352/1998

Utfärdat i Helsingfors den 13 maj 1998

Skattestyrelsens beslut om virkesköpares skyldighet att lämna uppgifter till Skogsforskningsinstitutet

Skattestyrelsen har med stöd av 15 § 7 mom. lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/95) beslutat:

1 §

Virkesköpare eller deras organisationer skall lämna till Skogsforskningsinstitutet de i 15 § 3 mom. lagen om beskattningsförfarande (1558/95) avsedda uppgifterna om medelpriserna på virke och de inköpta virkesmängderna. Skyldigheten att lämna uppgifter om medelpriser och inköpta mängder gäller virkesköpare som har köpt virke genom rot-, leverans- eller kontantköp av skogsägare eller innehavare av ständig besittningsrätt till skog. Skyldigheten att lämna uppgifter gäller inte dem som köper virke för privatbruk eller för lantbruksändamål. Om en skogsvårdsförening fungerar som förmedlare av virkesköp vid gemensam virkeshandel, är föreningen i stället för virkesköparen skyldig att lämna de erfordrade uppgifterna.

Skyldigheten att lämna uppgifter gäller endast virkesköp, vid vilka anmälaren köper virke av virkets ursprungliga säljare eller av dennes representant. Uppgifter om virkespris och -mängder lämnas inte angående virke som köpts av andra köpare och förmedlare av råvirke. I anmälan skall inte uppges priserna och mängderna i fråga om virke som köpts av Forststyrelsen genom leveransköp.

Uppgifterna om virkets medelpriser och mängder skall lämnas per köpesätt, virkesslag, kommun och rotprisområde. Det medelpris som skall uppges är det aritmetiska medeltalet av de mervärdesskattefria köpesummorna för samtliga köp av virkesslag. I anmälan skall också redogöras för det antal köp som medelpriset räknats på. Skyldigheten att lämna uppgifter om medelpriser och antalet köp gäller endast virkesköpare som inhandlar mer än 500 m3 råvirke under den halvårsvisa anmälningsperioden.

Om en virkesköparorganisation på virkesköparens vägnar lämnar uppgifter om medelpriset på virke och virkesmängderna, skall organisationen i sin anmälan separat utreda uppgifterna om varje köpare.

2 §

De uppgifter som avses i detta beslut skall lämnas till Skogsforskningsinstitutet halvårsvis. Det föregående årets köp under tidsperioden juli-december skall anmälas senast den 15 februari. Köpen under tidsperioden januari-juni skall anmälas senast den 15 augusti.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 juni 1998.

Med detta beslut upphävs Skattestyrelsens beslut av den 6 september 1996 om virkesköpares skyldighet att lämna uppgifter till Skogsforskningsinstitutet (690/96).

Helsingfors den 13 maj 1998

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Kari Pilhjerta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.