252/1998

Given i Helsingfors den 3 april 1998

Lag om ändring av 94 och 121 § lagen om fiske

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 16 april 1982 om fiske (286/1982) 94 § 2 mom. och 121 § som följer:

94 §

Införsel av annan än i Finland i vilt tillstånd förekommande fisk- eller kräftarter eller fisk- eller kräftstammar eller könsceller därav är tillåten endast med tillstånd av vederbörande ministerium och på de villkor ministeriet föreskriver. Tillstånd skall vägras om åtgärden kan medföra avsevärd skada på den vilda faunan eller på naturen. Om fiskeller kräftart som får införas utan tillstånd bestäms vid behov genom förordning.

121 §

Utplanteras inom vattenområde någon fiskeller kräftart eller någon fisk- eller kräftstam som inte förekommer där förut, eller företas inom området omplantering av fisk eller kräftor, skall för åtgärden inhämtas arbetskrafts- och näringscentralens tillstånd. I tillståndet kan föreskrivas hur åtgärden skall vidtas.


Denna lag träder i kraft den 9 april 1998.

RP 3/1998
JsUB 1/1998
RSv 12/1998

Helsingfors den 3 april 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.