstagaren av grundad anledning ändra tidpunkten för en tidigare anmäld ledighet med iakttagande av en anmälningstid på en månad.

Arbetstagare har rätt att ta ut föräldraledighet i högst två perioder, som vardera skall omfatta minst 12 vardagar. Föräldraledigheten och dess längd skall anmälas till arbetsgivaren senast två månader före ledighetens början. Arbetstagaren får av grundad anledning ändra tidpunkten för ledigheten med iakttagande av en anmälningstid på minst en månad. Anmälan om ledighet för vård av adoptivbarn skall om möjligt göras två månader innan ledigheten börjar. Föräldrar till adoptivbarn får av grundad anledning ändra tidpunkten för ledigheten genom att anmäla det till arbetsgivaren så snart som möjligt.

35 b §
Arbete under moderskapspenningsperioden

En arbetstagare får med arbetsgivarens samtycke utföra sådant arbete under moderskapspenningsperioden som inte äventyrar hennes eller fostrets eller det nyfödda barnets säkerhet. Sådant arbete får dock inte utföras under två veckor före den beräknade tidpunkten för nedkomsten och inte under två veckor efter nedkomsten. Såväl arbetsgivaren som arbetstagaren har rätt att när som helst avbryta arbete som utförs under moderskapspenningsperioden.

35 c §
Vårdledighet

En arbetstagare har rätt till vårdledighet för att vårda sitt barn eller något annat barn, som varaktigt bor i hans eller hennes hushåll, till dess barnet fyller tre år. Vårdledighet kan tas ut i högst två perioder, som vardera är minst en månad lång, om inte arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om flera perioder än två eller att någon period skall vara kortare än en månad. Av föräldrarna eller vårdnadshavarna kan endast en i sänder vara vårdledig. Under tiden för moderskaps- eller föräldraledighet får dock den andra föräldern eller vårdnadshavaren ta ut en period vårdledighet.

Arbetstagaren skall anmäla vårdledigheten och dess längd till arbetsgivaren senast två månader före dess början. Arbetstagaren får av grundad anledning ändra tidpunkten för vårdledigheten och dess längd genom att anmäla detta till arbetsgivaren senast en månad före ändringen.

35 d §
Partiell vårdledighet

En arbetstagare som har varit anställd hos samma arbetsgivare sammanlagt minst 12 månader under de senaste 24 månaderna, kan få partiell vårdledighet för att vårda sitt barn eller något annat barn som varaktigt bor i hans eller hennes hushåll till utgången av det kalenderår då barnet börjar grundskolan. Barnets båda föräldrar eller vårdnadshavare får inte hålla partiell vårdledighet samtidigt. Arbetstagaren skall göra framställning om partiell vårdledighet senast två månader före ledighetens början.

Arbetsgivaren och arbetstagaren avtalar om partiell vårdledighet och de detaljerade arrangemangen på det sätt som de önskar. Arbetsgivaren kan vägra att avtala om ledighet eller att ge ledighet endast om ledigheten åsamkar arbetsplatsens produktions- eller serviceverksamhet allvarliga olägenheter, som inte kan undvikas med skäliga arbetsarrangemang. Arbetsgivaren skall för arbetstagaren lägga fram en utredning om de omständigheter som ligger till grund för vägran.

Om arbetstagaren har rätt till partiell vårdledighet, men avtal inte nås om de detaljerade arrangemangen, skall han eller hon ges en period vårdledighet under kalenderåret. Ledighetens längd och tidpunkt bestäms enligt arbetstagarens framställning. Partiell vårdledighet ges då genom att arbetstiden per dygn förkortas till sex timmar. Den förkortade arbetstiden skall vara utan avbrott med undantag för vilopauserna. Om arbetstiden har ordnats så att den utgör ett genomsnitt, skall den förkortas till i genomsnitt 30 timmar i veckan.

35 e §
Avbrytande av partiell vårdledighet

Avtal skall ingås om ändring av partiellvårdledighet. Om avtal inte kan nås, får arbetstagaren av grundad anledning avbryta ledigheten med iakttagande av en anmälningstid på minst en månad.

35 f §
Tillfällig vårdledighet

Om en arbetstagares barn eller något annat varaktigt i hans eller hennes hushåll boende barn som inte har fyllt tio år plötsligt insjuknar, har arbetstagaren rätt till tillfällig vårdledighet under högst fyra arbetsdagar åt gången för att ordna vård eller för att vårda barnet. Barnets båda föräldrar eller vårdnadshavare får inte ta ut tillfällig vårdledighet samtidigt.

Arbetstagaren skall underrätta arbetsgivaren om tillfällig vårdledighet och om dess uppskattade längd så snart som möjligt. På arbetsgivarens begäran skall arbetstagaren lägga fram en tillförlitlig utredning om orsaken till den tillfälliga vårdledigheten.

35 g §
Frånvaro på grund av trängande familjeskäl

En arbetstagare har rätt till tillfällig frånvaro från arbetet, om hans eller hennes omedelbara närvaro är nödvändig på grund av en oförutsägbar och trängande orsak i samband med en sjukdom eller olycka som drabbat hans eller hennes familj.

Arbetstagaren skall underrätta arbetsgivaren om sin frånvaro och orsaken till den så snart som möjligt. På arbetsgivarens begäran skall arbetstagaren lägga fram en tillförlitlig utredning om orsaken till frånvaron.

35 h §
Bestämmelsernas tvingande natur

Ett avtal genom vilket arbetstagaren avstår från sin rätt till de familjeledigheter som avses i detta kapitel är ogiltigt.

35 i §
Lönebetalningsskyldighet

Arbetsgivaren är inte skyldig att betala arbetstagaren lön för tiden för de familjeledigheter som avses i detta kapitel.

Arbetsgivaren skall dock ersätta en gravid arbetstagare inkomstbortfall som beror på medicinska undersökningar som föregår nedkomsten, om undersökningarna inte kan ske utanför arbetstid.

35 j §
Återgång till arbetet

När de ledigheter som avses i detta kapitel upphör har arbetstagaren rätt att i första hand återvända till sitt tidigare arbete. Om detta inte är möjligt, skall arbetstagaren erbjudas arbete som motsvarar det tidigare arbetet och som överensstämmer med arbetsavtalet, och om inte heller detta är möjligt, något annat arbete som överensstämmer med arbetsavtalet.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998. Bestämmelserna i 35 a § 2 och 3 mom., 35 c § 2 mom. samt 35 g, 35 h och 35 j § träder dock i kraft redan den 1 juni 1998.

Om en anmälan som avses i den upphävda 34, 34 a eller 34 b § har gjorts före den 1 juni 1998, tillämpas på ledigheten de bestämmelser som gällde när 35 a § 2 och 3 mom. samt 35 c § 2 mom. i denna lag träder i kraft.

Om en anmälan som avses i 2 mom. görs sedan 35 a § 2 och 3 mom. samt 35 c § 2 mom. trätt i kraft men före den 1 oktober 1998 och en ledighet som avses i de upphävda 34, 34 a och 34 b § börjar senast den 30 september 1998, tillämpas på anmälan som gjorts och ledighet som börjar före den 1 oktober 1998 de bestämmelser som gällde när 35 a § 2 och 3 mom. samt 35 c § 2 mom. träder i kraft. Om ledigheten dock börjar tidigast den 1 oktober 1998, tillämpas på anmälan och ledigheten vad som bestäms i 35 a § 2 och 3 mom. samt 35 c § 2 mom.

Om en arbetstagare före den 1 oktober 1998 har tagit ut en vårdledighetsperiod som avses i den upphävda 34 b § för att vårda ett barn som är yngre än två år, har arbetstagaren rätt att ta ut den andra perioden i enlighet med 35 c § i denna lag, trots att barnet inte har fyllt två år när perioden börjar.

Sedan lagen trätt i kraft är arbetstagaren inte bunden av en anmälan som gjorts innan 35 a § 2 och 3 mom. samt 35 c § 2 mom. trätt i kraft.

RP 37/1998
ApUB 3/1998
RSv 37/1998
Rådets direktiv 92/85/EEG; EGT nr L 348, 28.11.1992, s. 1―8
Rådets direktiv 96/34/EG; EGT nr L 145, 19.6.1996, s. 4―9

Helsingfors den 29 maj 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.