194/1998

Given i Helsingfors den 13 mars 1998

Förordning om statliga rättshjälpsbyråer

På föredragning av justitieministern föreskrivs med stöd av 15 § 1 mom. lagen den 6 februari 1998 om statliga rättshjälpsbyråer (106/1998):

1 §

Förutom de tjänster som nämns i 3 § lagen om statliga rättshjälpsbyråer (106/1998) kan vid en rättshjälpsbyrå även finnas tjänster som rättsliga rådgivare samt andra tjänster och personal i arbetsavtalsförhållande.

Behörighetskravet för rättsliga rådgivare är en lämplig högskoleexamen.

Ledande allmänna rättsbiträdet utnämner rättsliga rådgivare samt utnämner eller anställer den övriga personalen förutom dem som nämns i 3 § lagen.

2 §

Ledande allmänna rättsbiträdet skall särskilt

1) se till att rättshjälpsbyrån fungerar väl och utvecklas samt att resultatmålen uppnås,

2) övervaka att den praxis som tillämpas i rättshjälpsbesluten är enhetlig,

3) fastställa de grunder enligt vilka ärenden delas mellan de allmänna rättsbiträdena,

4) lämna direktören för rättshjälpsverksamheten ett utlåtande om filialmottagningar till rättshjälpsbyrån,

5) lämna direktören för rättshjälpsverksamheten ett utlåtande om utnämningen av allmänna rättsbiträden samt

6) avgöra förvaltningsärenden vid rättshjälpsbyrån ifall det inte föreskrivits eller bestämts att någon annan skall avgöra dem.

Ledande allmänna rättsbiträdet kan förordna någon tjänsteman vid rättshjälpsbyrån till förvaltningssekreterare.

Uppgifterna för förvaltningssekreteraren skall bestämmas i arbetsordningen. Ledande allmänna rättsbiträdet kan dessutom delegera ett ärende eller en kategori av ärenden som skall avgöras av honom till den tjänsteman som är förvaltningssekreterare. De uppgifter som nämns i punkterna 1―5 får dock inte delegeras.

3 §

Direktören för rättshjälpsverksamheten skall särskilt

1) årligen föra resultatförhandlingar med justitieministeriet och de övriga rättshjälpsbyråerna inom sitt område och se till att resultatmålen för området uppnås,

2) avlåta en framställan till justitieministeriet om filialmottagningar till rättshjälpsbyråerna inom sitt område efter att ha hört ifrågavarande kommuner och rättshjälpsbyråer samt

3) lämna justitieministeriet ett utlåtande om utnämningen av ledande allmänna rättsbiträden och allmänna rättsbiträden.

4 §

Vid rättshjälpsbyrån finns en ledningsgrupp. Till gruppen hör ledande allmänna rättsbiträdet som ordförande och representanter för alla personalgrupper enligt vad som bestäms i arbetsordningen. I arbetsordningen skall bestämmas hur medlemmarna av ledningsgruppen väljs och deras mandatperiod.

I ledningsgruppen behandlas

1) förslag till arbetsordning för rättshjälpsbyrån,

2) förslag till resultatmål för rättshjälpsbyrån,

3) förslag till budget för rättshjälpsbyrån,

4) utkastet till utlåtandet om filialmottagningar av ledande allmänna rättsbiträdet samt

5) övriga ärenden som bestäms i arbetsordningen.

5 §

Justitieministeriet beviljar direktören för rättshjälpsverksamheten tjänstledighet.

Direktören för rättshjälpsverksamheten beviljar ledande allmänna rättsbiträdet tjänstledighet för högst ett år. Justitieministeriet beviljar ledande allmänna rättsbiträdet tjänstledighet om det räcker längre än ett år.

Ledande allmänna rättsbiträdet beviljar allmänna rättsbiträden tjänstledighet för högst ett år. Justitieministeriet beviljar allmänna rättsbiträden tjänstledighet ifall det räcker längre än ett år. Ledande allmänna rättsbiträdet beviljar övriga tjänstemän vid rättshjälpsbyrån tjänstledighet.

Samma myndighet som beviljat tjänstledighet fattar beslut om utnämning till visstidstjänst för den tid som ledigheten räcker.

6 §

Justitieministeriet förordnar en vikarie för varje direktör för rättshjälpsverksamheten bland de ledande allmänna rättsbiträdena inom samma verksamhetsområde för högst fem år i taget.

Har ledande allmänna rättsbiträdet förhinder sköts hans uppgifter av det allmänna rättsbiträdet som bestäms i arbetsordningen.

7 §

Samma myndighet som beviljar tjänstledighet fattar beslut om att utnämna till en tjänst för viss tid för att sköta uppgifter som hänför sig till en ledig tjänst.

8 §

Rättshjälpsbyrån skall tillställa justitieministeriet och direktören för rättshjälpsverksamheten inom området arbetsordningen till kännedom.

9 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1998.

Åtgärder som krävs för att verkställa förordningen får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 13 mars 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.