316/1998

Utfärdat i Helsingfors den 7 maj 1998

Statsrådets beslut om nationellt stöd för biodling under 1998

Statsrådet har, sedan riksdagen beviljat medel för ändamålet, vid föredragning från jordoch skogsbruksministeriet beslutat:

1 §
Allmänt

Av de medel som i statsbudgeten för 1998 har anvisats till nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen får högst 4 miljoner mark användas för tryggande av verksamhetsförutsättningarna för biodling, enligt vad som bestäms i detta beslut.

Stöd till biodlare betalas enligt antalet bisamhällen, sammanlagt högst 2,5 miljoner mark. Av anslaget får högst 1,5 miljon mark användas för främjande av honungsförsäljningen och ordnande av kvalitetskontroll på ett sätt som närmare bestäms av jord- och skogsbruksministeriet.

2 §
Definitioner

I detta beslut avses med

1) biodlare

a) en fysisk person, en sammanslutning av fysiska personer eller ett oskiftat dödsbo som bedriver biodling, eller

b) ett öppet bolag, kommanditbolag, andelslag eller aktiebolag som består av fysiska personer och har egentligt jordbruk eller specialjordbruk såsom syfte för sin verksamhet och som bedriver biodling,

2) bisamhälle en sådan i Finland belägen helhet med honungsbin (Apis mellifera) som omfattar drottning, arbetsbin, yngel samt kupor och annan utrustning som behövs för skötseln av bin, samt

3) driftställe sådana byggnader, konstruktioner eller skjul där skördearbeten och iståndsättning av utrustning kan ske eller skörd och utrustning lagras.

3 §
Förutsättningar för beviljande av stöd enligt antalet bisamhällen

För att stöd skall beviljas förutsätts att

1) biodlaren såsom ägare, arrendator eller med stöd av nyttjanderätt enligt testamente, annat familjerättsligt fång eller annan åtkomsthandling den 15 maj 1998 har varit innehavare av minst tio övervintrade bisamhällen, samt att

2) biodlaren enligt senast verkställd beskattning eller under det skatteår som närmast föregick ansökan har haft inkomster från försäljning av biodlingsprodukter.

Om de inkomster som avses i 1 mom. 2 punkten inte direkt framgår av skattedeklarationen, skall sökanden med hjälp av skattedeklarationen och anteckningar visa vilka inkomster och utgifter han har haft av biodlingen.

Om sökanden har börjat med biodling under det år som närmast föregick ansökan eller därefter, och inte på det sätt som avses i 1 mom. 2 punkten eller 2 mom. kan visa att han har haft nämnda inkomster, skall han visa att han har haft utgifter för anskaffningar som varit nödvändiga för inledandet av verksamheten.

4 §
Storleken av stöd som utbetalas enligt antalet bisamhällen

Storleken av stöd som utbetalas enligt antalet bisamhällen bestäms utgående från skillnaden mellan det genomsnittliga producentpriset på honung åren 1991―1994 och producentpriset för år 1998 samt skördenivån åren 1991―1994. Stödet är högst 150 mark per samhälle.

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om stödets storlek sedan ministeriet utrett de omständigheter som anges i 1 mom. samt utgående från inlämnade ansökningar det totala antalet bisamhällen som ger rätt till stöd.

5 §
Ansökan och utbetalning av stöd enligt antalet bisamhällen

Stöd enligt antalet bisamhällen söks senast den 15 juni 1998 hos landsbygdsavdelningen vid den arbetskrafts- och näringscentral inom vars område driftstället för biodlingen är beläget.

Stödet betalas på basis av det antal bisamhällen som biodlaren innehade den 15 maj 1998, förutsatt att bisamhällena under produktionsperioden har skötts så att det finns förutsättningar för normal skörd under det år när stödet beviljas. Om antalet bisamhällen under produktionsperioden minskar från det antal som uppgivits i ansökan, skall sökanden skriftligen informera landsbygdsavdelningen vid arbetskrafts- och näringscentralen om minskningen inom 10 dagar från det att den skedde.

Om antalet samhällen som sökanden innehar har minskat av orsaker som beror på sökanden, kan landsbygdsavdelningen vid arbetskrafts- och näringscentralen besluta att stödet skall sänkas eller inte alls betalas till biodlaren.

Landsbygdsavdelningen vid arbetskraftsoch näringscentralen beslutar om beviljande och utbetalning av stödet.

6 §
Ansökan om och utbetalning av stöd för främjande av honungsförsäljningen och ordnande av kvalitetskontroll

Stöd för främjande av honungsförsäljningen och ordnande av kvalitetskontroll skall sökas hos jord- och skogsbruksministeriet, som beslutar om stödets belopp samt om beviljande och utbetalning av stödet.

7 §
Rättelse, återkrav, övervakning och tystnadsplikt

Vid administreringen av de stöd som avses i detta beslut iakttas beträffande rättelse, återkrav av redan utbetalt stöd, övervakning och tystnadsplikt vad som bestäms i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

8 §
Närmare föreskrifter

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om verkställigheten av detta beslut.

9 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 13 maj 1998.

Helsingfors den 7 maj 1998

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.