356/1998

Given i Helsingfors den 29 maj 1998

Lag om ändring av 3 och 15 § lagen om överlåtelseskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 november 1996 om överlåtelseskatt (931/1996) 15 § 5 mom. samt

fogas till 3 § ett nytt 2 mom. som följer:

3 §
Skattefrihet enligt internationella avtal

Skatt skall inte betalas, om förvärvaren är en institution inom Europeiska gemenskaperna som är placerad i Finland och egendomen förvärvas för institutionens officiella bruk. En förutsättning för skattefriheten är att en behörig institution inom Europeiska gemenskaperna har utfärdat ett intyg över att överlåtelsen sker för ovan nämnt ändamål. Ett intyg över överlåtelse av fastighet skall visas upp för inskrivningsmyndigheten då lagfart eller inskrivning söks och ett intyg över överlåtelse av aktier skall visas upp för Nylands skatteverk.

15 §
Skatteobjekt och skattskyldighet

Skatt skall inte betalas

1) vid försäljning eller byte av börsvärde papper eller marknadsvärdepapper på en fondbörs vid sådan offentlig handel som avses i 1 kap. 3 § värdepappersmarknadslagen (495/1989),

2) på överlåtelse som grundar sig på ett standardiserat derivativavtal i ett optionsföretag som avses i 1 kap. 3 § lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988), eller

3) på överlåtelse av värdepapper som sker för fullgörande av ett sådant avtal om lån av värdepapper som avses i 6 § 6 mom. lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) och som clearas vid en värdepapperscentral, om värdepapperen återställs till den ursprungliga ägaren inom 10 sådana dagar under vilka clearing ordnas vid värdepapperscentralen.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1998.

Lagens 15 § 5 mom. 3 punkten tillämpas på överlåtelser som grundar sig på avtal som ingåtts den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 31/1998
StaUB 6/1998
RSv 36/1998

Helsingfors den 29 maj 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.