296/1998

Given i Helsingfors den 30 april 1998

Lag om ändring av 6 kap. lagen om bostadsaktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 17 maj 1991 om bostadsaktiebolag (809/1991) 70 § samt

ändras 69, 71 och 72 § och 73 § 1 mom. som följer:

6 kap.

Bokslut och användning av bolagets tillgångar

69 §
Skyldighet att uppgöra bokslut

Bokslutet skall uppgöras enligt bokföringslagen (1336/1997) och denna lag. Bokföringsnämnden kan så som stadgas i bokföringslagen ge anvisningar och utlåtanden om uppgörandet av bokslut för bostadsaktiebolag.

Bokslutet skall ges revisorerna minst en månad före den ordinarie bolagsstämman, om inte något annat bestäms i bolagsordningen.

71 §
Tilläggsuppgifter i bokslutet

Utöver vad som bestäms i lagen om aktiebolag och bokföringslagen skall i bokslutet lämnas följande tilläggsuppgifter:

1) de aktier i bolaget som bolaget äger och om vilka lägenheter de medför besittningsrätt till, samt

2) vilka servitut och inteckningar som belastar bolagets egendom och var intecknade skuldebrev finns.

72 §
Verksamhetsberättelse

Utöver vad som bestäms i lagen om aktiebolag och bokföringslagen, skall i verksamhetsberättelse lämnas upplysning om

1) hur bolagsvederlaget har använts, om det kan uppbäras enligt olika grunder för olika ändamål, samt

2) hur budgeten har följts.

73 §
Eget kapital

Ett bostadsaktiebolags eget kapital delas upp i bundet och fritt kapital.Denna lag träder i kraft den 15 maj 1998.

Lagen tillämpas från ingången av den räkenskapsperiod då på det bokslut som skall upprättas över den tillämpas lagen den 30 april 1998 om ändring av bokföringslagen (300/1998).

RP 8/1998
EkUB 5/1998
RSv 27/1998

Helsingfors den 30 april 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.