234/1998

Given i Helsingfors den 27 mars 1998

Lag om ändring av lagen om bränsleavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 13 april 1993 om bränsleavgift (337/1993) 1 §, 2 § 1 mom., 3 §, 4 § 2 mom., 5 §, 13 § 2 mom. och 15 § 1 mom.,

av dessa lagrum 15 § 1 mom. sådant det lyder i lag 620/1994, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna lag stadgas om en bränsleavgift till staten, som skall betalas när bränsle som beskattas lindrigare än dieselolja används i ett med dieselmotor försett fordon.

Denna lag tillämpas på fordon som är registerade i Finland eller ett annat land eller som oregistrerade används i Finland. På klassificeringen av fordon tillämpas vad som bestäms därom med stöd av vägtrafiklagen (267/1981).

2 §
Bränsleavgift

För personbilar, paketbilar, lastbilar och bussar i vilka såsom bränsle används bränsle som beskattas lindrigare än dieselolja uppbärs bränsleavgift.


3 §
Anmälningsskyldighet

Om bränsle som beskattas lindrigare än dieselolja börjar användas i ett fordon som nämns i 1 §, är fordonets ägare eller innehavare skyldig att anmäla detta till fordonsförvaltningscentralen innan bränslet tas i bruk. En anmälan som gäller ett fordon som förs in i landet kan även lämnas till tullmyndigheten.

4 §
Påförande av bränsleavgift

Om det konstateras att bränsle som beskattas lindrigare än dieselolja används i fordonet under annan tid än den som anmälts, uppbärs bränsleavgift för så många dagar som fordonet utan avbrott har varit i Finland fram till den dag då användningen konstaterades, dock för högst 20 dagar per gång. Om bränsleavgift har påförts för fordonet, räknas tiden tidigast från dagen efter föregående skatteperiod. Om tidpunkten då fordonet har förts in i landet inte kan fastställas, debiteras bränsleavgift för minst tio dagar.

5 §
Bränsleavgiftens belopp

Bränsleavgiften för en personbil är 1 000 mark, för en paketbil 1 500 mark, för en buss 2 000 mark och för en lastbil 3 000 mark per dag.

13 §
Betalningstid

Om bränsleavgiften inte betalas inom den tid som nämns i 1 mom., uppbärs hos den betalningsskyldige förseningsränta som räknas ut enligt grunderna i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995).

15 §
Skattelättnad och anstånd med betalningen

Skattestyrelsen kan av särskilda skäl på ansökan och på villkor som den bestämmer bevilja befrielse från betalning av bränsleavgift och förseningsränta samt ränta som skall betalas med anledning av anstånd.Denna lag träder i kraft den 1 maj 1998.

Lagen tillämpas på fordon som den dag lagen träder i kraft eller därefter drivs med sådant bränsle som ger upphov till skyldighet att betala bränsleavgift.

RP 246/1997
StaUB 2/1998
RSv 10/1998

Helsingfors den 27 mars 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari %

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.