337/1998

Given i Helsingfors den 15 maj 1998

Förordning om ändring av 32 b § förordningen om fordons konstruktion och utrustning

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 4 december 1992 om fordons konstruktion och utrustning (1256/1992) 32 b §,

sådan den lyder i förordning 258/1998, som följer:

32 b §
Krav beträffande tillverkarskylten för bilar och släpvagnar

1. Skylten för bilar och för släpvagnar till bilar skall överensstämma med det i 32 § 2 mom. nämnda direktivet och på skylten skall tydligt och med outplånlig text antecknas åtminstone följande upplysningar i angiven ordning:

a) tillverkarens namn,

b) EG-typgodkännandenummer för fordon i kategori M1,

c) fordonets identifieringsnummer,

d) högsta för ett fordon i kategori M1 eller N1 vid registrering och användning tillåtna massa med last,

e) högsta vid registrering och användning tillåtna massa för en fordonskombination med last om fordonet i kategori M1 eller N1 används som dragfordon,

f) högsta för ett fordon i kategori M1 eller N1 vid registrering och användning tillåtna massa på varje axel, i ordningen framifrån bakåt, och

g) för en påhängsvagn högsta vid registrering och användning tillåtna massa på vändskivans kopplingstapp.

2. Upplysningar avsedda i 1 mom. får vara märkta på tillverkarskylten av andra fordon än de som avses i nämnda momentet.


1. Denna förordning träder i kraft den 21 maj 1998. Förordningen tillämpas på fordon som första gången tas i bruk dagen för ikraftträdandet eller därefter.

2. Fordon i kategori N som ändras till fordon i kategori M1 och som sålunda ändrade har typgodkänts före den 1 januari 1998, får utan hinder av kraven i 32 b § b-punkten tas i bruk före den 1 januari 2000.

Rådets direktiv 76/114/EEG; EGT nr L 24, 30.1.1976, s. 1
Rådets direktiv 92/21/EEG; EGT nr L 129, 14.5.1992, s. 1

Helsingfors den 15 maj 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.