235/1998

Given i Helsingfors den 27 mars 1998

Förordning om ändring av 52 § förordningen om användning av fordon på väg

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 4 december 1992 om användning av fordon på väg (1257/1992) 52 §,

sådan den lyder i förordning 670/1997, som följer:

52 §
Ibruktagande av fordon och fordons- kombinationer som inte fyller kraven i förordningen

1. Fordonsförvaltningscentralen kan av särskilda skäl bevilja tillstånd att ta i bruk en fordonskombination som avviker från vad som i 26 § 2 mom. bestäms om vändningsförmågan, om kombinationens dragbil är försedd med minst fyra axlar och avvikelsen behövs endast i ringa utsträckning.

2. Fordonsförvaltningscentralen kan bevilja tillstånd att ta i bruk en traktor, en arbetsmaskin eller ett terrängfordon av sådan modell som avviker från bestämmelserna i 20 § angående massor som belastar axlar eller boggi, i 21 § angående totalvikt, i 24 § 1 mom. angående längd, i 25 § 1 mom. angående höjd och i 2 mom. angående bredd samt i 29 § 1 mom. angående traktorers och arbetsmaskiners bredd.

3. Fordonsförvaltningscentralen kan bevilja undantag från 37 § 2 mom. för verksamhet som hänför sig till filminspelning eller forskningsarbete.

4. Fordonsförvaltningscentralen kan bevilja undantag från 4 a kap. för fordon som har registrerats eller tagits i bruk någon annanstans än i en EES-stat. Fordonsförvaltningscentralen kan uppställa villkor på vilka undantagstillstånd beviljas. Ministeriet utfärdar närmare bestämmelser om giltighetstiden för undantagstillståndet och vid behov om andra villkor samt om förutsättningar för beviljande av undantagstillstånd.

5. Ministeriet kan bevilja fordon som deltar i rallytävlingar undantag från 17 § 5 mom.

6. Ministeriet kan bevilja undantag från 20―26 § till den del beviljandet av ifrågavarande undantag inte med stöd av 1―4 mom. ankommer på fordonsförvaltningscentralen.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1998.

Helsingfors den 27 mars 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.