291/1998

Given i Helsingfors den 24 april 1998

Förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 4 december 1992 om användning av fordon på väg (1257/1992) 3, 18, 27 a, 32 a, 34, 39 och 45 §,

av dessa lagrum 3 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 531/1993, 133/1995, 775/1995 och 144/1996, 6 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 573/1994 samt i nämnda förordningar 133/1995 och 144/1996, 27 a § sådan den lyder i förordning 774/1994 och i nämnda förordning 144/1996, 32 a § sådan den lyder i förordning 670/1997, 34 och 39 § sådana de lyder i nämnda förordning 144/1996 samt 45 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordningar 531/1993 och 144/1996, som följer:

3 §
Hastighetsbegränsningar för olika fordonskategorier

1. För ett motordrivet fordon utan släpvagn är den högsta tillåtna hastigheten på väg

a) för paket-, last- och specialbilar (kategori N) samt för hus-, lik- och servicebilar i kategori M1 80 km/h,

b) för sådana paket- och specialbilar (kategori N1) samt veterinär-, hus-, lik- och servicebilar vilkas egenmassa är under 1,8 ton och som tagits i bruk år 1981 eller därefter 100 km/h,

c) för sådana paketbilar (kategori N1) samt veterinär-, hus-, lik- och servicebilar vilkas egenmassa är under 1,875 ton och som tagits i bruk år 1995 eller därefter 100 km/h,

d) för bussar (kategori M2 och M3) 80 km/h, dock 100 km/h, om bussen vid besiktningen har godkänts för denna hastighet och det inte finns stående passagerare i bussen,

e) för ett motordrivet fordon som har minst en ofjädrad axel, 60 km/h; denna begränsning gäller dock inte sådan motorcykel som till sin ursprungliga modell är utan fjädring baktill (kategori L3 och L4) och i fråga om vilka det har förflutit minst 25 år sedan utgången av tillverkningsåret,

f) för en moped (kategori L1 och L2) samt lätt fyrhjuling 45 km/h, dock för en moped med låg effekt 25 km/h,

g) för motorredskap och annan traktor än trafiktraktor samt motorsläde 40 km/h, dock för snöskoter 60 km/h på snöskoterled,

h) för en trafiktraktor 50 km/h,

i) för fordon med järnband eller med hjul som inte är försedda med luftfyllda däck, 20 km/h.

2. En förutsättning för att en buss skall kunna godkännas för användning i en hastighet på 100 km/h är att bussen uppfyller följande krav:

a) bussen har låsningsfria bromsar,

b) bussen har däck som är godkända av däcktillverkaren för användning i en hastighet på 100 km/h utan tidsbegränsning rörande bruksperiod,

c) bussens motoreffekt är minst 11 kW för varje ton av totalmassan,

d) sätena är försedda med huvudstöd,

e) de passagerarsäten framför vilka det inte finns något annat säte eller motsvarande hinder samt förarsätet är försedda med bilbälte,

f) förarsätet är skyddat bakifrån,

g) bagaget kan säkras stadigt,

h) färdskrivarens kapacitet omfattar hastigheter upp till minst 125 km/h,

i) baktill på bussen finns en rund gul skylt som har en diameter på 240 mm, 20 mm breda svarta kanter och talet 100 angivet med svarta 120 mm höga siffror.

3. Den högsta tillåtna hastigheten för ett motordrivet fordon på väg när ett släpfordon är kopplat till det är

a) för en bil (kategori M och N), motorcykel (kategori L3 och L4) och ett fordon i kategori L5 80 km/h, dock för en bil 60 km/h när ett släpfordon som saknar bromsar eller fjädring och har en totalmassa som överstiger 0,75 ton är kopplat till den,

b) för en moped (kategori L1 och L2) samt lätt fyrhjuling 45 km/h, dock för en moped med låg effekt 25 km/h,

c) för motorredskap och annan traktor än trafiktraktor samt motorsläde 40 km/h, dock för snöskoter 60 km/h på snöskoterled när släpvagnen inte används för persontransport,

d) för trafiktraktor 50 km/h,

e) för en fordonskombination med järnband eller hjul som inte är försedda med luftfyllda däck 20 km/h.

4. Den högsta tillåtna hastigheten för ett motordrivet fordon som bogseras på sina egna hjul eller med hjälp av dolly är 60 km/h, om inte lägre hastighet bestäms för någotdera fordonet.

5. När ett motordrivet fordon körs på väg får hastigheten inte överskrida den maximihastighet som en myndighet har bestämt med anledning av fordonets konstruktion eller en för fordonets konstruktion eller utrustning överstor last.

18 §
Däck och slirskydd på fordon i kategori L och med dem jämförbara fordon samt på deras släpvagnar

1. På framhjulet till motorcyklar (kategori L3 och L4) och fordon i kategori L5 får inte användas däck vilkas obalans kan störa styrningen. Djupet på slitbanans huvudspår skall vara minst 1,0 mm.

2. På motorcyklar, mopeder, fordon i kategori L5 och lätta fyrhjulingar samt på släpvagnar för sådana fordon skall under den tid som nämns i 16 § 2 mom. användas däck med grovt mönster som lämpar sig för vinterbruk. De undantag från skyldigheten att använda vinterdäck som föreskrivs i nämnda lagrum gäller i tillämpliga delar även motorcyklar, mopeder, fordon i kategori L5 och lätta fyrhjulingar samt släpvagnar för sådana fordon.

3. Det är tillåtet att använda slirskydd på motorcyklar, mopeder, fordon i kategori L5 och lätta fyrhjulingar samt på släpvagnar för sådana fordon under de förutsättningar som i 17 § bestäms för personbilar.

27 a §
Huvudsakliga dimensioner för motorcykel, moped, fordon i kategori L5 samt lätt fyrhjuling

De största tillåtna huvudsakliga dimensionerna för motorcyklar, mopeder, fordon i kategori L5 samt lätta fyrhjulingar är följande:

a) längd 4,00 meter

b) bredd 2,00 meter

för tvåhjuliga mopeder dock 1,00 meter

c) höjd 2,50 meter

32 a §
Släpfordonets kopplingsmassa

Ett släpfordons kopplingsmassa får inte vara större än det lägsta av följande värden:

a) den tekniskt tillåtna största massan som dras och som baserar sig på fordonets konstruktion och prestanda samt på kopplingsanordningens hållfasthet,

b) om släpfordonet saknar bromsar, halva dragfordonets massa, dock högst 0,75 ton, eller i fråga om en släpanordning, högst hälften av den verkliga totala massan av en dragbil i kategori N2 eller N3,

c) om släpfordonet är försett med bromsar och kopplas till ett motorfordon, vars största i registrering och bruk tillåtna massa inte överstiger 3,5 ton, dragbilens största i registrering och bruk tillåtna massa, dock högst 3,5 ton,

d) om släpfordonet är försett med färdbroms och kopplas till ett motorfordon, vars största i registrering och bruk tillåtna massa överskrider 3,5 ton, 3,5 ton,

e) om släpfordonet är försett med ett kontinuerligt fungerande bromssystem och kopplas till ett motorfordon, vars största i registrering och bruk tillåtna massa överskrider 3,5 ton, 1,5 gånger dragbilens största i registrering och bruk tillåtna massa,

f) om en eller flera släpvagnar kopplas till ett motorfordon, vars största i registrering och bruk tillåtna massa överskrider 3,5 ton, och den erhållna kombinationens längd, mätt utan last, överskrider 22,00 meter, 2,5 gånger dragbilens största i registrering och bruk tillåtna massa.

34 §
Koppling av släpvagn till två- eller trehjuliga fordon eller med dessa jämförbara fyrhjuliga fordon

1. Till en motorcykel, en moped, ett fordon i kategori L5 och en lätt fyrhjuling får kopplas en enaxlad släpvagn vars totalmassa inte överskrider den av tillverkaren tillåtna massan. Kopplingsmassan får dock inte överskrida hälften av dragfordonets olastade massa. Släpvagnens största tillåtna bredd är 1,25 meter.

2. Till en cykel får kopplas en enaxlad släpvagn, vars bredd är högst 1,25 meter och kopplingsmassa högst 50 kg.

39 §
Persontransport med två- och trehjuliga fordon eller med dessa jämförbara fyrhjuliga fordon

1. Med motorcykel som inte är försedd med sidvagn (kategori L3) får förutom föraren transporteras högst en person. En förutsättning för detta är dock att det för den som transporteras finns en lämplig sits och fotstöd. I sidvagnen till en motorcykel (kategori L4) får högst två personer färdas.

2. Med tvåhjulig moped (kategori L1) får transporteras ett högst tio år gammalt barn. En förutsättning för detta är dock att det finns en lämplig sits och behövliga fotskydd för barnet.

3. Med trehjulig moped, lätt fyrhjuling och fordon i kategori L5 får transporteras högst det antal passagerare som antecknats i registret.

4. Den sammanlagda massan av personer och gods på trehjulig moped (kategori L2), avsedd för persontransport, och på trehjuligt fordon i kategori L5, avsett för persontransport, får inte överskrida 300 kg och inte på lätt fyrhjuling eller fyrhjuligt fordon i kategori L5 200 kg.

45 §
Godstransport

1. Ett fordon får inte lastas så att lasten i sidled skjuter ut över fordonets karosseri eller lastutrymme. Lastkorgen, eller om det inte finns lastkorg på fordonet, lasten får inte överskrida fordonets bredd med mer än 0,35 meter, när denna mäts vid fordonets framaxel. Begränsningarna i detta moment tillämpas dock inte vid transport av båtar.

2. Lasten får, inom ramen för fordonets eller fordonskombinationens tillåtna längd på väg, skjuta över fordonets framdel högst en meter och dess bakdel högst två meter.

3. Massan av gods som transporteras på en personbils (kategori M1) tak får, inom ramen för den tillåtna totalmassan för bilen, uppgå till högst 10 procent av bilens egenmassa.

4. Med tvåhjulig cykel får transporteras högst 50 kg gods. Med minst trehjulig cykel får transporteras högst 100 kg gods. Med trehjulig moped (kategori L2) avsedd för godstransport får transporteras högst 300 kg och med lätt fyrhjuling högst 200 kg gods. Med trehjuligt fordon i kategori L5 avsett för godstransport får transporteras högst 1 500 kg och med fyrhjuligt högst 1 000 kg gods.

5. Motorredskap får inte, med undantag för transporter med släpvagn som avses i 36 § 1 mom., användas för andra transporter än sådana som skall utföras på själva arbetsplatsen och föranleds av motorredskapets egentliga bruksändamål.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1998.

Helsingfors den 24 april 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.