346/1998

Given i Helsingfors den 15 maj 1998

Lag om ändring av lagen om försvarsmaktens handräckning till polisen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 5 december 1980 om försvarsmaktens handräckning till polisen (781/1980) i 1 § 1 mom. det inledande stycket samt 2, 4 och 5 punkten, 3 §, 6 § 2 mom. och 9 §,

av dessa lagrum 6 § 2 mom. sådant det lyder i lag 504/1995, samt

fogas till 1 § 1 mom. en ny 6 punkt, till lagen nya 5 a och 9 a § och till 10 § ett nytt 2 mom. som följer:

1 §

Försvarsmakten skall ge polisen handräckning


2) för avstängning och undersökning av en plats eller ett område;


4) för tillfälligt skyddande av personer och egendom;

5) för röjning av sprängladdningar; samt

6) för annat sådant uppdrag, för vars utförande försvarsmaktens specialpersonal eller specialmateriel behövs.


3 §

Framställning om handräckning görs av polisens högsta ledning eller polisens länsledning. I brådskande fall kan framställning om handräckning göras av chefen för en riksomfattande eller lokal polisenhet eller av en polisman som hör till polisbefälet och som är i ledningsberedskap inom polisenheten eller -området i fråga. Meddelande om framställningen skall då utan dröjsmål tillställas polisens högsta ledning samt polisens länsledning när det är fråga om en riksomfattande enhet och polisens länsledning när det är fråga om en lokal enhet.

Beslut om handräckning fattas av huvudstaben eller staben för försvarsområdet, sjöstridskrafterna, luftstridskrafterna eller militärlänet. I brådskande fall kan garnisonschefen, truppavdelningens kommendör eller den militära inrättningens chef besluta att av handräckning skall ges.

5 a §

Polisen svarar för den allmänna ledning och samordning av parternas åtgärder som behövs för att handräckningen skall kunna utföras tryggt samt för arbetarskyddsarrangemangen.

Polisen skall i synnerhet se till att handräckningsavdelningens chef får tillräcklig information om handräckningssituationen, verksamhetsomgivningen, situationens art och hur allvarlig den är samt om eventuella risker i arbetet.

Försvarsmakten svarar för att handräckningsavdelningens personal är yrkesskicklig och ges introduktion så att personalen känner till den materiel och utrustning den använder samt säkerhetsföreskrifterna som gäller den.

6 §

Den som hör till en handräckningsavdelning och som i enlighet med denna lag utför handräckningsuppdrag, har vid ytterst viktiga och brådskande uppdrag rätt att under en polismans uppsikt använda sådana nödvändiga maktmedel som polismannen med stöd av sina befogenheter ger honom fullmakt till och i den mån det med hänsyn till situationen kan anses försvarligt.


9 §

För kostnaderna för handräckning svarar den som ger handräckningen, om inte något annat bestäms genom förordning.

9 a §

Angående ersättning av statens medel för direkta kostnader som åsamkats en utomstående i samband med handräckning samt om ersättning för egendomsskador som åsamkats försvarsmakten gäller vad som bestäms i 47 § 2 mom. polislagen (493/1995).

Angående ersättning för olycksfall som drabbat den som hör till en handräckningsavdelning gäller vad som därom bestäms särskilt.

10 §

Polisens högsta ledning och huvudstaben kan efter att ha hört varandra meddela kompletterande föreskrifter för det egna förvaltningsområdet om försvarsmaktens materialhjälp till polisen, samarbetsutbildning samt beredskaps- och alarmarrangemang.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 225/1997
FvUB 1/1998
GrUU 38/1997
RSv 11/1998

Helsingfors den 15 maj 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.