318/1998

Utfärdat i Helsingfors den 7 maj 1998

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om tillämpningen av stödsystemet för jordbruksgrödor samt trädning i anslutning därtill 1998

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller tillämpningen under 1998 av stödsystemet för jordbruksgrödor enligt rådets förordning (EEG) nr 1765/92 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor, nedan förordningen om jordbruksgrödor, samt trädning i anslutning därtill.

Närmare bestämmelser om trädning ingår i kommissionens förordning (EG) nr 762/94 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1765/92 avseende programmet för arealuttag, nedan trädningsförordningen.

Närmare föreskrifter om förutsättningarna för erhållande av stöd ingår i kommissionens förordning (EG) nr 658/96 om vissa villkor för beviljande av kompensationsbetalning enligt stödsystemet för producenter av vissa jordbruksgrödor, nedan kompensationsförordningen.

2 §
Skördenivå

Som den skördenivå som definierar stödet för jordbruksgrödor används för spannmål, proteingrödor, oljelin och träda 3,4 ton/hektar i region A, 2,8 ton/hektar i region B― C1, utom skärgården i region C1, och 2,3 ton/hektar i skärgården i region C1 samt i region C2―C4. Skördenivån för oljeväxter är 1,59 ton/hektar i hela landet.

Med regionerna A―C i detta beslut avses regioner som definieras i statsrådets beslut om vissa stöd under övergångsperioden till jordbruks- och trädgårdsproducenter 1998 (1144/1997) samt med regionerna C1―C4 regioner som definieras i statsrådets beslut om nordligt stöd för 1998 till idkare av jordbruk och trädgårdsodling (1145/1997).

3 §
Åkerareal som utgör grund för ansökan

Stöd som baserar sig på stödsystemet för jordbruksgrödor och odlingsarealen betalas i hela landet för spannmål, oljeväxter, proteingrödor och oljelin som omfattas av stödsystemet. Ansökan skall gälla en areal om minst 0,30 hektar.

Sökanden skall välja det generella eller det förenklade systemet för stöd för jordbruksgrödor i enlighet med förutsättningarna för dem. I det generella systemet skall arealen av varje växtartsgrupp för vilken stöd söks vara minst 0,30 hektar per produktionsområde. I det förenklade systemet skall de jordbruksgrödor för vilka stöd söks odlas på en areal om sammanlagt minst 0,30 hektar.

4 §
Godtagbart odlingssätt

De jordbruksgrödor för vilka stöd söks skall sås i enlighet med den goda jordbrukssed som är norm på orten och i avsikt att producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd. För bekämpning av växtsjukdomar, skadedjur, ogräs och flyghavre skall ändamålsenliga åtgärder vidtas.

Utsädesmängden skall vara tillräcklig. Såbäddsberedningen och sådden skall till sin beskaffenhet vara sådana att det är möjligt för utsädet att gro. Oljeväxtfrönas ringa storlek skall beaktas vid sådden, och en för oljeväxter lämplig såningsteknik skall användas.

5 §
Godkänt oljeväxtfrö

Den klass av rybs- och rapsfrö som berättigar till stöd har 1998 avgränsats till artikel 4.3 punkt a, c och e i kompensationsförordningen. Bestämmelser om sorten och jordbrukarens skyldigheter ingår i de nämnda punkterna i artikel 4.3 i kompensationsförordningen.

Om avsaknaden av stödberättigande för vissa ätliga solrosfrön föreskrivs i artikel 5.4 i förordningen om jordbruksgrödor. På motsvarande sätt föreskrivs i artikel 6a i förordningen om jordbruksgrödor om avsaknaden av stödberättigande för sorter av spånadslin.

I syfte att visa att köpt oljeväxtfrö är av en godkänd sort och kvalitet som berättigar till stöd skall garantibeviset och inköpskvittot uppbevaras under ansökningsåret och de tre följande åren.

6 §
Godkännande av icke stödberättigade basskiften som stödberättigade

I enlighet med artikel 9 tredje stycket i förordningen om jordbruksgrödor kan som stödberättigade godkännas sådana basskiften som:

1) röjts på basis av tillstånd till åkerröjning vilka beviljats under 1992―1994 enligt lagen om åkerröjningsavgift (602/1987) samt lagen om tidsbestämd begränsning av åkerröjning (1385/1991),

2) besitts på basis av de skiftesplaner för nyskiftesförrättningar som överensstämmer med lagen om skifte (604/1951) eller fastighetsbildningslagen (554/1995) och som vann laga kraft 1994―1998, eller

3) röjts på basis av nyskiftesförrättningar som skett 1992―1998 och som överensstämmer med lagen om skifte (604/1951) eller fastighetsbildningslagen (554/1995).

Jordbrukaren skall i ansökan om stöd uppge grunden för godkännande av nya stödberättigade arealer. Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skall i samband med beslutet om stödansökan besluta om berättigandet till stöd i fråga om dessa arealer. Jord- och skogsbruksministeriet meddelar före beslutsfattandet närmare grunder för godkännandet av nya stödberättigade skiften med beaktande av att arealen som i stödansökan förelagts för godkännande inte överskrider den samlade areal som anges i artikel 2.4 första punkten i kompensationsförordningen.

Jord- och skogsbruksministeriet kan på basis av ansökan godkänna sådan överföring av stödberättigad areal som sker på grund av nyskifte som särskild situation enligt artikel 9 andra stycket i förordningen om jordbruksgrödor, om den totala mängden stödberättigad areal inte ökar.

7 §
Byte mellan stödberättigad och icke stödberättigad areal

Sådana byten i enlighet med artikel 9 fjärde stycket i förordningen om jordbruksgrödor som företas mellan arealer vilka står utanför stödet och arealer vilka berättigar till ersättning och som sker av jordbruks-, växtskydds- eller miljöskäl godkänns endast på basskiftesnivå. Den areal som överförs så att den berättigar till stöd kan inte vara större än den areal som överförs så att den blir utan stöd. Byten skall anmälas 1998 i ansökan om arealstöd.

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skall i samband med beslutet om stödansökan fatta ett preliminärt beslut om godkännande av bytet.

8 §
Områden som duger för uttag ur odling

Som ett område vilket tagits ur odling i anslutning till stödet för jordbruksgrödor, dvs. som träda, godkänns inte åker som till sitt kulturtillstånd är så dålig att den inte skulle kunna användas för produktion av jordbruksgrödor. Vid bedömningen av kulturtillståndet beaktas inte att jordbruksskiftet godkänts som träda under tidigare år.

Vid skötsel av trädesåkrar som avses i artikel 7 i förordningen om jordbruksgrödor skall målen för miljö- och vattenvården beaktas. Godtagbara slag av träda är grönträda, icke bearbetad svartträda eller så kallad stubbträda och bearbetad svartträda.

9 §
Trädesskiftens storlek

Trädesskiften som berättigar till stöd för jordbruksgrödor skall omfatta minst 0,30 hektar och ha en bredd som är mer än hälften av längden minst 20 meter. Skiften som är mindre än detta godkänns endast om de på alla sidor har fasta gränser, dvs. utgör ett basskifte.

10 §
Skötsel av områden som läggs i träda

På viktiga områden som reserverats för vattenförsörjning och på grundvattenområden samt på skyddsområden för vattentäkter skall trädningen främst ske genom grönträda.

Bearbetning av svartträda skall undvikas så långt som möjligt. Trädesskiften kan slås för förhindrande av ogrässpridning, men detta skall ske så att fåglarnas häckning inte störs. Kemisk bekämpning av ogräsväxter får inledas efter den 1 juli. Obearbetade dikesrenar skall vara minst 60 centimeter breda, enligt vattenlagen (264/1961).

Om råvaror för andra ändamål än livsmedelsbruk eller foder odlas på trädan, iakttas även i fråga om skötseln kommissionens förordning (EG) nr 1586/97 om genomförandebestämmelser för användningen av jordbruksmark som tagits ur bruk till produktion av råvaror för tillverkning inom gemenskapen av produkter som inte primärt är avsedda till livsmedel eller djurfoder.

11 §
Skyldighet att slå områden som lagts i träda

För bibehållande av odlingsförhållandena på skiftet skall trädan slås senast den 31 augusti 1998 i fråga om sådana slag av träda och på sådana villkor som närmare föreskrivs av jord- och skogsbruksministeriet.

12 §
Grönträda

Grönträda kan vara antingen ett- eller flerårig. Som grönträda godkänns tidigare anlagd odlad vall eller grönträda, eller så kan grönträda anläggas senast den 30 juni 1998. Till anläggandet av grönträda kan användas ett- eller flerårigt vallfrö, en motsvarande vallfröblandning eller växter för betesmark för vilt och växter för landskapsvård. Även andra fleråriga växter än vallväxter kan godkännas som trädesväxter, om det inte är möjligt att skörda dem under trädesåret.

Om grönträda 1998 anläggs som växtbestånd med en sort, kan som vallfrö endast användas det lägsta certifierade utsäde som används i fråga om sorten, dvs. C4-utsäde av fjärde generationen eller lägre.

Ett trädesskifte som gränsar till ett utfallsdike eller ett vattendrag skall vara flerårig grönträda på en bredd av minst tre meter, om det inte annars finns en så bred strandvegetation.

13 §
Bekämpning av flyghavre på trädesåkrar

Om flyghavre förekommer på trädesåkern skall växtbeståndet slås i god tid innan flyghavren går i vippa, eller så skall flyghavren bekämpas i övrigt så som bestäms i lagen om bekämpning av flyghavre (178/1976). Oskötta skiften med riklig förekomst av flyghavre kan inte godkännas i trädessystemet.

14 §
Användning av trädan som betesmark för vilt

En träda kan användas som betesmark för villebråd under den höst och vinter som följer på trädan. För detta ändamål kan grönträda dock inte anläggas endast med spannmålsutsäde eller med en blandning av spannmåls- och baljväxtutsäde eller en blandning av spannmålsutsäde och oljeväxtfrö eller med något annat sådant utsäde eller någon annan sådan utsädesblandning vars skörd kan användas till andra ändamål än viltvård. Betesmark för vilt får inte användas för andra ändamål än som betesmark för villebråd.

En grönträda som anlagts för utfodring av villebråd får inte slås så, att skörden transporteras bort. Skörden får inte heller bärgas i övrigt eller vara till ekonomisk nytta för sökanden. För hindrande av att skörden blir täckt av snö kan den slås i strängar. Det är tillåtet att sätta skörden på stör om hösten för utfodring av villebråd på plats direkt från störarna.

15 §
Underlåtenhet att iaktta anvisningarna om skötsel av träda

Ifall anvisningarna om skötsel av träda inte iakttas, kan trädesbidraget helt och delvis lämnas obetalt.

16 §
Sådd på trädesskiftet efter den 15 juli 1998

Ett trädesskifte kan på villkor som närmare föreskrivs av jord- och skogsbruksministeriet besås med kulturväxter efter den 15 juli 1998, om skörden bärgas och används följande år.

17 §
Överföring av trädningsskyldigheten

År 1998 tillämpas inte den överföring av trädningsskyldigheten från en producent till en annan som möjliggörs genom artikel 7 i förordningen om jordbruksgrödor.

En lägenhet som trädar skall uppfylla trädningskravet i fråga om varje produktionsområde, med undantag för de nedan nämnda alternativ som iakttas vid överföring av trädningsskyldigheten från ett produktionsområde till ett invidliggande. Sökanden kan välja ett enda av de följande alternativen:

1) den trädesareal som överförs från ett produktionsområde till ett invidliggande produktionsområde omfattar mindre än två hektar,

2) ett sammanhängande trädesskifte som ligger på vardera sidan om en produktionsområdesgräns kan räknas till ettdera produktionsområdet, eller

3) ett trädesskifte kan i andra än i 1 och 2 punkten nämnda fall överföras från ett produktionsområde med lägre skördenivå till ett invidliggande skördeområde med högre skördenivå så att storleken är densamma och från ett produktionsområde med högre skördenivå till ett invidliggande med lägre skördenivå, om den kalkylerade ändring i trädningsskyldigheten som beror på skillnaderna i medelskörd beaktas.

18 §
Undantag från kravet på jordbruksanvändning i två år

Enligt artikel 3.4 i trädningsförordningen skall de arealer som läggs i träda ha använts för jordbruk av sökanden under de två åren före ansökan. Om kravet om jordbruksanvändning inte uppfylls, kan sökanden träda sådana arealer förutsatt att

1) sökandens hela gårdsbruksenhet har köpts eller arrenderats eller kommit i sökandens jordbruksanvändning på annat sätt efter den 15 maj 1996 och sökanden inte redan besitter annan areal som kan läggas i träda än arealer som varit i jordbruksanvändning i mindre än två år eller det är fråga om sådan överföring av besittningen av hela gårdsbruksenheten som skett efter den 29 maj 1998,

2) sökanden inte har en tillräcklig areal av sådan åker som har varit i hans jordbruksanvändning i två år så, att det räcker för uppfyllande av trädningsskyldigheten,

3) arealen kommit i sökandens besittning genom nyskifte eller inlösen,

4) ett avtal om femårig avtalsträda gäller för arealen, eller

5) jord- och skogsbruksministeriet av särskilda skäl har utfärdat ett skriftligt tillstånd för trädning.

Sökanden kan träda så mycket som trädningsskyldigheten utgör, dvs. 5 procent, av den areal jordbruksgrödor som odlas på det område som sökanden har haft i jordbruksanvändning i mindre än två år. På en sådan areal kan dock alltid trädas 0,30 hektar, som förutsätts av kravet på minimistorleken på ett trädningsskifte.

Sökanden skall som bilaga till stödansökan inlämna behövliga utredningar för motivering till avvikelsen från två års jordbruksanvändning.

19 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet fattar i fråga om arealstöd och trädesersättning får sökas i den ordning som föreskrivs i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringslagen (1336/1992).

20 §
Närmare föreskrifter och anvisningar

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter och anvisningar om verkställigheten av detta beslut.

21 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 13 maj 1998.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Kommissionens förordning (EG) nr 1586/97, EGT nr L 215, 7.8.1997, s. 3
Rådets förordning (EEG) nr 1765/92, EGT nr L 181, 1.7.1992, s. 12
Kommissionens förordning (EEG) nr 3738/92, EGT nr L 380, 24.12.1992, s. 24
Rådets förordning (EEG) nr 364/93, EGT nr L 42, 19.2.1993, s. 3
Rådets förordning (EEG) nr 1552/93, EGT nr L 154, 25.6.1993, s. 19
Rådets förordning (EG) nr 231/94, EGT nr L 30, 3.2.1994, s. 2
Rådets förordning (EG) nr 232/94, EGT nr L 30, 3.2.1994, s. 7
Rådets förordning (EG) nr 3116/94, EGT nr L 330, 21.12.1994, s. 1
Rådets förordning (EG) nr 1460/95, EGT nr L 144, 28.6.1995, s. 1
Rådets förordning (EG) nr 2800/95, EGT nr L 291, 6.12.1995, s. 1
Rådets förordning (EG) nr 2989/95, EGT nr L 312, 23.12.1995, s. 5
Rådets förordning (EG) nr 1575/96, EGT nr L 206, 16.8.1996, s. 1
Rådets förordning (EG) nr 1598/96, EGT nr L 206, 16.8.1996, s. 41
Rådets förordning (EG) nr 922/97, EGT nr L 133, 24.5.1997, s. 1
Rådets förordning (EG) nr 1422/97, EGT nr L 196, 24.7.1997, s. 18
Rådets förordning (EG) nr 1469/97, EGT nr L 200, 29.7.1997, s. 2
Rådets förordning (EG) nr 2309/97, EGT nr L 321, 22.11.1997, s. 3
Rådets förordning (EG) nr 3116/94, EGT nr L 330, 21.12.1994, s. 1
Rådets förordning (EG) nr 1460/95, EGT nr L 144, 28.6.1995, s. 1
Rådets förordning (EG) nr 2800/95, EGT nr L 291, 6.12.1995, s. 1
Rådets förordning (EG) nr 2989/95, EGT nr L 312, 23.12.1995, s. 5
Rådets förordning (EG) nr 1575/96, EGT nr L 206, 16.8.1996, s. 1
Rådets förordning (EG) nr 1598/96, EGT nr L 206, 16.8.1996, s. 41
Rådets förordning (EG) nr 922/97, EGT nr L 133, 24.5.1997, s. 1
Rådets förordning (EG) nr 1422/97, EGT nr L 196, 24.7.1997, s. 18
Rådets förordning (EG) nr 1469/97, EGT nr L 200, 29.7.1997, s. 2
Rådets förordning (EG) nr 2309/97, EGT nr L 321, 22.11.1997, s. 3
Kommissionens förordning (EG) nr 762/94, EGT nr L 90, 7.4.1994, s. 8
Kommissionens förordning (EG) nr 2249/94, EGT nr L 242, 17.9.1994, s. 6
Kommissionens förordning (EG) nr 229/95, EGT nr L 27, 4.2.1995, s. 3
Kommissionens förordning (EG) nr 2015/95, EGT nr L 197, 22.8.1995, s. 2
Kommissionens förordning (EG) nr 2930/95, EGT nr L 307, 20.12.1995, s. 8
Kommissionens förordning (EG) nr 1566/97, EGT nr L 208, 2.8.1997, s. 29
Kommissionens förordning (EG) nr 658/96, EGT nr L 91, 12.4.1996, s. 46
Kommissionens förordning (EG) nr 1326/96, EGT nr L 171, 10.7.1996, s. 7
Kommissionens förordning (EG) nr 1647/96, EGT nr L 207, 17.8.1996, s. 6
Kommissionens förordning (EG) nr 729/97, EGT nr L 108, 25.4.1997, s. 25
Kommissionens förordning (EG) nr 843/97, EGT nr L 121, 13.5.1997, s. 5
Kommissionens förordning (EG) nr 1718/97, EGT nr L 242, 4.9.1997, s. 31
Kommissionens förordning (EG) nr 1779/97, EGT nr L 252, 16.9.1997, s. 18
Kommissionens förordning (EG) nr 760/98, EGT nr L 105, 4.4.1998, s. 8

Helsingfors den 7 maj 1998

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksråd
Heimo Hanhilahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.