236/1998

Utfärdat i Helsingfors den 27 mars 1998

Trafikministeriets beslut om undantagstillstånd för fordon som har registrerats eller tagits i bruk i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Trafikministeriet har med stöd av 52 § 4 mom. förordningen den 4 december 1992 om användning av fordon på väg (1257/92), sådant det lyder i förordning 235/1998, beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller villkor och förutsättningar för beviljande av undantagstillstånd i fråga om maximivärden för massa eller mått gällande sådana fordon som registrerats eller tagits i bruk i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

2 §
Giltighetstid för undantagstillstånd

Undantagstillstånd beviljas för en vecka.

3 §
Maximimått

1. Undantagstillstånd kan beviljas för fordonskombinationer vilkas längd uppgår till högst:

påhängsvagnskombination 16,50 m

egentlig släpvagnskombination 22,00 m

medelaxelsläpvagnskombination 18,75 m

medelaxelsläpvagnskombination vid transport av bilar dock 19,35 m

2. Undantagstillstånd kan beviljas för fordon vilkas bredd är högst 2,60 meter.

3. Undantagstillstånd kan beviljas för fordon vilkas höjd är högst 4,20 meter.

4 §
Maximimassa

1. Undantagstillstånd kan beviljas för en massa om högst 11,5 ton som belastar en drivande axel och för en massa om högst 10 ton som belastar en annan än en drivande axel.

2. Undantagstillstånd kan beviljas för en massa om högst 18 ton som belastar boggi.

3. Undantagstillstånd kan beviljas för fordonskombinationer vilkas massa är högst 44 ton. Totalmassan för bil och egentlig släpvagnskombination är dock då kombinationen är sexaxlad 48 ton och då kombinationen är minst sjuaxlad 55 ton.

5 §
Särskilda bestämmelser

Undantagstillstånd beviljas särskilt för varje dragbil och specificerat enligt bilens identifieringsnummer eller registreringstecken.

6 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1998.

Helsingfors den 27 mars 1998

Trafikminister
Matti Aura

Biträdande avdelningschef
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.