226/1998

Given i Helsingfors den 27 mars 1998

Lag om ändring av 9 d § lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner (280/1966) 9 d § 2 mom., sådant det lyder i lag 103/1989, som följer:

9 d §

När deltidspension fastställs, betraktas som stabiliserad förvärvsinkomst den pensionsgrundande lönen av den anställning på grundval av vilken vid fastställande av pension skulle beaktas den återstående tiden till pensionsåldern, om förmånstagaren vid den tidpunkt då deltidspensionen börjar hade blivit arbetsoförmögen. Om anställningen har avslutats med stöd av 1 § 8 mom., anses den dock ha fortgått utan avbrott när deltidspension fastställs.Denna lag träder i kraft den 1 april 1998.

RP 13/1998
ShUB 5/1998
RSv 26/1998

Helsingfors den 27 mars 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.