205/1998

Utfärdat i Helsingfors den 20 mars 1998

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av 5 och 11 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om överföring av referenskvantiteter för mejerimjölk

Jord- och skogsbruksministeriet har

ändrat 5 § 2 mom. och 11 § 3 mom. i sitt beslut av den 12 mars 1997 om överföring av referenskvantiteter för mejerimjölk (219/1997), av dem 11 § 3 mom. sådant det lyder i beslut 726/1997, som följer:

5 §
Sammanslagning av referenskvantiteter i anslutning till åkerarealen

Vad som bestäms i 1 mom. gäller också två eller flera producenter som har köpt eller för en tid av minst fem år arrenderat en gårdsbruksenhet eller över två tredjedelar av gårdsbruksenhetens åkrar. Referenskvantiteten för gårdsbruksenheten eller en del av den fördelas då mellan producenterna i förhållande till arealen av de åkrar som köpts eller arrenderats. Från de fördelningsgrunder som bestäms i föregående mening kan i ringa utsträckning avvikas, om fördelningsgrunden i fråga med beaktande av läget av producenternas ägor samt den fria kapaciteten av deras produktionsbyggnader skulle leda till en uppenbart oändamålsenlig skiftesläggning.


11 §
Varaktig överföring med stöd av ett avtal

En producent har inte under en tid av tre år sådan rätt som avses i 1 mom. beträffande den mängd tilläggsreferenskvantiteter som han har köpt i enlighet med 9 §.


Detta beslut träder i kraft den 27 mars 1998.

Helsingfors den 20 mars 1998

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Heikki Koponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.