290/1998

Given i Helsingfors den 24 april 1998

Förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 4 december 1992 om fordons konstruktion och utrustning (1256/1992) 2, 4, 5 och 11 §, 7 och 8 kap. samt 204 och 271 §,

av dessa lagrum 5 § sådan den lyder i förordning 143/1996 samt 7 och 8 kap. sådana de lyder jämte ändringar, som följer:

2 §
Motorfordon

Motorfordon är ett motordrivet fordon som är avsett huvudsakligen för transport av personer eller gods eller för annan färd på väg och som inte skall anses vara en traktor, ett motorredskap eller ett terrängfordon. Motorfordon är bilar och bussar (kategori M och N), motorcyklar (kategori L3 och L4) och mopeder (kategori L1 och L2) samt andra fordon i kategori L, som inte hör till dessa kategorier.

4 §
Motorcykel och fordon i kategori L5

1. Med motorcykel (kategori L3 och L4) avses ett tvåhjuligt motorfordon (kategori L3) eller ett sådant fordon försett med sidvagn (kategori L4). En motorcykel har en förbränningsmotor som är större än 50 cm3 eller dess största konstruktiva hastighet oavsett framdrivningsmetod är högre än 45 km/h.

2. Till kategori L5 anses höra ett för vägtrafik avsett trehjuligt fordon

a) med en förbränningsmotor som är större än 50 cm3 eller vars största konstruktiva hastighet oavsett framdrivningsmetod är högre än 45 km/h,

b) vars hjul är symmetriskt placerade i förhållande till fordonets mittaxel, och

c) vars olastade massa är högst 1 000 kg; vid fastställande av den olastade massan tas ingen hänsyn till massan hos drivbatterier till elfordon.

3. Till kategori L5 anses även höra ett för vägtrafik avsett fyrhjuligt fordon

a) som har en ottomotor vars slagvolym är större än 50 cm3 eller någon annan motor än en ottomotor vars effekt är större än 4 kW eller vars största konstruktiva hastighet är högre än 45 km/h,

b) vars olastade massa då fordonet är avsett för persontransporter är högst 400 kg eller, då fordonet är avsett för godstransporter, högst 550 kg, i fråga om elfordon i vartdera fallet utan hänsyn till massan hos drivbatterierna, och

c) vars motoreffekt inte överskrider 15 kW.

5 §
Moped och lätt fyrhjuling

1. Moped (kategori L1 och L2) är ett tvåhjuligt (kategori L1) eller trehjuligt (kategori L2) motorfordon med en högst 50 cm3:s förbränningsmotor, vars största konstruktiva hastighet är högst 45 km/h. Ett två- eller trehjuligt fordon med någon annan motor än en förbränningsmotor och vars största konstruktiva hastighet är högst 45 km/h anses också höra till denna kategori.

2. Moped med låg effekt är en tvåhjulig moped försett med pedaler, vars största konstruktiva hastighet är 25 km/h och vars maximala motoreffekt är 1 kW.

3. Till mopeder hänförs dock inte cyklar försedda med en högst 250 W:s elmotor som fungerar endast vid trampning och som kopplas ur funktion när hastigheten stiger till 25 km/h. I fråga om dylika fordon tillämpas vad som i 11 kap. föreskrivs om cyklar.

4. Lätt fyrhjuling är ett fyrhjuligt fordon som uppfyller följande krav:

a) fordonets olastade massa är mindre än 350 kg, i fråga om eldrivna fordon utan hänsyn till massan hos drivbatterierna,

b) fordonets största konstruktiva hastighet är högst 45 km/h, och

c) slagvolymen hos en ottomotor är högst 50 cm3, eller motoreffekten i fråga om någon annan motor än en ottomotor överstiger inte 4 kW.

11 §
Fordon utan motor

1. Cykel är ett för transport av en eller flera personer eller gods konstruerat fordon som har minst två hjul, samt pedaler eller vevanordningar och som saknar motor. En cykel kan vara försedd även med en elektrisk hjälpmotor, förutsatt att dess funktion är bunden till att cykeln samtidigt trampas och att motorns funktion är begränsad med avseende på hastighet och effekt.

2. Hästfordon är en hästdragen vagn eller släde.

7 kap.

Motorcykel och fordon i kategori L5

105 §
Däck

1. Däck på motorcyklar och fordon i kategori L5 skall vara e-godkända i enlighet med de bestämmelser om däck för två- eller trehjuliga motorfordon och inpassning av dem vilka ingår i kapitel 1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/24/EG om vissa komponenter och karakteristiska egenskaper hos två- eller trehjuliga motorfordon eller E-godkända enligt reglementet nr 75.

2. På fordon i kategori L4 och L5 får användas även sådana däck som godkänts för bilar i enlighet med det direktiv eller E-reglemente som nämns i 36 § 1 mom.

3. Spåren i motorcykeldäckets slitbana får inte fördjupas.

105 a §
Dubbar

I fråga om dubbdäck på motorcyklar och fordon i kategori L5 gäller vad som i 37 och 38 § bestäms om utstick, dubbkraft, massa och godkännande av dubbar på personbilsdäck. Motorcykeldäck får dock ha dubbar även på slitbanans mittersta tredjedel.

106 §
Passagerarhandtag

Passagerarhandtagen på tvåhjuliga motorcyklar (kategori L3) skall vara EG-godkända i enlighet med rådets direktiv 93/32/EEG om passagerarhandtag på tvåhjuliga motorfordon. Passagerarhandtagen krävs dock inte i ett fordon som är inte avsett för transport av en person.

107 §
Anordning som förhindrar olovlig användning

Motorcyklar och fordon i kategori L5 skall vara försedda med en fastmonterad anordning som låser styret eller någon annan anordning som förhindrar olovlig användning av fordonet. Låsanordningen skall vara EG-godkänd i enlighet med rådets direktiv 93/33/EEG om skyddsanordningar för att förhindra obehörigt nyttjande av två- och trehjuliga motorfordon eller E-godkänd enligt reglementet nr 62.

108 §
Stöd

Tvåhjuliga motorcyklar (kategori L3) skall vara försedda med ett stöd. Stödet skall vara EG-godkänt i enlighet med rådets direktiv 93/31/EEG om stöd för tvåhjuliga motorfordon.

109 §
Bromsar

1. Bromsarna på motorcyklar och fordon i kategori L5 skall vara EG-godkända i enlighet med rådets direktiv 93/14/EEG om bromsar på två- och trehjuliga motorfordon eller E-godkända enligt reglementet nr 78/02.

2. I bromsarna får användas endast sådana reglerings- och säkerhetsanordningar som tillverkaren ursprungligen har installerat eller som till sin funktion motsvarar de ursprungliga anordningarna eller sådana som tillverkaren godkänt för senare installation på tillverkarens villkor.

110 §
Draganordningar

Draganordningen för en släpvagn till motorcyklar och fordon i kategori L5 skall vara EG-godkänd i enlighet med de bestämmelser om kopplingsanordningar för två- eller trehjuliga motorfordon vilka ingår i kapitel 10 i det i 105 § 1 mom. nämnda direktivet.

111 §
Bränslesystem

Bränsletanken på motorcyklar och fordon i kategori L5 skall vara EG-godkänd och installerad i enlighet med de bestämmelser om bränsletankar för två- eller trehjuliga motorfordon vilka ingår i kapitel 6 i det i 105 § 1 mom. nämnda direktivet.

111 a §
Avgasutsläpp

Motorcyklar och fordon i kategori L5 skall med avseende på avgasutsläpp vara EG-godkända i enlighet med de bestämmelser om åtgärder som bör vidtas mot luftföroreningar orsakade av två- och trehjuliga motorfordon vilka ingår i kapitel 5 i det i 105 § 1 mom. nämnda direktivet.

112 §
Effekt, vridmoment och maxhastighet

1. Om i reklam eller motsvarande som riktar sig till konsumenter och avser med förbränningsmotor försedda motorcyklar och fordon i kategori L5 eller i tekniska uppgifter om motorcykeln meddelas fordonets motoreffekt, vridmoment eller maxhastighet, skall dessa anges uppmätta enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/1/EG om teknisk maxhastighet, högsta vridmoment och högsta nettomotoreffekt hos två- och trehjuliga motorfordon.

2. En motorcyckel vars slagvolym är högst 125 cm3 och effekt högst 11 kW skall vara EG-godkändt i enlighet med de bestämmelser om åtgärder mot otillåten förändring av tvåhjuliga mopeder och motorcyklar vilka ingår i kapitel 7 i det i 105 § 1 mom. nämnda direktivet.

3. Följande delar eller en helhet bestående av delar som avviker från den ursprungliga sammansättningen på ett fordon som avses i 2 mom. får inte bytas ut mellan fordonet och vilket som helst annat fordon av samma tillverkare, om effekten för fordonet ökar med mer än 10 % eller överskrider 11 kW:

a) i tvåtaktsmotorer: enheten cylinder/kolv, förgasare, insugningsrör och avgassystem, och

b) i fyrtaktsmotorer, utöver punkt a: topplock och kamaxel. Den största nettoeffekten hos en motorcykel får dock inte överskridas genom ändring av fordonets konstruktion.

113 §
Bullerbegränsning

1. Motorcyklar med förbränningsmotor skall ha sådana ljuddämpare att insugningseller avloppsljudet inte i störande grad överröstar något annat ljud som motorcyklar i normal drift förorsakar.

2. Motorcyklar och fordon i kategori L5 skall med avseende på bullernivå vara EG-godkända i enlighet med de bestämmelser om godtagbar bullernivå och avgassystem hos två- och trehjuliga motorfordon vilka ingår i kapitel 9 i det i 105 § 1 mom. nämnda direktivet.

3. Ett fordon i kategori L3 anses uppfylla kraven i 2 mom., om fordonet är E-godkändt enligt reglementet nr 41/02.

4. Ett fordon i kategori L5 anses uppfylla kraven i 2 mom., om fordonet är E-godkända enligt reglementet nr 9/06.

114 §
Elektromagnetisk kompatibilitet av elektriska eller elektroniska enheter

Motorcyklar och fordon i kategori L5 skall med avseende på elektromagnetisk kompatibilitet vara EG-godkända i enlighet med de bestämmelser om elektromagnetisk kompabilitet av två- eller trehjuliga motorfordon och elektriska eller elektroniska separata tekniska enheter vilka ingår i kapitel 8 i det i 105 § 1 mom. nämnda direktivet. Detta gäller även sådana elektriska eller elektroniska separata enheter som installeras särskilt och som är uteslutande konstruerade för två- eller trehjuliga motorfordon.

115 §
Säkerhetsbälten och deras förankringar

1. Sådan fordon i kategori L5 med karosseri vars egenmassa är över 250 kg skall vara försedda med säkerhetsbälten.

2. Fordon i kategori L5 med karosseri skall med avseende på säkerhetsbälten och deras förankringar vara EG-godkända i enlighet med de bestämmelser om säkerhetsbältens förankringar och säkerhetsbälten för trehjuliga mopeder, trehjulingar och fyrhjulingar med karosseri vilka ingår i kapitel 11 i det i 105 § 1 mom. nämnda direktivet. Detta gäller även säkerhetsbälten och förankringar av säkerhetsbälten som installeras i andra än i 1 mom. nämda fordon i kategori L5.

3. Den typ av säkerhetsbälte som används i fordon i kategori L5 med karosseri skall vara e- eller E-godkänd i enlighet med det direktiv om bilbälten i fordon i kategori M1 eller det E-reglemente som nämns i 64 § 2 mom.

116 §
Vindrutan

1. Fordon i kategori L5 med karosseri skall vara försedda med vindruta.

2. Fordon i kategori L5 med karosseri skall med avseende på vindrutor och synfält vara EG-godkända i enlighet med de bestämmelser om glasrutor, vindrutetorkare, spolare, avisare och defrostrar för trehjuliga mopeder, trehjulingar och fyrhjulingar med karosseri vilka ingår i kapitel 12 i det i 105 § 1 mom. nämnda direktivet.

116 a §
Vindrutans anordningar

1. Fordon i kategori L5 med karosseri skall vara försedda med vindrutetorkare och vindrutespolare samt avfrostnings- och avimningsanordningar.

2. Vindrutetorkarna och vindrutespolaren samt avfrostnings- och avimningsanordningen i fordon i kategori L5 med karosseri skall vara EG-godkända i enlighet med det kapitel i direktivet som avses i 116 § 2 mom.

3. Vindrutespolarens spolvätskebehållare skall rymma minst en liter vätska.

117 §
Obligatoriska och tillåtna strålkastare, lyktor och reflektorer

1. Motorcyklar och fordon i kategori L5 skall vara försedda med följande strålkastare, lyktor och reflektorer:

a) helljus- och halvljusstrålkastare,

b) körriktningsvisare,

c) bromslykta eller bromslyktor,

d) lykta för bakre registreringsskylt,

e) främre och bakre positionslykta eller positionslyktor,

f) röd reflektor eller röda reflektorer baktill,

g) anordning för omkoppling av körriktningsvisare till varningsblinker när det är fråga om fordon i kategori L5, och

h) blinkande blå varningslykta när det är fråga om en polismotorcykel.

2. Utöver vad som bestäms i 1 mom. får motorcyklar och fordon i kategori L5 vara försedda med följande strålkastare, lyktor och reflektorer:

a) extra helljusstrålkastare,

b) främre dimstålkastare,

c) dimbaklykta eller dimbaklyktor,

d) anordning för omkoppling av körriktningsvisare till varningsblinker när det är fråga om övriga fordon än fordon i kategori L5,

e) backningsstrålkastare när det är fråga om fordon i kategori L5,

f) sidoreflektorer, och

g) högst en framåtriktad blinkande röd stoppsignallykta när det är fråga om en polismotorcykel.

3. De strålkastare, lyktor och reflektorer på motorcyklar och fordon i kategori L5 som avses i 1 och 2 mom. skall vara e- eller E-godkända i enlighet med något av de direktiv eller E-reglementen som anges i 118―123, 123 a, 124 eller 125 § eller vara godkända för fyrhjuliga fordon i kategori M1 eller N1 i enlighet med något av de direktiv eller E-reglementen som anges i 72―75, 77―79 eller 84 §.

4. Strålkastare, lyktor och reflektorer skall i fråga om färg, typ, antal, placering, synbarhet, inriktning, kopplingar och funktionskontrollanordning uppfylla kraven i rådets direktiv 93/92/EEG om montering av belysningsoch ljudsignalanordningar på två- eller trehjuliga motorfordon eller kraven enligt E-reglementet nr 53. Dessa krav gäller dock inte sådana i 1 mom. h-punkten och 2 mom. g-punkten definierade strålkastare och lyktor som monteras på en polismotorcykel.

5. Lamporna i strålkastare eller lyktor på motorcyklar och fordon i kategori L5 skall vara avsedda för respektive strålkastare eller lykta och e- eller E-godkända i enlighet med det direktiv som gäller strålkastaren eller lyktan i fråga, enligt E-reglementet nr 37/03 eller enligt de i 3 mom. avsedda kraven gällande lamporna i typgodkända strålkastare eller lyktor på fordon i kategori M1 och N1.

118 §
Helljus- och halvljusstrålkastare

Helljus- och halvljusstrålkastare på motorcyklar och fordon i kategori L5 skall vara e-godkända i enlighet med de bestämmelser om belysnings- och ljussignalanordningar för två- eller trehjuliga motorfordon vilka ingår i kapitel 2 i det i 105 § 1 mom. nämnda direktivet eller E-godkända enligt reglementet 57/01 eller 72.

119 §
Körriktningsvisare

1. Körriktningsvisare på motorcyklar och fordon i kategori L5 skall vara e-godkända i enlighet med det kapitel i direktivet som nämns i 118 § eller E-godkända enligt reglementet nr 50.

2. Anordningen för omkoppling av körriktningsvisare till varningsblinker skall motsvara kraven i det direktiv eller E-reglemente som nämns i 117 § 4 mom.

120 §
Bromslyktor samt främre och bakre positionslyktor

Bromslyktor samt främre och bakre positionslyktor på motorcyklar och fordon i kategori L5 skall vara e-godkända i enlighet med det kapitel i direktivet som avses i 118 § eller E-godkända enligt E-reglemente som nämns i 119 § 1 mom.

121 §
Lykta för bakre registreringsskylt

Lyktan för den bakre registreringsskylten på motorcyklar och fordon i kategori L5 skall vara e-godkänd i enlighet med det kapitel i direktivet som avses i 118 § eller E-godkänd enligt E-reglemente som nämns i 119 § 1 mom.

122 §
Reflektorer

1. Reflektorer på motorcyklar och fordon i kategori L5 skall vara e- eller E-godkända i enlighet med det direktiv eller E-reglemente som nämns i 77 §.

2. Den framåtriktade reflektorn skall vara vit, de sidoriktade reflektorerna orangegula och den bakåtriktade reflektorn röd. Reflektorerna får inte vara triangelformade.

123 §
Främre dimstrålkastare

En främre dimstrålkastare på en motorcykel och ett fordon i kategori L5 skall vara eeller E-godkänd i enlighet med det direktiv eller E-reglemente som nämns i 84 §.

123 a §
Dimbaklyktor

En dimbaklykta på en motorcykel och ett fordon i kategori L5 skall vara e- eller E-godkänd i enlighet med det direktiv eller E-reglemente som nämns i 78 §.

124 §
Backningsstrålkastare

En backningsstrålkastare på ett fordon i kategori L5 skall vara e- eller E-godkänd i enlighet med det direktiv eller det E-reglemente som nämns i 79 §.

125 §
Blinkande varningslyktor

1. En blå varningslykta på en polismotorcykel skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 65 eller godkänd av fordonsförvaltningscentralen.

2. Flera sådana lyktor får monteras, om det är nödvändigt för att varningslyktorna skall synas från olika håll.

125 a §
Polisens stoppsignallykta

Stoppsignallyktan skall tändas och slockna 1―2 gånger i sekunden. Stoppsignallyktans ljusstyrka i referensaxelns riktning och i en riktning som avviker minst 5° från referensaxeln skall vara minst 500 candela.

126 §
Hastighetsmätare

1. Motorcyklar och fordon i kategori L5 skall ha en hastighetsmätare som är monterad så att hastigheten tydligt kan avläsas av föraren.

2. En hastighetsmätare skall vara försedd med belyst km/h-skala.

3. En hastighetsmätare får inte visa en hastighet som är mindre än den verkliga. Den indikerade hastigheten får vara högst 10 procent jämte ytterligare 4 km/h högre än den verkliga hastigheten.

4. En hastighetsmätare anses utan särskild granskning uppfylla kravet i 3 mom., om den är e- eller E-godkänd i enlighet med det direktiv eller E-reglemente som nämns i 93 § 2 mom.

126 a §
Symboler för manöverorgan, kontrollampor och visare

Motorcyklar och fordon i kategori L5 skall med avseende på symbolerna för manöverorgan, kontrollampor och visare vara EG-godkända i enlighet med rådets direktiv om identifiering av manöverorgan, kontrollampor och visare för två- och trehjuliga motorfordon 93/29/EEG eller E-godkända enligt E-reglementet nr 60.

126 b §
Ljudsignalanordning

1. Motorcyklar och fordon i kategori L5 skall ha en ljudsignalanordning. Motorcyklar och fordon i kategori L5 eller den ljudsignalanordning som monterats på dem skall vara EG- eller E-godkända i enlighet med rådets direktiv 93/30/EEG om ljudsignalanordningar på två- och trehjuliga motorfordon eller enligt E-reglemente som nämns i 96 §.

2. En polismotorcykel som används som utryckningsfordon skall ha en ljudsignalanordning som avger ett varierande eller periodiskt ljud och som är starkare än den ljudsignalanordning som nämns i 1 mom. En sådan anordning får inte monteras på andra motorcyklar.

127 §
Backspeglar

1. På vänstra och högra sida av en motorcykel och ett fordon i kategori L5 skall det finnas en yttre backspegel. På ett fordon i kategori L5 med karosseri skall det finnas en backspegel på fordonets vänstra sida och därtill en backspegel inne i förarhytten. En backspegel inne i förarhytten krävs dock inte i ett fordon där det inte finns sikt bakåt, och då skall backspegeln inne i förarhytten ersättas med en backspegel på fordonets högra sida.

2. Backspeglarna skall vara EG- eller E-godkända samt monterade i enlighet med de bestämmelser om backspeglar för två- eller trehjuliga motorfordon vilka ingår i kapitel 4 i det direktiv som nämns i 105 § 1 mom. eller enligt E-reglementet nr 81.

3. I motorcyklar och fordon i kategori L5 kan användas även sådana e- eller E-godkända backspeglar som överensstämmer med det direktiv eller E-reglemente som nämns i 97 § och vilka är avsedda för fordon vilkas största i registrering och bruk tillåtna massa inte överstiger 3 500 kg.

127 a §
Utskjutande delar

1. På motorcyklar och fordon i kategori L5 får inte finnas sådana spetsiga, vassa eller utskjutande delar, vilkas form, mått, riktning eller hårdhet ökar risken för eller graden av kroppsskada i samband med en eventuell olycka.

2. Motorcyklar och trehjuliga fordon i kategori L5 skall med avseende på utskjutande delar vara EG-godkända i enlighet med de bestämmelser om utskjutande delar av tvåeller trehjuliga motorfordon vilka ingår i kapitel 3 i det i 105 § 1 mom. nämnda direktivet.

128 §
Särskilda krav för motorcyklar i kategori L4

1. En sidvagn får kopplas endast till en tvåhjulig motorcykel vars egenmassa är minst 100 kg. Sidvagnen skall kopplas till motorcykelns högra sida.

2. Om sidvagnen är avsedd för godstransport eller transport av flera än en person, skall sidvagnen förses med en bromsanordning.

3. En sidvagn som är avsedd för persontransport får ha högst två sittplatser.

4. Körriktningsvisarna på motorcykelns högra sida skall övertäckas eller sättas ur funktion. På sidvagnens högra sida skall monteras körriktningsvisare som motsvarar de körriktningsvisare som har övertäckts eller satts ur funktion.

129 §
Skyddshjälm för motorcyklist

En sådan skyddshjälm för motorcyklist om är godkänd i enlighet med E-reglementet nr 22/04 och en skyddshjälm som uppfyller kraven i standarden FMVSS 218 anses vara av godkänd modell enligt 89 § vägtrafiklagen.

130 §
Överensstämmelse i fråga om EG-typgodkänd motorcykel och fordon i kategori L5

En motorcykel och ett fordon i kategori L5 anses uppfylla kraven i detta kapitel, om fordonet typgodkänts enligt rådets direktiv 92/61/EEG om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon och om fordonstillverkaren för fordonet fyllt i ett intyg om överensstämmelse som avses i artikel 7 i nämnda direktiv.

130 a §
Överensstämmelse i fråga om motorcyklar som motsvarar Förenta Staternas standarder

1. En motorcykel som har införts till landet som flyttgods, som innehas av en främmande stats beskickning eller en medlem av diplomatkåren, som erhållits genom arv eller testamente eller som skaffats på en tullauktion eller någon annan av staten ordnad auktion anses uppfylla de krav på överensstämmelse med EG- och E-godkännande som anges i detta kapitel, om den uppfyller kraven i alla FMVSS-standarder gällande motorcykelns modellår och kraven i Förenta Staternas bestämmelser om avgasutsläpp.

2. I fråga om motorcyklar som avses i denna paragraf skall då det gäller antalet strålkastare och lyktor eller färgen av den främre positionslyktan iakttas kraven i 117 § 4 mom.

8 kap.

Moped och lätt fyrhjuling

131 §
Däck

1. Däck på mopeder och lätta fyrhjulingar skall vara e- eller E-godkända i enlighet med det kapitel i direktivet eller det E-reglemente som nämns i 105 § 1 mom. På fordon i kategori L2 och lätta fyrhjulingar får användas även sådana däck som godkänts för bilar i enlighet med det direktiv eller E-reglemente som nämns i 36 § 1 mom.

2. I fråga om mopeder och lätta fyrhjulingar får spåren i däckets slitbana inte fördjupas.

131 a §
Dubbar

I fråga om dubbdäck på mopeder och lätta fyrhjulingar gäller vad som i 37 och 38 § bestäms om utstick, dubbkraft, massa och godkännande av dubbar på personbilsdäck. En mopeds däck får dock ha dubbar även på slitbanans mittersta tredjedel.

132 §
Passagerarhandtag

Passagerarhandtagen på fordon i kategori L1 skall vara EG-godkända i enlighet med det direktiv som nämns i 106 §. Passagerarhandtag krävs dock inte i ett fordon som är inte avsett för transport av en person.

133 §
Anordning som förhindrar olovlig användning

Om en moped eller en lätt fyrhjuling har en fastmonterad anordning som låser styret eller någon annan anordning som förhindrar olovlig användning av fordonet, skall anordningen vara EG- eller E-godkänd i enlighet med det direktiv eller E-reglemente som nämns i 107 §.

134 §
Stöd

Fordon i kategori L1 skall vara försedda med ett stöd. Stödet skall vara EG-godkänt i enlighet med det direktiv som nämns i 108 §.

135 §
Bromsar

1. Bromsarna på mopeder och lätta fyrhjulingar skall vara EG- eller E-godkända i enlighet med det direktiv eller E-reglemente som nämns i 109 §.

2. I bromsarna får användas endast sådana reglerings- och säkerhetsanordningar som tillverkaren ursprungligen har installerat eller som till sin funktion motsvarar de ursprungliga anordningarna eller sådana som tillverkaren godkänt för senare installation på tillverkarens villkor.

136 §
Draganordningar

Draganordningen för en släpvagn till mopeder och lätta fyrhjulingar skall vara EG-godkänd i enlighet med det kapitel i direktivet som nämns i 110 §.

137 §
Bränslesystem

Mopeder och lätta fyrhjulingar som är försedda med förbränningsmotor skall med avseende på bränsletanken vara EG-godkända i enlighet med det kapitel i direktivet som avses i 111 §.

137 a §
Avgasutsläpp

1. Mopeder och lätta fyrhjulingar skall med avseende på avgasutsläpp vara EG-godkända i enlighet med det kapitel i direktivet som avses i 111 a §.

138 §
Effekt, vridmoment och maxhastighet

1. Om i reklam eller motsvarande som riktar sig till konsumenter och avser med förbränningsmotor försedda mopeder eller lätta fyrhjulingar eller i tekniska uppgifter om mopeden eller den lätta fyrhjulingen meddelas motoreffekt, vridmoment eller maxhastighet, skall dessa anges uppmätta enligt det direktiv nämns i 112 § 1 mom.

2. Mot otillåten förändring skall en moped eller en lätt fyrhjuling vara EG-godkänd i enlighet med det kapitel i direktivet som nämns i 112 § 2 mom.

3. Följande delar eller en helhet bestående av delar som avviker från den ursprungliga sammansättningen på en moped och en lätt fyrhjuling får inte bytas ut mellan fordonet och vilket som helst annat fordon av samma tillverkare, om fordonets största konstruktiva hastighet ökar med mer än 5 km/h:

a) i tvåtaktsmotorer: enheten cylinder/kolv, förgasare, insugningsrör och avgassystem, samt

b) i fyrtaktsmotorer, utöver punkt a: topplock och kamaxel. Den största konstruktiva hastigheten hos en moped och en lätt fyrhjuling får dock inte överskridas genom ändring av fordonets konstruktion.

139 §
Bullerbegränsning

1. Mopeder och lätta fyrhjulingar som är försedda med förbränningsmotor skall ha sådana ljuddämpare att insugnings- eller avloppsljudet inte i störande grad överröstar något annat ljud som mopeder i normal drift förorsakar.

2. Mopeder och lätta fyrhjulingar skall med avseende på bullernivå vara EG-godkända i enlighet med det kapitel i direktivet som nämns i 113 § 2 mom.

3. Ett fordon i kategori L1 anses uppfylla kraven i 2 mom., om fordonet är E-godkändt enligt reglementet nr 63/01.

4. Ett fordon i kategori L2 och en lätt fyrhjuling anses uppfylla kraven i 2 mom., om fordonet är E-godkändt enligt det reglementet som nämns i 113 § 4 mom.

140 §
Elektromagnetisk kompatibilitet av elektriska eller elektroniska enheter

Mopeder och lätta fyrhjulingar skall med avseende på elektromagnetisk kompatibilitet vara EG-godkända i enlighet med det kapitel i direktivet som nämns i 114 §. Detta gäller även sådana elektriska eller elektroniska separata enheter som installeras särskilt och som är uteslutande konstruerade för två- eller trehjuliga motorfordon.

141 §
Säkerhetsbälten och deras förankringar

1. Sådana fordon i kategori L2 och lätta fyrhjulingar med karosseri vars egenmassa är över 250 kg skall vara försedda med säkerhetsbelten.

2. Fordon i kategori L2 och lätta fyrhjulingar med karosseri skall med avseende på säkerhetsbälten och deras förankringar vara EG-godkända i enlighet med det kapitel i direktivet som nämns i 115 § 2 mom. Detta gäller säkerhetsbälten och förankringar av säkerhetsbälten som installeras i andra än i 1 mom. nämda fordon i kategori L2 och lätta fyrhjulingar.

3. Den typ av säkerhetsbälte som används i fordon i kategori L2 och lätta fyrhjulingar med karosseri skall vara e- eller E-godkänd i enlighet med det direktiv om bilbälten i fordon i kategori M1 eller det E-reglemente som nämns i 64 § 4 mom.

142 §
Vindrutan

1. Fordon i kategori L2 och lätta fyrhjulingar med karosseri skall vara försedda med vindruta.

2. Fordon i kategori L2 och lätta fyrhjulingar med karosseri skall med avseende på vindrutor och synfält vara EG-godkända i enlighet med det kapitel i direktivet som nämns i 116 § 2 mom.

142 a §
Vindrutans anordningar

1. Fordon i kategori L2 och lätta fyrhjulingar med vindruta skall vara försedda med vindrutetorkare och vindrutespolare samt avfrostnings- och avimningsanordningar.

2. Vindrutetorkarna och vindrutespolaren samt avfrostnings- och avimningsanordningen i fordon i kategori L2 med karosseri eller lätta fyrhjulingar skall vara EG-godkända i enlighet med det kapitel i direktivet som nämns i 116 § 2 mom.

3. En avfrostnings- och avimningsanordning krävs dock inte i sådana trehjuliga fordon i kategori L2 vars motoreffekt inte överstiger 4 kW.

4. Vindrutespolarens spolvätskebehållare skall rymma minst en liter vätska.

143 §
Obligatoriska och tillåtna strålkastare, lyktor och reflektorer

1. Mopeder och lätta fyrhjulingar skall vara försedda med följande strålkastare, lyktor och reflektorer:

a) halvljusstrålkastare,

b) bakre positionslykta eller positionslyktor,

c) främre positionslykta eller positionslyktor när det är fråga om fordon i kategori L2 och lätta fyrhjulingar,

d) bromslykta eller bromslyktor när det är fråga om fordon i kategori L1 med en motoreffekt som överstiger 0,5 kW eller vilkas största konstruktiva hastighet är högre än 25 km/h, samt när det är fråga om fordon i kategori L2 och lätta fyrhjulingar,

e) körriktningsvisare när det är fråga om fordon i kategori L2 med täckt kaross och lätta fyrhjulingar,

f) reflektor eller reflektorer baktill,

g) sidoreflektor när det är fråga om fordon i kategori L1, och

h) reflektorer på pedalerna när det är fråga om fordon i kategori L1 som är utrustade med icke infällbara pedaler.

2. Utöver vad som bestäms i 1 mom. får mopeder och lätta fyrhjulingar vara försedda med följande strålkastare, lyktor och reflektorer:

a) helljusstrålkastare,

b) främre positionslykta när det är fråga om fordon i kategori L1,

c) bromslykta när det är fråga om fordon i kategori L1 med en motoreffekt om högst 0,5 kW eller vilkas största konstruktiva hastighet är högst 25 km/h,

d) körriktningsvisare när det är fråga om andra fordon i kategori L2 än sådana med täckt kaross och lätta fyrhjulingar,

e) lykta för bakre registreringsskylt,

f) främre reflektorer när det är fråga om fordon i kategori L1, och

g) sidoreflektorer när det är fråga om fordon i kategori L2 och lätta fyrhjulingar.

3. De strålkastare, lyktor och reflektorer på mopeder och lätta fyrhjulingar som avses i 1 och 2 mom. skall vara e- eller E-godkända i enlighet med något av de direktiv eller E-reglementen som anges i 144―148 § eller vara godkända för motorcyklar i enlighet med något av de direktiv eller E-reglementen som avses i 118―123, 123 a, 124 eller 125 §.

4. Strålkastare, lyktor och reflektorer på mopeder och lätta fyrhjulingar skall i fråga om färg, typ, antal, placering, synbarhet, inriktning, kopplingar och funktionskontrollanordning uppfylla kraven i det direktiv som nämns i 117 § 4 mom. eller E-reglementet nr 74.

5. Lamporna i strålkastare eller lyktor på mopeder och lätta fyrhjulingar skall vara avsedda för respektive strålkastare eller lykta och e- eller E-godkända i enlighet med direktivet som gäller strålkastare elle lykta i fråga eller enligt E-reglementet nr 37/03, eller uppfylla någotdera av de i 3 mom. avsedda kraven gällande lampor i typgodkända strålkastare eller lyktor på motorcyklar.

144 §
Helljus- och halvljusstrålkastare

Helljus- och halvljusstrålkastare på mopeder och lätta fyrhjulingar skall vara e-godkända i enlighet med det kapitel i direktivet som nämns i 118 § eller E-godkända enligt reglementet nr 56 eller 82.

145 §
Körriktningsvisare

Körriktningsvisare på mopeder och lätta fyrhjulingar skall vara e-godkända i enlighet med det kapitel i direktivet som nämns i 118 § eller E-godkända i enlighet med det E-reglemente som nämns i 119 § 1 mom.

146 §
Bromslyktor samt främre och bakre positionslyktor

Bromslyktor samt främre och bakre positionslyktor på mopeder och lätta fyrhjulingar skall vara e-godkända i enlighet med det kapitel i direktivet som nämns i 118 § eller E-godkända i enlighet med det E-reglemente som nämns i 119 § 1 mom.

147 §
Lykta för bakre registreringsskylt

Lyktan för den bakre registreringsskylten på mopeder och lätta fyrhjulingar skall vara e-godkända i enlighet med det kapitel i direktivet som nämns i 118 § eller E-godkända i enlighet med det E-reglemente som nämns i 119 § 1 mom.

148 §
Reflektorer

1. Reflektorer på mopeder och lätta fyrhjulingar skall vara e- eller E-godkända i enlighet med det direktiv eller E-reglemente som nämns i 77 §.

2. Den framåtriktade reflektorn skall vara vit, de sidoriktade reflektorerna orangegula och den bakåtriktade reflektorn röd. Reflektorer på pedalerna på fordon i kategori L1 skall dock vara orangegula. Reflektorerna får inte vara triangelformade.

3. Reflektorer på pedalerna skall dessutom vara sådana till formen att de ryms i en rektangel, där förhållandet mellan rektangelns sidor får vara högst åtta. Den reflekterande ytan på var och en av de fyra pedalreflektorerna skall vara minst 8 cm2.

149 §
Symboler för manöverorgan, kontrollampor och visare

Mopeder och lätta fyrhjulingar skall med avseende på symbolerna för manöverorgan, kontrollampor och visare vara EG- eller E-godkända i enlighet med det direktiv eller E-reglemente som nämns i 126 a §.

149 a §
Ljudsignalanordning

Mopeder och lätta fyrhjulingar skall ha en ljudsignalanordning. Den ljudsignalanordningen som monterats på en moped eller en lätt fyrhjuling skall vara EG- eller E-godkänt i enlighet med det direktiv eller E-reglemente som nämns i 126 b §.

150 §
Backspeglar

1. På vänstra sidan av mopeder och lätta fyrhjulingar skall det finnas en backspegel. På fordon i kategori L2 och lätta fyrhjulingar med karosseri skall det dessutom finnas en backspegel inne i förarhytten. I ett fordon där det inte finns sikt bakåt skall backspegeln inne i förarhytten ersättas med en backspegel på fordonets högra sida.

2. Backspeglarna skall vara e- eller E-godkända och monterade i enlighet med det direktiv eller E-reglemente som nämns i 127 § 2 mom.

3. I mopeder och lätta fyrhjulingar kan användas även sådana e- eller E-godkända backspeglar som överensstämmer med det i 97 § nämnda direktivet eller E-reglementet och som är avsedda för fordon vilkas största i registrering och bruk tillåtna massa inte överstiger 3 500 kg.

150 a §
Utskjutande delar

1. På mopeder och lätta fyrhjulingar får inte finnas sådana spetsiga, vassa eller utskjutande delar, vilkas form, mått, riktning eller hårdhet ökar risken för eller graden av kroppsskada i samband med en eventuell olycka.

2. Mopeder och fordon i kategori L2 skall med avseende på utskjutande delar vara EG-godkända i enlighet med det kapitel i direktivet som avses i 127 a §.

151 §
Skyddshjälm för mopedist

Sådana skyddshjälmar av godkänd modell för mopedister som avses i 89 § vägtrafiklagen är skyddshjälmar som godkänts i enlighet med det E-reglemente som nämns i 129 § och skyddshjälmar som uppfyller kraven i den standard som anges i nämnda paragraf.

152 §
Överensstämmelse i fråga om mopeder med låg effekt

En med pedaler försedd tvåhjulig moped med låg effekt vars maximieffekt är 1 kW och vars största konstruktiva hastighet inte överstiger 25 km/h, får avvika från kraven i fråga om däck, passagerarhandtag, anordning som förhindrar olovlig användning, effekt och vridmoment, strålkastare, lyktor och reflektorer samt manöverorgan, kontrollampor och visare i enlighet med vad som särskilt bestäms i de direktiv som avses i 131 § 1 mom., 132 och 133 §, 138 § 2 mom., 143 § 4 mom. och 149 §.

152 a §
Överensstämmelse i fråga om EG-typgodkända mopeder

Mopeder och lätta fyrhjulingar anses uppfylla kraven i detta kapitel, om de är av typgodkänd modell i överensstämmelse med det direktiv om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon som nämns i 130 § och om fordonstillverkaren för fordonet utfärdat ett intyg om överensstämmelse som avses i artikel 7 i nämnda direktiv.

204 §
Tillämpning av bestämmelser om cykel

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på cykel som definieras i 11 § 1 mom. och som har en sitshöjd på 0,635 meter eller mera i sitsens lägsta ställning. Bestämmelserna i detta kapitel skall i tillämpliga delar iakttas även i fråga om sparkcykel.

271 §
Avvikelser från en motorcykels konstruktion och utrustning

1. Fordonsförvaltningscentralen kan av särskilda skäl bevilja avvikelse från kraven som bestäms i 117 § 4 mom. om placering och synbarhet av och färg på lyktor, strålkastare och reflektorer på en motorcykel som används för tävling eller något annat specialändamål.

2. Ministeriet kan bevilja avvikelse från bestämmelserna i 7 kap. till den del beviljandet inte med stöd av 1 mom. hör till fordonsförvaltningscentralen.


1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1998.

2. Genom denna förordning upphävs 4 § i förordningen den 25 augusti 1994 om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning (773/1994).

3. Denna förordning gäller fordon och trafikförnödenheter som tas i bruk den dag förordningen träder i kraft eller därefter. Ett fordon som godkänts för trafik innan denna förordning träder i kraft får fortfarande användas i trafik förutsatt att det överensstäm- mer med de bestämmelser som gällde när denna förordning trädde i kraft.

4. Definitionen av ett fordon som tagits i bruk innan denna förordning träder i kraft ändras inte, om inte ägaren till fordonet kräver en sådan ändring.

5. Motorcyklar, mopeder, utan hänsyn till mopeder med låg effekt, samt trehjuliga fordon i kategori L5 får utan hinder av 105 § 1 mom., 110, 111 och 111 a §, 112 § 2 mom., 113 § 2 mom., 114 §, 115 § 2 mom., 116 § 2 mom., 116 a § 2 mom., 118 §, 119 § 1 mom., 120 och 121 §, 127 § 2 mom., 127 a § 2 mom., 131 § 1 mom., 136, 137 och 137 a §, 138 § 2 mom., 139 § 2 mom., 140 §, 141 § 2 mom., 142 § 2 mom., 142 a § 2 mom., 144―147 § samt 150 § 2 mom. typgodkännas som hörande till en ny typ före den 17 juni 1999 och tas i bruk före den 17 juni 2003, om fordonet uppfyller de krav som gäller när denna förordning trädde i kraft.

6. Motorcyklar, mopeder, utan hänsyn till mopeder med låg effekt, samt trehjuliga fordon i kategori L5 får utan hinder av 106―108 §, 109 § 1 mom., 112 § 1 mom., 117 § 4 mom., 126 a §, 126 b § 1 mom., 132―134 §, 135 § 1 mom., 138 § 1 mom., 143 § 4 mom. samt 149 och 149 a § tas i bruk före den 1 januari 1999, om fordonet uppfyller de krav som gäller när denna förordning trädde i kraft.

7. En skyddshjälm för motorcyklister eller mopedister får utan hinder av bestämmelserna i 129 och 151 § tillverkas, importeras eller saluhållas före den 1 januari 1999, om den uppfyller de krav som gällde när denna förordning trädde i kraft.

8. Förordningens 117 § 5 mom. och 143 § 5 mom. gäller sådana strålkastare och lyktor samt lampor som monteras i dem som har eeller E-typgodkänts och monterats för fordonet i fråga.

Rådets direktiv 92/61/EEG; EGT nr L 225, 10.8.1992, s. 154
Rådets och Europaparlamentets direktiv97/24/EG; EGT nr L 226, 18.8.1997, s. 1

Helsingfors den 24 april 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.