258/1998

Given i Helsingfors den 3 april 1998

Förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 4 december 1992 om fordons konstruktion och utrustning (1256/1992) 32 b §, 71 §:n 2 mom. p-punkten samt 92 a, 208 och 234 a §,

dessa lagrum sådana de lyder, 32 b §, 71 §:n 2 mom. p-punkten samt 92 a och 234 a § i förordning 902/1997 och 208 § delvis i förordning 530/1993, samt

fogas till 103 §, sådan den lyder i förordning 1122/1994 och 1366/1997, nya 6 och 7 mom. samt till 207 §, sådan den lyder i förordning 902/1997, ett nytt 6 mom. som följer:

32 b §
Krav beträffande tillverkarskylten för bilar och släpvagnar

Skylten för bilar och för släpvagnar till bilar skall överensstämma med det i 32 § 2 mom. nämnda direktivet och på skylten skall tydligt och med outplånlig text antecknas åtminstone följande upplysningar i angiven ordning:

a) tillverkarens namn,

b) EG-typgodkännandenummer för fordon i kategori M1,

c) fordonets identifieringsnummer,

d) högsta tekniskt tillåtna massa för ett fordon med last,

e) högsta tekniskt tillåtna massa för en fordonskombination med last, om fordonet används som dragfordon,

f) högsta tekniskt tillåtna massa på varje axel, i ordningen framifrån bakåt, och

g) för en påhängsvagn högsta tekniskt tillåtna massa på vändskivans kopplingstapp.

71 §
Obligatoriska och tillåtna strålkastare, lyktor och reflektorer

2. Utöver vad som bestäms i 1 mom. får en bil ha följande strålkastare, lyktor och reflektorer:


p) reflekterande bandliknande markeringar eller konturmarkeringar och reklam som syns åt sidan och bakåt när det är fråga om fordon i kategori M2, M3, N2 och N3, och


92 a §
Reflekterande konturmarkeringar och reklam på fordon i kategori M2, M3, N2 och N3

1. Om det på en bil finns sådana åt sidan eller bakåt synliga reflekterande bandliknande markeringar eller konturmarkeringar och sådan reflekterande reklam som placerats innanför dessa markeringar, skall dessa vara tillverkade av ett E-godkänt reflekterande material som överensstämmer med kraven enligt reglementet nr 104.

2. I reflekterande markeringar får inte användas sådant material som reflekterar vitt ljus bakåt. Reflekterande markeringar eller reklam får inte finnas på en dragbil om inte sådana också finns på släpvagnen.

3. En reflekterande bandliknande markering eller konturmarkering skall vara 50―60 mm bred och ange åtminstone 80 procent av fordonets längd och bredd. Om markeringen inte är kontinuerlig, får avståndet mellan reflexbanden vara högst hälften av längden av det kortaste reflexbandet. Bandliknande markeringar eller nedre kanten av en konturmarkering skall vara på minst 0,25 och högst 1,50 meters höjd, eller om detta på grund av fordonets konstruktion inte är möjligt, på högst 2,10 meters höjd.

4. Reflekterande reklam skall placeras på fordonets sidor innanför konturmarkeringarna och får inte försvaga konturmarkeringens eller strålkastarnas, lyktornas och reflektorernas funktion. Reklamen får omfatta högst 15 bokstäver eller siffror. Höjden på bokstäverna och siffrorna skall vara minst 0,30 meter och högst 1,00 meter. Ytan på reflekterande reklam för vilken har använts reflekterande material av klass D, avsett i det i 1 mom. nämnda E-reglementet, får vara högst 2,00 m2.

103 §
Avvikelser angående vissa bilgrupper

6. Kravet i 32 b § angående EG-typgodkännandenummer tillämpas inte på sådana hopbyggda fordon som avses i trafikministeriets beslut om iståndsättning av skadade fordon och hopmontering av fordon av komponenter (167/1997), begagnade fordon som skall ändringsbesiktas som tillhörande kategori M1, fordon som införs till landet som flyttgods, fordon som är avsedda för handikappade förare och fordon som används för polisens tjänsteuppdrag.

7. Kravet i 30 § 3 mom. på EG-, e- eller E-godkännande för fordon i kategori M1 tillämpas inte på fordon och fordonsdelar som avses i denna paragraf. Ett fordon och dess delar, med undantag för delar som är utrustade för handikappade förares, räddningsväsendets eller polisens specialbehov, måste dock uppfylla krav motsvarande dem som ingick i de direktiv eller E-reglementen som var gällande i Finland när fordonet togs i bruk.

207 §
Reflektorer

6. En cykel får förutom de reflektorer som krävs i denna paragraf vara utrustad med vita framåtriktade reflektorer, gula sidoriktade reflektorer och röda bakåtriktade reflektorer. Förutom de reflektorer som krävs i denna paragraf får tillåtna framåt- och bakåtriktade reflektorer vara installerade på bredden med avvikelse från cykelns mittlinje och på en höjd av högst 1,30 m från vägytan.

208 §
Lyktor

1. När en cykel framförs under förhållanden som nämns i 36 § 2 mom. vägtrafiklagen skall den framtill ha en lykta som avger vitt eller ljusgult ljus. En cykel får baktill förses med en baklykta som avger rött ljus. Lyktorna får vara placerade på bredden med avvikelse från cykelns mittlinje.

2. Lyktorna skall vara belägna på en höjd av minst 0,30 meter och högst 1,30 meter från vägytan.

234 a §
Reflekterande konturmarkeringar och reklam på släpvagnar i kategori O3 och O4

1. Om det på en släpvagn finns sådana åt sidan eller bakåt synliga reflekterande bandliknande markeringar eller konturmarkeringar och sådan reflekterande reklam som placerats innanför dessa markeringar, skall dessa vara tillverkade av ett E-godkänt reflekterande material som överensstämmer med kraven enligt det i 92 a § nämnda reglementet.

2. I reflekterande markeringar får inte användas sådant material som reflekterar vitt ljus bakåt. Reflekterande markeringar eller reklam får inte finnas på en släpvagn om inte sådana också finns på dragbilen.

3. En reflekterande bandliknande markering eller konturmarkering skall vara 50―60 mm bred och ange åtminstone 80 procent av fordonets längd och bredd. Om markeringen inte är kontinuerlig, får avståndet mellan reflexbanden vara högst hälften av längden av det kortaste reflexbandet. Bandliknande markeringar eller nedre kanten av en konturmarkering skall vara på minst 0,25 och högst 1,50 meters höjd, eller om detta på grund av fordonets konstruktion inte är möjligt, på högst 2,10 meters höjd.

4. Reflekterande reklam skall placeras på fordonets sidor innanför konturmarkeringarna och får inte försvaga konturmarkeringens eller strålkastarnas, lyktornas och reflektorernas funktion. Reklamen får omfatta högst 15 bokstäver eller siffror. Höjden på bokstäverna och siffrorna skall vara minst 0,30 meter och högst 1,00 meter. Ytan på reflekterande reklam för vilken har använts reflekterande material av klass D, avsedd i det i 92 a § 1 mom. nämnda E-reglementet, får vara högst 2,00 m2.


1. Denna förordning träder i kraft den 15 april 1998.

2. Fordon i kategori M, N och O, förutom fordon i kategori M1, får utan hinder av bestämmelserna i 32 b § om krav beträffande tillverkarskylten för bilar och släpvagnar typbesiktas som hörande till en ny typ eller typgodkännas och tas i bruk före den 21 maj 1998.

3. Fordon i kategori N som ändras till fordon i kategori M1 och som sålunda ändrade har typgodkänts före den 1 januari 1998, får utan hinder av kraven i 32 b § b-punkten tas i bruk före den 1 januari 2000.

Helsingfors den 3 april 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.