262/1998

Utfärdat i Helsingfors den 2 april 1998

Statsrådets beslut om ämnen som bryter ned ozonskiktet

Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet med stöd av 9 a § luftvårdslagen av den 25 januari 1982 (67/1982), sådan den lyder i lag 1711/1995, av 43 § 1 mom. och 44 § kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/1989), sådana de lyder i lag 1412/1992, och av 18 § avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/1993) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

I fråga om ämnen som bryter ned ozonsiktet gäller vad som stadgas i rådets förordning (EG) Nr 3093/94. På de ämnen som nämns i förordningen tillämpas dessutom detta beslut. En förteckning över de ämnen som avses i förordningen utgör bilaga till detta beslut.

Beslutet tillämpas också på preparat där halten av ett i bilagan nämnt ämne är lika stor eller större än en viktprocent. På preparat som innehåller tetraklormetan eller 1,1,1-trikloretan tillämpas beslutet dock då halten av dem i preparatet är lika stor eller större än 0,1 viktprocent.

Beslutet tillämpas inte på användning av de i bilagan nämnda ämnena för analys eller forskning, inte heller på användning av dessa ämnen för sådana ändamål där de helt övergår i andra ämnen.

2 §
CFC-föreningar

Det är förbjudet att använda CFCföreningar för tillverkning av produkter och anordningar, i tvätteverksamhet och i steriliseringsgaser samt att släppa ut produkter och anordningar som innehåller dem på marknaden.

Förbudet i 1. mom. gäller dock inte mediciner som används i vården av astma och av kroniska obstruktiva lungsjukdomar.

3 §
Haloner

Det är förbujudet att använda haloner för tillverkning av produkter och anordningar samt att släppa ut produkter och anordningar som innehåller dem på marknaden.

Handbrandsläckare och mobila initialbrandsläckningsanläggningar får inte innehålla haloner. Halonerna skall avlägsnas från ibrukvarande fasta brandsläckningsanordningar före den 1 januari 2000.

Funktionen av ibrukvarande fasta brand-släckningsanordningar får inte testas så att haloner kommer ut i luften.

Förbuden och begränsningarna i 1 och 2 mom. gäller dock inte

1) sådana handbrandsläckare och sådana fasta brandsläckningsanordningar som används i luftfarkoster och undervattensfarkoster,

2) sådana handbrandsläckare som brandväsendet använder för initialsläckning och som är nödvändiga för att garantera personsäkerheten, inte heller

3) användningen av haloner i bemannade lednings-, kommunikations- och datacentraler som är nödvändiga för ledningen av landet och för dess säkerhet, inte heller i försvarsmaktens bemannade kommunikationsoch ledningscentraler, stridsfordon och -fartyg.

4 §
Tetraklormetan

Det är förbjudet att använda tetraklormetan och att släppa ut produkter som innehåller det på marknaden.

5 §
1,1,1-trikloretan

Det är förbjudet att använda 1,1,1-trikloretan och att släppa ut produkter som innehåller det på marknaden.

6 §
Metylbromid

Det är förbjudet att använda metylbromid och att släppa ut produkter som innehåller det på marknaden från den 1 januari 1999.

7 §
HBFC-föreningar

Det är förbjudet att använda HBFC-föreningar och att släppa ut produkter och anordningar som innehåller det på marknaden.

8 §
HCFC-föreningar

Det är förbjudet att använda HCFC-föreningar

1) efter den 1 januari 2000 för tillverkning av hårda skumplaster för isolering,

2) efter den 1 januari 1999 för tillverkning av cellplast som används för säkerhetsändamål och som bildar en enhetlig yta,

3) efter den 31 december 1999 som värmeöverföringsmedel i anläggningar som installeras och anordningar som tillverkas och för vars tillverkning användningen av HCFC-föreningar inte redan tidigare har förbjudits i rådets förordning Nr 3093/94, samt

4) efter den 1 januari 1999 som lösningsmedel för sådana ändamål för vilka användningen av HCFC-föreningar inte redan tidigare förbjudits i rådets förordning Nr 3093/94.

Efter den 1 januari 2000 är det förbjudet att släppa ut i 1 och 3 punkten 1 mom. ovan avsedda produkter och anordningar som innehåller HCFC-föreningar på marknaden, och efter den 1 januari 1999 är det förbjudet att släppa ut i 2 och 4 punkten 1 mom. ovan avsedda produkter och anordningar som innehåller HCFC-föreningar på marknaden.

9 §
Tagande ur bruk

CFC- och HCFC-föreningar som används som värmeöverföringsmedel eller lösningsmedel i anordningar och anläggningar och haloner i handbrandsläckare, mobila initialbrandsläckningsanläggningar och brandsläckningsanordningar, skall tas till vara och sändas för återvinning eller behandling som avfall så som avses i avfallslagen, då anordningarna eller anläggningarna tas ur bruk eller då dessa föreningar vid service avlägsnas från anordningarna eller anläggningarna.

10 §
Övervakning

Efterlevnaden av detta beslut övervakas av tilsynsmyndigheterna enligt luftvårdslagen, kemikalielagen och avfallslagen, envar inom sitt verksamhetsområde.

11 §
Ikraftträdelse

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1998.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 7 september 1989 om begränsning av användningen av fullständigt halogenerade klorfluorkolväteföreningar (789/1989), statsrådets beslut av den 2 november 1989 om begränsning av importen av fullständigt halogenerade klorfluorklorkolväteföreningar samt bromfluorklorkolväteföreningar och bromfluorkolväteföreningar (962/1989), statsrådets beslut av den 7 mars 1991 om förbud mot användning av fullständig halogenerade klorfluorkolväteföreningar i vissa produkter (508/1991), statsrådets beslut av den 24 september 1992 om begränsning av användningen av haloner (891/1992), statsrådets beslut av den 13 maj 1993 om begränsning av import av produkter som innehåller vissa fullständigt halogenerade klorfluorkolväteföreningar samt bromfluorklorkolväte- och bromfluorkolväteföreningar (442/1993), starsrådets beslut av den 8 juli 1993 om begränsning av användning och import av fullständigt halogenerade klorfluorkolväteföreningar, 1,1,1-trikloretan och tetraklormetan (677/1993) och statsrådets beslut av den 7 oktober 1993 om begränsning av exporten av fullständigt halogenerade klorfluorkolväte-, bromfluorklor- kolväte- och bromfluorkolväteföreningar och av tetraklormetan och 1,1,1-trikloretan (859/1993).

Europarlamentets och rådets direktiv 94/60/EG, EGT nr L 365/1, 31.12.1994, s. 1
Kommissionens direktiv96/55/EG, EGT nr L 231/20, 12.9.1996, s. 20

Helsingfors den 2 april 1998

Miljöminister
Pekka Haavisto

Överinspektör
Pirkko Kivelä-Ikonen

Bilaga

Förteckning över ämnen som bryter ned ozonskiktet och på vilka beslutet tillämpas

CFC-föreningar:

CFCl3 CFC-11
CF2Cl2 CFC-12
C2F3Cl3 CFC-113
C2F4Cl2 CFC-114
C2F5Cl CFC-115
CF3Cl CFC-13
C2FCl5 CFC-111
C2F2Cl4 CFC-112
C3FCl7 CFC-211
C3F2Cl6 CFC-212
C3F3Cl5 CFC-213
C3F4Cl4 CFC-214
C3F5Cl3 CFC-215
C3F6Cl2 CFC-216
C3F7Cl CFC-217

Haloner:

CF2BrCl halon 1211
CF3Br halon 1301
C2F4Br2 halon 2402

Tetraklormetan:

CCl4 tetraklormetan (koltetraklorid)

1,1,1-trikloretan:

C2H3Cl3 1,1,1-trikloretan

Metylbromid:

CH3Br metylbromid

HBFC-föreningar:

CHFBr2

CHF2Br

CH2FBrC2HFBr4

C2HF2Br3

C2HF3Br2

C2HF4Br

C2H2FBr3

C2H2F2Br2

C2H2F3Br

C2H3FBr2

C2H3F2Br

C2H4FBr

C3HFBr6

C3HF2Br5

C3HF3Br4

C3HF4Br3

C3HF5Br2

C3HF6Br

C3H2FBr5

C3H2F2Br4

C3H2F3Br3

C3H2F4Br2

C3H2F5Br

C3H3FBr4

C3H3F2Br3

C3H3F3Br2

C3H3F4Br

C3H4FBr3

C3H4F2Br2

C3H4F3Br

C3H5FBr2

C3H5F2Br

C3H6FBr

HCFC-föreningar:

CHFCl2 HCFC-21
CHF2Cl HCFC-22
CH2FCl HCFC-31
C2HFCl4 HCFC-121
C2HF2Cl3 HCFC-122
C2HF3Cl2 HCFC-123
C2HF4Cl HCFC-124
C2H2FCl3 HCFC-131
C2H2F2Cl2 HCFC-132
C2H2F3Cl HCFC-133
C2H3FCl2 HCFC-141
CH3CFCl2 HCFC-141b
C2H3F2Cl HCFC-142
CH3CF2Cl HCFC-142b
C2H4FCl HCFC-151
C3HFCl6 HCFC-221
C3HF2Cl5 HCFC-222
C3HF3Cl4 HCFC-223
C3HF4Cl3 HCFC-224
C3HF5Cl2 HCFC-225
CF3CF2CHCl2 HCFC-225ca
C2FClCF2CHClF HCFC-225cb
C3HF6Cl HCFC-226
C3H2FCl5 HCFC-231
C3H2F2Cl4 HCFC-232
C3H2F3Cl3 HCFC-233
C3H2F4Cl2 HCFC-234
C3H2F5Cl HCFC-235
C3H3FCl4 HCFC-241
C3H3F2Cl3 HCFC-242
C3H3F3Cl2 HCFC-243
C3H3F4Cl HCFC-244
C3H4FCl3 HCFC-251
C3H4F2Cl2 HCFC-252
C3H4F3Cl HCFC-253
C3H5FCl2 HCFC-261
C3H5F2Cl HCFC-262
C3H6FCl HCFC-271

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.