210/1998

Given i Helsingfors den 20 mars 1998

Lag om ändring av 44 och 47 § alkohollagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i alkohollagen av den 8 december 1994 (1143/1994) rubriken för 44 och 47 §, samt

fogas till 44 § nya 3―5 mom. samt till 47 § nya 2 och 3 mom. som följer:

44 §
Inspektions-, upplysnings- och registreringsrätt

Produkttillsynscentralen och länsstyrelserna skall för handläggning och övervakning av tillståndsärenden som avses i denna lag samt för alkoholstatistiken föra ett alkoholnäringsregister över näringsidkare som har beviljats eller ansökt om tillstånd enligt denna lag. Produkttillsynscentralen är ansvarig registerförare.

Följande uppgifter skall registreras:

1) namn och firma, personsignum, affärsoch samfundssignum samt adress, telefonnummer och andra adressuppgifter,

2) i 1 punkten angivna uppgifter om sammanslutningens styrelsemedlemmar, verkställande direktör och betydande aktieägare, om ansvariga och tysta bolagsmän samt om dessas insatser i bolaget,

3) i fråga om näringsidkare och andra personer som avses i punkt 2, uppgifter om polisundersökning, förundersökning, åtalsprövning och åtal samt straffdomar och domstolsbehandling av brottmål,

4) uppgifter om registrering som mervärdesskattskyldig, införande i förskottsuppbördsregistret och i andra register inom skatteförvaltningen samt uppgifter om skatte-skulder som förfallit till betalning,

5) uppgifter om förpliktelser som är föremål för utsökning,

6) uppgifter om företagssaneringar och konkurser samt om andra domstolsbeslut som gäller skulder som förfallit till betalning,

7) uppgifter om att en privatperson som är föremål för tillsyn har beviljats skuldsanering,

8) uppgifter om verksamhet för vilken har beviljats tillstånd enligt denna lag samt om brott mot denna lag och om överträdelse av bestämmelser, föreskrifter och förbud som har utfärdats med stöd av den och uppgifter om påföljderna för sådana förseelser samt uppgifter om tillsynsmyndigheternas inspektioner och resultaten av dessa, samt

9) övriga uppgifter som behövs för handläggning, övervakning och statistikföring av tillståndsärenden och som inte är känsliga i den bemärkelse som avses i 6 § personregisterlagen (471/1987).

I personregisterlagen finns bestämmelser om rätten att kontrollera och korrigera uppgifter som gäller i 3 mom. avsedda övervakningsobjekt. Uppgifterna om en näringsidkare och andra i 4 mom. 2 punkten nämnda personer skall förvaras i alkoholnäringsregistret så att de utplånas ur detta när fem år har förflutit från den senaste registreringen.

47 §
Handräckning och rätt att få upplysningar av andra myndigheter

Polis-, straffregister-, åklagar-, tull-, utsöknings-, skatte- och befolkningsregistermyndigheterna samt övriga myndigheter skall utan hinder av bestämmelserna om tystnadsplikt ge produkttillsynscentralen och länsstyrelserna de upplysningar som tillsynsmyndigheterna behöver för övervakning av att denna lag samt de med stöd därav utfärdade bestämmelserna och föreskrifterna iakttas eller för handläggning av tillstånd som avses i denna lag.

På information som med stöd av denna paragraf har erhållits från en annan myndighet skall tillämpas vad som i 45 § 1 mom. bestäms om tystnadsplikt.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1998.

RP 230/1997
ShUB 1/1998
RSv 4/1998

Helsingfors den 20 mars 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.