305/1998

Given i Helsingfors den 30 april 1998

Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/1979) 14 a kap. 4 §, sådan den lyder i lag 483/1992, samt

fogas till 3 kap. en ny 3 a §, till 16 kap. 13 §, sådan den lyder i lag 611/1997, ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3―5 mom. blir 4―6 mom., till 16 a kap. 9 §, sådan den lyder i nämnda lag 611/1997, ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., som följer:

3 kap.

Delägarskap i försäkringsbolag

3 a §

Vederbörande ministerium skall be konkurrensverket om ett utlåtande över en sådan anmälan som avses i 3 §, om förvärvet omfattas av den tillsyn över företagsförvärv som avses i lagen om konkurrensbegränsningar (480/1992).

14 a kap.

Tryggande av konkurrens

4 §

Konkurrensverket skall höra vederbörande ministerium om en ansökan som avses i 19 § 1 mom. och 19 a § 1 mom. lagen om konkurrensbegränsningar när saken gäller försäkringsbolagsverksamhet.

16 kap.

Fusion och inlösen av minoritetsaktier

13 §

Ministeriet skall be konkurrensverket om ett utlåtande över en sådan ansökan som avses i 1 mom., om det arrangemang som avses i ansökan omfattas av den tillsyn över företagsförvärv som avses i lagen om konkurrensbegränsningar.


16 a kap.

Överlåtelse av försäkringsbeståndet

9 §

Ministeriet skall be konkurrensverket om ett utlåtande över en sådan ansökan som avses i 1 mom., om det arrangemang som avses i ansökan omfattas av den tillsyn över företagsförvärv som avses i lagen om konkurrensbegränsningar.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998.

RP 243/1997
EkUB 2/1998
RSv 19/1998

Helsingfors den 30 april 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.