198/1998

Utfärdat i Helsingfors den 19 mars 1998

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om kött och köttvaror som importeras från tredje land

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av lagen den 20 december 1996 om veterinär gränskontroll (1192/1996) beslutat:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Syfte och tillämpningsområde

Syftet med detta beslut är att säkerställa den livsmedelshygieniska kvaliteten på kött och köttvaror som är avsedda som livsmedel och som importeras till Finland från länder utanför Europeiska unionen (tredje land) samt att hindra spridningen av vissa djursjukdomar till Finland i samband med importen.

I beslutet bestäms på vilka villkor kött och köttvaror får importeras till Finland från tredje land. Beslutet tillämpas även på kött och köttvaror som från tredje land importeras till Finland via en annan medlemsstat i Europeiska unionen.

Detta beslut tillämpas inte på kött och köttvaror som

1) transporteras genom finskt territorium till en annan medlemsstat eller ett tredje land, eller

2) importeras till Finland för tillfällig lagring innan de transporteras vidare till ett tredje land.

Om veterinär gränskontroll av kött och köttvaror som importeras från tredje land bestäms särskilt.

2 §
Förhållande till vissa författningar

Bestämmelser om krav som uppställs för kött och köttvaror finns dessutom i livsmedelslagen (361/1995) och i författningar som utfärdats med stöd av den.

3 §
Definitioner

I detta beslut avses med

1) kött kött av nötkreatur, hovdjur, svin, får, getter, fjäderfä, renar, kaniner, frilevande vilt och hägnat vilt samt kräldjur,

2) rött kött kött av nötkreatur, hovdjur, svin, får och getter som hålls som husdjur,

3) kött av fjäderfä kött av höns, kalkoner, pärlhöns, ankor och gäss som hålls som husdjur,

4) kött av hägnat vilt kött av hägnade vilda arter av landdäggdjur och fåglar,

5) kött av frilevande vilt kött av vilda landdäggdjur och fåglar som får jagas,

6) storvilt frilevande klövdjur och andra stora villebråd, exempelvis björnar,

7) malet kött malet eller på annat sätt finfördelat kött,

8) rå köttberedning en sådan otillredd köttvara som helt eller delvis är tillverkad av kött eller malet kött och som inte har behandlats genom upphettning, fermentation, torkning eller rökning eller genom en kombination av dessa,

9) köttprodukt en sådan köttvara som har behandlats genom upphettning, fermentation, torkning, rökning eller genom en kombination av dessa och vars snittyta inte längre har det färska köttets egenskaper; en köttprodukt kan även innehålla andra livsmedel än kött,

10) vissa andra livsmedel som kan erhållas av slaktdjur köttextrakt, uppsmält djurfett avsett som livsmedel, äggviterester som erhållits vid smältning av fett, köttmjöl, svålpulver, saltat eller torkat blod, saltad eller torkad blodplasma samt magar, tarmar eller urinblåsor som är rengjorda och antingen upphettade eller oupphettade och saltade eller torkade,

11) köttvara malet kött, råa köttberedningar, köttprodukter, vissa andra livsmedel som erhålls från slaktdjur samt gelatin,

12) slaktbiprodukt alla för livsmedel lämpliga delar utom kroppen,

13) anläggning ett slakteri, en kötthanteringsenhet eller någon annan enhet där kött och köttvaror hanteras,

14) ursprungsanläggning en anläggning i en medlemsstat i Europeiska unionen eller i ett tredje land där de animaliska livsmedlen har tillverkats eller förpackats och vars godkännandenummer finns på förpackningen,

15) proviantering inom utrikestrafik livsmedel som är avsedda att förbrukas i flygeller fartygstrafik mellan Finland och någon annan stat,

16) kommissionen Europeiska gemenskapens kommission,

17) rådet Europeiska unionens råd,

18) medlemsstat en medlemsstat i Europeiska unionen,

19) exportland ett tredje land på vars territorium den anläggning från vilken köttet och köttvarorna importeras till Finland är belägen,

20) beslut om skyddsåtgärder ett separat beslut som kommissionen eller jord- och skogsbruksministeriet eller dess veterinäroch livsmedelsavdelning utfärdar med anledning av förändrat djursjukdoms- och hälsotillstånd i ett tredje land.

När i detta beslut hänvisas till Europeiska gemenskapens rättsakt avses rättsakten jämte ändringar.

4 §
Import för eget bruk samt försändelser till enskilda personer

Bestämmelserna i 9 § 1 och 2 mom. och 10―22 § i detta beslut tillämpas inte på partier om högst ett kilogram kött och köttvaror som en enskild person för in i landet för eget bruk i enlighet med tabellen i bilaga 7. Detsamma gäller partier om högst ett kilogram kött och köttvaror som sänds till en enskild person i enlighet med bilaga 7.

5 §
Import för eget bruk av kött av villebråd som fällts under jakt och köttvaror därav

Enskilda personer får importera kött av villebråd som de har fällt under jakt och köttvaror därav enbart från de länder som anges i bilaga 5 i enlighet med tabellen i nämnda bilaga. För enskilda personer är det dessutom tillåtet att från Karelska republiken i Ryssland och från Estland importera fågelvilt som de har fällt under jakt och köttvaror därav.

Ytterligare importvillkor är att

1) den mängd kött av villebråd och köttvaror därav som enskilda personer importerar härrör från högst ett stort eller några små villebråd som fällts under jakt,

2) köttet och köttvarorna därav används i importörens privata hushåll och att köttet eller köttvarorna inte säljs vidare, samt att

3) köttet, köttvarorna därav och det avfall som uppkommer inte används som djurfoder.

På import i enlighet med 1 och 2 mom. tillämpas inte bestämmelserna i 9 § 1 och 2 mom. och 10―22 § i detta beslut.

Det är dock inte tillåtet att importera sådant kött av villebråd eller sådana köttvaror därav för vars del importen förbjuds särskilt i ett beslut om skyddsåtgärder.

6 §
Import till beskickningar och internationella organisationer

Bestämmelserna i 9 § 1 och 2 mom. och 10―22 § i detta beslut tillämpas inte på kött och köttvaror som från de länder som nämns i bilaga 7 för eget bruk importeras till beskickningar eller sådana internationella organisationer som åtnjuter diplomatiska rättigheter.

Kött och köttvaror som inte uppfyller kraven i 9 § 1 mom. eller 10―22 § skall användas i beskikningens eller organisationens lokaler, och det avfall som uppkommer får inte användas som djurfoder. En beskickning eller organisation som utnyttjar rätten enligt denna paragraf att importera kött eller köttvaror skall avge en anmälan till länsveterinären om hur det avfall som uppkommer av köttet eller köttvarorna förstörs.

7 §
Import för proviantering i utrikestrafik

Bestämmelserna i 9 § 1 och 2 mom. och 10―22 § i detta beslut tillämpas inte på kött och köttvaror som importeras för proviantering i utrikestrafik. För proviantering i utrikestrafik får dock inte importeras sådant kött eller sådana köttvaror för vars del importen till Europeiska gemenskapens område förbjuds särskilt i ett beslut om skyddsåtgärder.

Kött och köttvaror avsedda för proviantering i utriksestrafik skall lagras, behandlas och transporteras under tullens överinseende. Kött och köttvaror avsedda för marknaden i Finland eller Europeiska gemenkapens marknad skall förvaras skilt från varor som inte uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller den finska lagstiftningen.

Kött och köttvaror för proviantering i utrikestrafik skall förvaras i ursprungsförpackningarna. Kött och köttvaror får styckas, beredas och i övrigt hanteras eller deras förpackningar öppnas annanstans än i fordon som går i utrikestrafik endast om länsveterinären har godkänt utrymmena i fråga.

Avfall som uppkommer av köttet och köttvarorna skall förstöras i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets veterinäroch livsmedelsavdelnings beslut om behandlingen av matavfall och smittbärande avfall som härrör från utlandstrafik samt av smittbärande avfall som härrör från transitotrafik (605/1994).

2 kap.

Import från Norge och Liechtenstein

8 §

På kött och köttvaror som importeras från Norge och Liechtenstein iakttas bestämmelserna i jord- och skogsbruksministeriets beslut om kött och köttvaror i handeln på Europeiska unionens inre marknad (164/1997).

3 kap.

Import från annat tredje land än Norge och Liechtenstein

9 §
Allmänna villkor för import

Från ett annat tredje land än Norge och Liechtenstein får sådant kött och sådana köttvaror importeras som överensstämmer med lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel (1195/1996) (hygienlagen) och bestämmelser utfärdade med stöd av den och som dessutom uppfyller kraven i detta beslut.

På kött och köttvaror som importeras från tredje land eller på deras emballage eller förpackningar skall finnas hälsomärke eller identifikationsmärkning, av vilka framgår exportland och -anläggning.

Kött och köttvaror som kan medföra fara för människors eller djurs hälsa, får inte importeras.

10 §
Importbegränsningar

Till landet får inte importeras kött eller köttvaror från sådana djur som tillförts ämnen med tyreostatisk, östrogen, androgen eller gestagen verkan eller β-agonister. Till landet får dock importeras kött och köttvaror från avelsdjur som under reproduktionsperioden har behandlats enligt rådets direktiv 96/22/EG1).

Till landet får inte heller importeras

1) kött från galtar eller kryptorchida svin,

2) blod,

3) kött från ben,

4) skallkött av nötkreatur, eller

5) oflått storvilt som inte har urtagits.

11 §
Rött kött

Rött kött får importeras bara från de länder som anges i bilaga 1 i enlighet med tabellen i nämnda bilaga.

Ytterligare importvillkor är att

1) köttet uppfyller villkoren i det beslut av kommissionen som i bilaga 1 nämns för vart och ett importland,

2) kommissionen har godkänt den anläggning där djuret har slaktats och köttet från djuren har hanterats,

3) köttet åtföljs av ett djurhälsointyg i enlighet med det beslut av kommissionen som nämns i bilaga 1 samt av ett hälsointyg i enlighet med bilaga A till rådets direktiv 72/462/EEG,

4) köttet från svin och hästar antingen har undersökts med avseende på trikiner med negativt resultat i enlighet med rådets direktiv 77/96/EEG eller har frysts i enlighet med direktivet i fråga, och att

5) varje köttparti som innehåller kött av nöt och svin åtföljs av ett intyg över att köttpartiet i ursprungsanläggningen har genomgått en salmonellakontroll enligt 13 §.

12 §
Kött av fjäderfä

Kött av fjäderfä får importeras bara från de länder som anges i bilaga 4 i enlighet med tabellen i nämnda bilaga.

Ytterligare importvillkor är att

1) köttet uppfyller villkoren i kommissionens beslut 94/984/EG,

2) kommissionen har godkänt den anläggning där djuret har slaktats och köttet från djuret har hanterats,

3) köttet åtföljs av ett djurhälsointyg i enlighet med mall A eller B i bilaga II till kommissionens beslut 94/984/EG eller av ett djurhälsointyg i enlighet med kommissionens beslut för enskilda exportländer så som föreskrivs i bilaga 4 samt av ett hälsointyg enligt mallen i bilaga I till kommissionens beslut 96/712/EG, och att

4) varje köttparti som innehåller kött av fjäderfä åtföljs av ett intyg över att köttpartiet i ursprungsanläggningen har genomgått en salmonellakontroll enligt 13 §.

13 §
Salmonellakontroll av kött och salmonellaintyg

Kött av nöt och svin skall undersökas enligt rådets beslut 95/409/EG och kött av fjäderfä enligt rådets beslut 95/411/EG Undersökningen skall utföras med metoden ISO 6579; 1993 eller metoden NMKL Nr 71, 4:e upplagan, 1991 eller med någon annan metod som rådet godkänt för ändamålet. Undersökningsresultatet skall vara negativt. Innehållet i rådets ovan nämnda beslut ingår i bilaga 2. I bilaga 3 till detta beslut finns en mall för intyg över salmonellaundersökning, av vilken framgår de uppgifter som skall ingå i ovan nämnda intyg.

Ett köttparti som innehåller kött av nöt eller svin behöver med avseende från 1 mom. inte åtföljas av intyg över utförd salmonellakontroll, om köttpartiet enligt de handlingar som åtföljer partiet är avsett att användas för tillverkning av produkter som skall upphettas till en temperatur av minst +70°C vid en enligt hygienlagen godkänd anläggning för köttprodukter. Förpackningar som innehåller kött av nöt eller svin avsett för produkter som skall upphettas skall vara märkta så att köttets användningsändamål tydligt framgår.

Köttpartier som innehåller kött av nöt, svin och fjäderfä behöver inte åtföljas av intyg över utförd salmonellakontroll, om det land eller den anläggning varifrån köttet härrör är underkastat ett program som godkänts av kommissionen och motsvarar salmonellakontrollprogrammet i Finland.

14 §
Kött av hägnat vilt och frilevande vilt samt av ren och kanin

Kött av struts, emu och andra ratiter får importeras bara om jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning har beviljat tillstånd därtill. Importvillkoren bestäms i importtillståndet.

Kött av annat hägnat vilt och frilevande vilt än det som avses i 1 mom. samt av ren och kanin får importeras bara från de länder som anges i bilaga 5 i enlighet med tabellen i nämnda bilaga.

Ytterligare villkor för import i enlighet med 2 mom. är att

1) kommissionen har godkänt den anläggning där djuret har slaktats och köttet från djuret hanterats,

2) kött av hägnat vilt, ren och kanin åtföljs av ett veterinärintyg som överensstämmer med kraven för exportlandet i fråga enligt kommissionens beslut 97/219/EG,

3) kött av frilevande vilt, med undantag av frilevande vildsvin, åtföljs av ett veterinärintyg som överensstämmer med kraven för exportlandet i fråga enligt kommissionens beslut 97/218/EG, och att

4) kött av frilevande vildsvin åtföljs av ett veterinärintyg som överensstämmer med kraven för exportlandet i fråga enligt komissionens beslut 97/220/EG.

15 §
Kött av kräldjur

Kött av kräldjur får importeras bara om jord- och skogsbruksministeriets veterinäroch livsmedelsavdelning har beviljat tillstånd därtill. Importvillkoren bestäms i importtillståndet.

16 §
Malet kött

Till landet får importeras djupfryst malet kött bara av kött från nötkreatur, svin, får och getter som hållits som husdjur. Dylikt malet kött får importeras bara från de länder som anges i bilaga 1 i enlighet med tabellen i nämnda bilaga.

Dessutom är det tillåtet att importera malet kött av kött av kräldjur, om jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning har beviljat tillstånd. Importvillkoren bestäms i importtillståndet.

Ytterligare villkor för import i enlighet med 1 mom. är att

1) kommissionen har godkänt den anläggning som det kött som använts som råvara härrör ifrån,

2) kommissionen har godkänt den anläggning som framställt det malda köttet och att anläggningen dessutom till sin konstruktion och i fråga om verksamheten uppfyller kraven i bilaga I till rådets direktiv 94/65/EG,

3) framställningen av malet kött uppfyller kraven i artikel 3 i rådets direktiv 94/65/EG och att det malda köttet har frysts vid den anläggning som framställt det, och att

4) det malda köttet åtföljs av ett i bilaga 1 nämnt djurhälsointyg för exportlandet i fråga och ett hälsointyg enligt den mall som ingår i bilaga 1 till kommissionens beslut 97/29/EG.

17 §
Råa köttberedningar

Till landet får importeras frysta råa köttberedningar av kött av alla sådana djur som avses i detta beslut, med undantag av kött av hovdjur. Råa köttberedningar av rött kött får importeras bara från de länder som anges i bilaga 1 i enlighet med tabellen i nämnda bilaga. Råa köttberedningar av kött av fjäderfä får importeras bara från de länder som anges i bilaga 4 i enlighet med tabellen i nämnda bilaga. Råa köttberedningar av kött av hägnat vilt och frilevande vilt samt av ren och kanin får importeras bara från de länder som anges i bilaga 5 i enlighet med tabellen i nämnda bilaga.

Råa köttberedningar av kött av kräldjur får importeras bara om jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning har beviljat importtillstånd därtill. Importvillkoren bestäms i importtillståndet.

Ytterligare villkor för import i enlighet med 1 mom. är att

1) kommissionen har godkänt den anläggning som det kött som använts som råvara härrör ifrån,

2) kommissionen har godkänt den anläggning som har framställt de råa köttberedningarna och att anläggningen till sin konstruktion och i fråga om verksamheten uppfyller kraven i bilaga I till rådets direktiv 94/65/EG,

3) framställningen av råa köttberedningar uppfyller kraven i artikel 5 i rådets direktiv 94/65/EG och de råa köttberedningarna har frysts vid den anläggning som har framställt dem,

4) råa köttberedningar av rött kött åtföljs av ett i bilaga 1 nämnt djurhälsointyg för exportlandet i fråga och ett hälsointyg enligt bilaga II till kommissionens beslut 97/29/EG,

5) råa köttberedningar av kött av fjäderfä åtföljs av djurhälsointyg enligt kommissionens beslut för exportlandet så som bestäms i bilaga 4 samt ett hälsointyg enligt mallen i bilaga II till kommissionens beslut 97/29/EG,

6) råa köttberedningar av kött av hägnat vilt, ren och kanin åtföljs av ett veterinärintyg som överensstämmer med kraven för exportlandet i fråga enligt kommissionens beslut 97/219/EG samt ett hälsointyg enligt mallen i bilaga II till kommissionens beslut 97/29/EG,

7) råa köttberedningar av kött av frilevande vilt, med undantag av frilevande vildsvin, åtföljs av ett veterinärintyg som överensstämmer med kraven för exportlandet i fråga enligt kommissionens beslut 97/218/EG samt ett hälsointyg enligt mallen i bilaga II till kommissionens beslut 97/29/EG , och

8) råa köttberedningar av kött av frilevande vildsvin åtföljs av ett veterinärintyg som överensstämmer med kraven för exportlandet i fråga enligt kommissionens beslut 97/220/EG samt ett hälsointyg enligt mallen i bilaga II till kommissionens beslut 97/29/EG.

18 §
Köttprodukter

Köttprodukter av rött kött får importeras bara från de länder som anges i tabellen A i bilaga 6 i enlighet med tabellen. Köttprodukter av kött av fjäderfä, ren, kanin, hägnat vilt och frilevande vilt får importeras från de tredje länder som anges i tabellen B i bilaga 6 i enlighet med tabellen. .

Köttprodukter av kött av kräldjur får importeras bara om jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning beviljat importtillstånd. Importvillkoren bestäms i importtillståndet.

Ytterligare villkor för import i enlighet med 1 mom. är att

1) kommissionen har godkänt den anläggning som köttråvaran i köttprodukterna härrör ifrån,

2) kommissionen har godkänt den anläggning som köttprodukter härrör ifrån,

3) köttprodukterna överensstämmer med kraven för exportlandet i fråga enligt kommissionens beslut 97/221/EG och köttprodukterna åtföljs av ett djurhälsointyg så som bestäms i ovan nämnda beslut,

4) köttprodukter av rött kött åtföljs av ett hälsointyg i enlighet med bilaga C till rådets direktiv 72/462/EEG, och att

5) köttprodukter av kött av fjäderfä, hägnat vilt och frilevande vilt samt av ren och kanin åtföljs av ett hälsointyg enligt mallen i kommissionens beslut 97/41/EG.

19 §
Tarmar som används som livsmedel

Tarmar får importeras från alla tredje länder.

Importvillkoren är att

1) tarmarna härrör från djur som godkänts vid köttbesiktning och tarmarna har lagrats och transporterats på ett hygieniskt sätt,

2) tarmarna är rengjorda och antingen saltade eller torkade,

3) den anläggning där tarmarna har behandlats till sin konstruktion och i fråga om verksamheten uppfyller kraven i rådets direktiv 77/99/EEG, och att

4) tarmarna uppfyller kraven i kommissionens beslut 94/187/EG och åtföljs av ett djurhälsointyg som överensstämmer med mallen i nämnda beslut.

20 §
Uppsmält djurfett

Uppsmält djurfett får importeras bara från de länder som anges i bilaga 7 i enlighet med tabellen i nämnda bilaga.

Ytterligare importvillkor är att

1) kommissionen eller jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning har godkänt den anläggning som fettet härrör ifrån,

2) den anläggning där fettet har behandlats till sin konstruktion och i fråga om verksamheten uppfyller kraven i rådets direktiv 77/99/EEG och att kommissionen eller jordoch skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning har godkänt anläggningen,

3) det förpackade fett som importeras är förpackat i förpackningar som inte har använts tidigare. Fettet kan också transporteras i behållare. Innan fettet flyttas över till transportbehållarna skall behållarna samt de pumpar och rör som används vid överflyttningen kontrolleras och deras renhet säkerställas. Fettet skall behandlas så, att det inte smutsas i något skede av behandlingen, samt

4) fettet åtföljs av ett hälsointyg enligt en mall som godkänts av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning.

21 §
Gelatin

Gelatin får importeras bara från de länder som nämns i bilaga 8.

Importvillkoren är att

1) gelatinet härrör från djur som godkänts vid köttkontroll och gelatinet har transporterats på ett hygieniskt sätt,

2) den anläggning där gelatinet har framställts till sin konstruktion och i fråga om verksamheten uppfyller kraven i rådets direktiv 77/99/EEG, och att

3) gelatinet åtföljs av ett hälsointyg enligt en mall som godkänts av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning.

22 §
Vissa andra livsmedel som kan erhållas av slaktdjur, utom tarmar, fett och gelatin

Vissa andra livsmedel som kan erhållas av slaktdjur, utom som livsmedel använda tarmar, fett och gelatin, får importeras bara om jord- och skogsbruksministeriets veterinäroch livsmedelsavdelning har beviljat tillstånd därtill. Importvillkoren bestäms i importtillståndet.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

23 §
Intyg

De intyg som avses i detta beslut skall vara originalintyg, numrerade, avfattade på ett enda pappersark och ifyllda enligt bestämmelserna i detta beslut. Intygen skall avfattas på minst ett av de officiella språken i den medlemsstat som utför den veterinära gränskontrollen. Om ett importparti avsett för Finland införs via en veterinär gränskontrollstation i Finland, får intygen avfattas även på engelska.

Intygen undertecknas och dateras av en representant för den behöriga myndighet i exportlandet som övervakar att köttet och köttvarorna samt tillsynen över dem motsvarar bestämmelserna i detta beslut. I intyget skall ingå namnet på representanten för den behöriga myndigheten i exportlandet, hans tjänsteställning och underskrift samt den behöriga myndighetens officiella stämpel. Underskriften och stämpeln skall vara av annan färg än den tryckta texten i intyget.

24 §
Övriga handlingar

I de fall som anges i 6 och 7 § i detta beslut skall köttet och köttvarorna åtföljas av en handling, av vilken produkternas exportland framgår.

25 §
Bevaring av handlingar och intyg

Importören skall bevara alla i detta beslut föreskrivna handlingar och intyg i minst två år efter importen.

26 §
Ändring i situationen rörande djursjukdomar och hälsotillstånd

Utan hinder av vad som bestäms i detta beslut skall de separata beslut om skyddsåtgärder iakttas som jord- och skogsbruksministeriet eller dess veterinär- och livsmedelsavdelning eller kommissionen utfärdar med anledning av en ändrad situation rörande djursjukdomar eller hälsotillstånd i exportlandet.

27 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1998.

Genom detta beslut upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 28 juli 1995 om kött och köttvaror som importeras från tredje land (1000/1995) jämte ändringar.

Rådets direktiv 71/118/EEG, EGT nr L 55, 8.3.1971, s. 23,
Rådets direktiv 72/462/EEG, EGT nr L 302, 31.12.1972, s. 28,
Rådets direktiv 77/96/EEG, EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 67,
Rådets direktiv 77/99/EEG, EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 85,
Rådets direktiv 91/495/EEG, EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 41,
Rådets direktiv 92/45/EG, EGT nr L 268, 14.9.1992, s. 35,
Rådets direktiv 94/65/EG, EGT nr L 368, 31.12.1994, s. 10,
Rådets direktiv 96/22/EG, EGT nr L 125, 23.5.1996, s. 3,
Rådets direktiv 96/90/EG, EGT nr L 13, 16.1.1997, s. 24,
Rådets direktiv 97/76/EG, EGT nr L 10, 16.1.1998, s. 25

Helsingfors den 19 mars 1998

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Veterinärinspektör
Hentriikka Kontio

Rött kött och köttberedningar samt malet kött därav Påvisande av att kött av nöt, svin och fjäderfä är salmonellafritt Intyg över salmonella undersökning Kött av fjäderfä och köttberedningar därav Kött av hägnat och frilevande vilt samt av ren och kanin Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8; Gelatin Bilaga 9

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.