297/1998

Given i Helsingfors den 30 april 1998

Lag om ändring av 8 kap. lagen om bostadsrättsföreningar

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 november 1994 om bostadsrättsföreningar (1072/1994) 56 § och 58 § 2 och 3 mom., samt

ändras 55 och 57 § och 58 § 1 mom. som följer:

8 kap.

Bokslut och användning av föreningens tillgångar

55 §
Skyldighet att uppgöra bokslut

Bokslutet skall uppgöras enligt bokföringslagen (1336/1997) och detta kapitel. Bokföringsnämnden kan enligt vad som bestäms i bokföringslagen ge anvisningar och utlåtanden om uppgörandet av bokslut för en bostadsrättsförening.

Ett förslag till bokslut för föreningen skall lämnas till boendeförvaltningsområdets boendekommitté inom en månad efter räkenskapsperiodens utgång.

Bokslutet skall ges revisorerna minst en månad före föreningens ordinarie möte.

57 §
Tilläggsuppgifter i bokslutet

Utöver vad som bestäms i bokföringslagen skall i bokslutet lämnas följande tilläggsuppgifter:

1) de lägenheter i föreningens besittning beträffande vilka bostadsrätten har inlösts, samt

2) vilka servitut och inteckningar som belastar föreningens egendom och var intecknade skuldebrev finns.

58 §
Verksamhetsberättelse

Utöver vad som bestäms i bokföringslagen, skall i verksamhetsberättelsen lämnas upplysning om

1) hur bruksvederlaget har använts, om det kan uppbäras enligt olika grunder för olika ändamål, samt

2) hur budgeten har följts.Denna lag träder i kraft den 15 maj 1998.

Lagen tillämpas från ingången av den räkenskapsperiod då på det bokslut som skall upprättas över den tillämpas lagen den 30 april 1998 om ändring av bokföringslagen (300/1998).

RP 8/1998
EkUB 5/1998
RSv 27/1998

Helsingfors den 30 april 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.