300/1998

Given i Helsingfors den 30 april 1998

Lag om ändring av bokföringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i bokföringslagen av den 30 december 1997 (1336/1997) 1 kap. 1 § 2 mom., 6 kap. 5 § 1 mom. och 7 § 5 mom. och den svenskspråkiga rubriken för 9 kap. samt 9 kap. 2 § 1 mom. samt

fogas till 2 kap. 9 § ett nytt 2 mom., till 3 kap. 7 § ett nytt 2 mom., till 5 kap. 17 § ett nytt 2 mom. och till 6 kap. 7 § ett nytt 6 mom. som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Bokföringsskyldighet

Bestämmelserna i 1 mom. gäller inte offentliga samfund, Nordiska Investeringsbanken, Nordiska projektexportfonden eller idkare av lantbruk, om inte denne är en sammanslutning eller stiftelse som avses i nämnda moment.

2 kap.

Bokföring av affärshändelser samt bokföringsmaterial

9 §
Förvaring av bokföringsmaterial utomlands

En verifikation som den bokföringsskyldige har upprättat i Finland får föras ut ur landet, om den är en förutsättning för erhållande av en förmån som grundar sig på en utländsk myndighets verksamhet. Den bokföringsskyldige skall uppgöra en till riktigheten styrkt kopia över verifikationen innan den förs ut ur landet. I kopian eller i en bilaga till den skall finnas uppgift om när, vart och i vilket syfte verifikationen har förts ut ur landet. Kopian och bilagan till den skall inbegripas i det bokföringsmaterial som skall förvaras i Finland och på dem tillämpas det som bestäms om verifikationer.

3 kap.

Bokslut

7 §
Datering och underskrift

Om den som undertecknat bokslutet har framfört avvikande mening om bokslutet, skall på hans yrkande ett yttrande om detta ingå i bokslutet.

5 kap.

Värderings- och periodiserings- bestämmelser

17 §
Uppskrivning

Om en i 1 mom. avsedd uppskrivning gäller aktier eller andelar som ett moderföretag äger i ett dotterföretag, skall de aktier eller andelar som dotterföretaget äger i moderföretaget anses vara utan värde när uppskrivningen görs.

6 kap.

Koncernbokslut

5 §
Dotterföretags mellanbokslut

Ett dotterföretag vars bokslut skall sammanställas med koncernbokslutet skall ha samma räkenskapsperiod som moderföretaget, om inte bokföringsnämnden beviljar ett sådant undantag från detta som avses i 9 kap. 2 § 2 mom. Om räkenskapsperioden för ett dotterföretag som skall omfattas av koncernbokslutet utgår mer än tre månader före utgången av moderföretags räkenskapsperiod, skall sammanställningen ske utifrån ett för dotterföretaget upprättat mellanbokslut per den dag moderföretagets räkenskapsperiod utgår.


7 §
Koncerninterna poster och minoritetsandelar

Den ackumulerade differensen (avskrivningsdifferens) mellan bokförda och planenliga avskrivningar samt reserver skall tas upp i koncernbalansräkningen uppdelade i eget kapital och latent skatteskuld samt deras förändring i koncernresultaträkningen uppdelad i förändring i latent skatteskuld och räkenskapsperiodens resultat.

Trots det som bestäms i 5 mom. kan den bokföringsskyldige låta bli att dela upp den latenta skatteskulden och ändringen i den i sitt koncernbokslut, om högst en av de gränser som avses i 1 § 3 mom. har överskridits både under den räkenskapsperiod som gått ut och under den omedelbart föregående räkenskapsperioden.

9 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

2 §
Övergångsbestämmelser

Lagen tillämpas första gången på bokföringen för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 1998 eller därefter. Den bokföringsskyldige får tillämpa denna lag på bokföringen för den räkenskapsperiod som pågår då lagen träder i kraft. Ett bolag som avses i 3 kap. 9 § 1 mom. 1―3 punkten får tillämpa de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag på sin bokföring för en räkenskapsperiod som utgår den 30 juni 1999 eller dessförinnan och en annan bokföringsskyldig på sin bokföring för en räkenskapsperiod som utgår den 31 december 1999 eller dessförinnan.Denna lag träder i kraft den 15 maj 1998. Bestämmelserna i 9 kap. 2 § 1 mom. tillämpas dock från den 31 december 1997.

RP 8/1998
EkUB 5/1998
RSv 27/1998

Helsingfors den 30 april 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.