229/1998

Utfärdat i Helsingfors den 16 mars 1998

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om klassificering av biologiska agenser

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 22 och 24 § i statsrådets beslut av den 9 december 1993 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för biologiska agenser i arbetet (1155/1993) beslutat:

1 §

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer genom detta beslut listan över de biologiska agenser som avser i statsrådets beslut om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för biologiska agenser i arbetet (1155/1993) och deras indelning i de grupper som avses i 4 § i nämnda statsråds beslut. Listan publiceras i bilaga 1 till social- och hälsovårdsministeriets säkerhetsmeddelande nummer 43 (1998).

2 §

Då arbetsgivaren skaffar vacciner för förebyggande av infektion i enlighet med 18 § 3 mom. i nämnda statsråds beslut, bör han beakta de anvisningar om rekommenderad praxis för vaccinering som finns i bilaga 2 till social- och hälsovårdsministeriets säkerhetsmeddelande nummer 43 (1998).

3 §

Säkerhetsmeddelande nummer 43 (1998) fås mot betalning hos social- och hälsovårdsministeriets publikationsförsäljning i Tammerfors.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 31 mars 1998.

Genom detta beslut upphävs arbetsministeriets beslut av den 8 oktober 1996 om klassificering av biologiska agenser (739/1996).

Kommissionens direktiv97/59/EG, EGT nr L 282, 15.10.1997, s. 33
Kommissionens direktiv97/65/EG, EGT nr L 335, 6.12.1997, s. 17

Helsingfors den 16 mars 1998

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Överinspektör
Matti Kajantie

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.