182/1998

Utfärdat i Helsingfors den 10 mars 1998

Undervisningsministeriets beslut om anteckning av den nya samfundsordningen för religionssamfundet Frikyrkan i Finland i registret

Religionssamfundet Frikyrkan i Finland har för anteckning i registret över religionssamfund anmält att det godkänt en ny samfundsordning för samfundet som följer:

Samfundsordning för Frikyrkan i Finland

1 kap.

Frikyrkan och dess medlemmar

1 §
Samfundet, dess namn, hemort och språk

Frikyrkan i Finland är ett kyrkosamfund som består av de frikyrkliga församlingar som hör till samfundet och medlemmarna i dessa. Kyrkosamfundets namn är Frikyrkan i Finland, på finska Suomen Vapaakirkko, på engelska The Evangelical Free Church of Finland och på tyska Bund Freier Evangelisher Gemeinden in Finnland. I denna samfundsordning används om Frikyrkan i Finland benämningen Frikyrkan och om en frikyrklig församling benämningen församling.

Frikyrkans hemort är Tavastehus och dess officiella språk finska.

2 §
Medlemmar

Medlemmar i Frikyrkan är aktiva medlemmar, minderåriga medlemmar och passiva medlemmar i församlingar som hör till Frikyrkan.

3 §
Anslutning av en församling till frikyrkan

En församling som godkänner Frikyrkans principer kan ansöka om medlemskap i Frikyrkan hos Frikyrkans styrelse.

Till en ansökan skall bifogas det beslut av församlingen där den godkänner Frikyrkans bekännelse och form för religionsutövning samt förbinder sig att iaktta denna samfundsordning. I ansökningen skall uppges församlingsäldstes sammansättning och församlingens verksamhetsregion. Dessutom skall till ansökningen fogas utlåtanden av de frikyrkliga församlingar inom vars region församlingen har grundats.

Beslut om att godkänna en församling som medlem av Frikyrkan fattas av Frikyrkans styrelse, som vid Frikyrkans näst på följande års- eller höstmöte skall meddela vilka församlingar den godkänt.

4 §
Församlingarnas ställning

En församling svarar självständigt för sina beslut och förbindelser. Den skall i sina beslut och i sin verksamhet följa lagstiftningen och denna samfundsordning.

5 §
Anskaffning av medel

Frikyrkans verksamhet finansieras i huvudsak med församlingarnas understödsavgifter och insamlingar. Frikyrkan har rätt att ta emot testamenten och donationer, och den kan utöva affärsverksamhet.

2 kap.

Frikyrkans möten

6 §
Årsmötet

Frikyrkans årsmöte hålls årligen inom maj―juli. Mötesplatsen och tiden bestäms av styrelsen.

Vid årsmötet:

1) presenteras styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutet för föregående kalenderår,

2) framläggs revisionsberättelsen om bokslutet och förvaltningen under föregående kalenderår,

3) fattas beslut om fastställande av bokslutet,

4) fattas beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga,

5) behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

7 §
Höstmötet

Frikyrkans höstmöte hålls årligen inom oktober-november. Mötesplatsen och tiden bestäms av styrelsen.

Vid höstmötet:

1) godkänns verksamhetsplanen för nästa kalenderår,

2) godkänns budgeten för nästa kalenderår,

3) väljs styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå,

4) väljs suppleanter i styrelsen för nästa kalenderår,

5) väljs revisorer och suppleanter för dem,

6) behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

8 §
Annat möte

Frikyrkan håller annat möte när styrelsen anser det nödvändigt.

9 §
Församlingarnas framställningsrätt

Fem församlingar får ett ärende som framställs gemensamt upptaget till behandling på Frikyrkans möte. Ärendet skall av styrelsen föreläggas Frikyrkans möte inom ett halvt år från den skriftliga anhållan.

10 §
Möteskallelse

En med mottagningsbevis försedd kallelse till Frikyrkans möte skall skriftligen tillställas varje församling som hör till Frikyrkan senast tre veckor före mötet. Möteskallelsen skall utfärdas av styrelsen.

11 §
Församlingarnas representanter

Vid Frikyrkans möten har representanter som utsetts av församlingarna rätt att yttra sig och att delta i beslut. Till mötena utser varje församling en representant och en suppleant för varje påbörjat 50-tal aktiva medlemmar som församlingen haft vid utgången av året före valet, dock inte fler än tio representanter och tio suppleanter. Representanternas och suppleanternas mandattid är ett kalenderår.

En ny församling som har godkänts i Frikyrkan får välja en representant och en suppleant till frikyrkans möten det år församlingen blivit godkänd och därpå följande år.

12 §
Arbetsordning och protokoll på mötena

Frikyrkans möte fastställer arbetsordningen på basis av ett förslag som styrelsen gjort upp.

Vid mötet förs protokoll som undertecknas av mötets ordförande och sekreterare. Protokollet skall justeras av två vid mötet för uppgiften utsedda representanter för församlingarna.

13 §
Beslutsfattande

Beslut fattas med röstmajoritet med nedannämnda undantag. Om rösterna faller lika avgör lotten i fråga om personval och ordförandens röst i andra ärenden.

Vid omröstning har varje församlingsrepresentant, styrelsemedlem och kyrkosamfundsföreståndaren en röst.

Ledarna för verksamhetsområdena har yttranderätt på mötena. Framställningsrätt har styrelsen och röstberättigade mötesdeltagare.

Frikyrkans bekännelse och formen för den offentliga religionsutövningen kan ändras om ändringen vid två på varandra följande av Frikyrkans möten understöds av minst fyra femtedelar (4/5) av de avgivna rösterna. Samfundsordningen kan ändras om ändringen stöds av två tredjedelar (2/3) av de avgivna rösterna. Frågor av detta slag får inte tas upp till behandling utan att styrelsen har berett dem.

3 kap.

Frikyrkans förvaltning

14 §
Styrelsens sammansättning, valsätt och medlemmarnas mandattid

Frikyrkans styrelse består av styrelsens ordförande och åtta andra medlemmar som väljs vid höstmötet med slutna sedlar för fyra kalenderår i sänder. Om det för en ledig plats finns endast en kandidat och ingen kräver omröstning med slutna sedlar, kan utgången konstateras utan röstning.

En styrelsemedlems sammanhängande mandattid får inte vara längre än två mandatperioder. När mandattiden räknas ut skall en del av en mandatperiod inte beaktas. Mandattiden avgör när en medlem är i tur att avgå. När den sammanhängande mandattiden för styrelsens ordförande räknas ut beaktas dock inte tidigare mandatperioder som annan medlem i styrelsen eller en del av en mandatperiod som ordförande.

För den händelse att en plats som styrelsemedlem på grund av dödsfall eller av annan orsak blir vakant väljs årligen tre suppleanter. De träder i stället för någon som har avgått i den ordning som deras röstetal anger, tills höstmötet väljer en ny medlem i styrelsen för den återstående mandatperioden.

Styrelsen väljer inom sig en viceordförande för ett kalenderår i sänder.

15 §
Styrelsens uppgifter

Styrelsen

1) stöder församlingarna och följer deras andliga tillstånd,

2) ger församlingarna rekommendationer och anvisningar,

3) övervakar att Frikyrkans bekännelse och samfundsordning iakttas,

4) beslutar om principiella frågor och besvärsärenden,

5) följer med aktuella fenomen och hur de inverkar på det andliga livet,

6) representerar Frikyrkan,

7) förvaltar och använder dess medel,

8) beslutar om kreditupptagning,

9) beslutar om inteckning av fast egendom och om pantsättning av lös egendom,

10) ombesörjer bokföringen och uppgörandet av bokslut och verksamhetsberättelse,

11) bereder förslagen till verksamhetsplan och budget,

12) sammankallar och ordnar Frikyrkans möten och bereder de ärenden som skall behandlas på mötena,

13) godkänner verksamhetsmålen för de olika verksamhetsområdena,

14) behandlar ärenden som är gemensamma för organisationer inom Frikyrkans krets,

15) godkänner utbildningsplaner och avger utlåtanden om val av lärare för utbildningen av medarbetare,

16) godkänner dem som skall få medarbetarutbildning,

17) utfärdar och vid behov återtar medarbetarfullmakter,

18) godkänner missionsarbetarna,

19) utnämner ekonomen och ledarna för Frikyrkans verksamhetsenheter,

20) utnämner chefredaktören för Frikyrkans språkrör,

21) tillsätter kommissioner och arbetsgrupper,

22) utnämner regionkontakterna och suppleanterna för dem,

23) avtalar om anställningsvillkoren för Frikyrkans medarbetare och funktionärer

24) ger rekommendationer om löner till församlingarnas medarbetare,

25) beslutar om skötseln av kontakterna till intressentgrupper, samarbetsformer och -sätt,

26) utnämner representanter till inhemska och internationella samarbetsorgan,

27) beslutar också i övriga ärenden som gäller Frikyrkan och som inte enligt någon bestämmelse skall avgöras av Frikyrkans möte,

28) sköter de uppgifter som Frikyrkans möte uppdrar åt den.

Styrelsen kan överföra skötseln av vissa ärenden och beslut i dessa till kyrkosamfundsföreståndaren, en ledare för ett verksamhetsområde eller annan funktionär, en ledningsgrupp, kommission eller arbetsgrupp.

16 §
Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande leder arbetet i styrelsen och följer tillsammans med kyrkosamfundsföreståndaren tillståndet och utvecklingen i kyrkosamfundet och församlingarna.

17 §
Styrelsens sammanträden och beslutsfattandet

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden efter behov. Ett möte är beslutfört när ordföranden eller viceordföranden och fyra andra medlemmar är närvarande.

Beslut fattas med röstmajoritet. Var och en har en röst. Faller rösterna lika avgör i personval lotten och i övriga ärenden ordförandens röst.

Föredragande vid styrelsens möten är kyrkosamfundsföreståndaren och ledarna för verksamhetsområdena. Om föredraganden är frånvarande eller jävig föredras ärendet av en utsedd ställföreträdare eller så behandlas det utgående från ordförandens redogörelse.

Vid mötet förs protokoll som skall undertecknas av ordföranden och mötessekreteraren. Protokollet skall justeras av två vid mötet för uppgiften utsedda medlemmar.

18 §
Kyrkosamfundsföreståndaren

Ledare för Frikyrkan är kyrkosamfundsföreståndaren. Föreståndaren väljs till sin uppgift av Frikyrkans möte på framställning av styrelsen.

Kyrkosamfundsföreståndaren övervakar Frikyrkans arbete i hemlandet och på missionsfälten samt sköter dess förvaltning i enlighet med den godkända verksamhetsplanen och budgeten.

19 §
Ledarna för verksamhetsområden och övriga funktionärer

För fullgörandet av sin uppgift har Frikyrkan ledare för verksamhetsområden samt andra funktionärer som styrelsen anser behövliga. Ledarna för verksamhetsområdena förestår respektive verksamhetsområde. De skall handla i enlighet med den godkända befattningsbeskrivningen och ansvara för utvecklingen och skötselsn av sitt eget område.

Ledarna väljs till sin uppgift av Frikyrkans möte på framställning av styrelsen med följande undantag: den som förestår ekonomiärendena är en funktionär som utses av styrelsen, den som förestår ungdomsarbetet kan vara en ledande medarbetare av organisationen för Frikyrkans ungdomsarbete och den som förestår utbildningssektorn en medarbetare vid Frikyrkans utbildningsenhet.

20 §
Ledningsgruppen

Ledningsgruppen utgörs av kyrkosamfundsföreståndaren och ledarna för verksamhetsområdena samt av 2―4 andra medlemmar som årligen utses av styrelsen. Ordförande är kyrkosamfundsföreståndaren.

Ledningsgruppen bereder de ärenden som skall behandlas på styrelsemötena, behandlar kommissionernas framställningar och beslutar om sådana ärenden som styrelsen överför på den.

21 §
Regionalt arbete

För uppfyllandet av sin uppgift har Frikyrkan regionalt samarbete mellan församlingarna. Regionerna definieras i den årliga verksamhetsplanen.

22 §
Avsättande av medlemmar av styrelsen och medarbetare inom frikyrkan

Om styrelsens ordförande eller en medlem av styrelsen eller en medarbetare inom Frikyrkan lever ett osedligt liv skall han omedelbart avsättas från sin uppgift, dock med beaktande av vad som bestäms i lagen om arbetsavtal. Beslut om avsättande fattas av styrelsen efter att vederbörande har hörts. Den som blir avsatt har rätt att få avsättningsbeslutet behandlat vid Frikyrkans möte, som med två tredjedels (2/3) majoritet av de avgivna rösterna kan upphäva styrelsens beslut.

Om ordföranden eller en medlem i styrelsen eller en medarbetare genom sin verksamhet eller annars genom sitt levnadssätt väcker ogillande, kan Frikyrkans möte med två tredjedels (2/3) majoritet av de avgivna rösterna avsätta honom från hans uppgift, dock med beaktande av vad som bestäms i lagen om arbetsavtal.

23 §
Bokslut och revision

Styrelsen skall årligen i mars överlämna Frikyrkans bokslut och bokföringshandlingar för föregående år och andra för revisionen behövliga handlingar till revisorerna för granskning. Revisorerna skall senast inom en månad förrätta revisionen och lämna en skriftlig revisionsberättelse över den.

24 §
Att teckna Frikyrkans namn och att representera frikyrkan

Frikyrkans namn tecknas av kyrkosamfundsföreståndaren eller styrelsens ordförande vardera för sig eller av två personer tillsammans som styrelsen särskilt befullmäktigat för detta.

Vid domstol eller inför annan myndighet företräds Frikyrkan av kyrkosamfundsföreståndaren eller styrelsens ordförande eller när de är förhindrade av styrelsens viceordförande.

4 kap.

Församlingarna

25 §
Frikyrkoförsamlingarna

En frikyrkoförsamling har till uppgift att utgående från Bibeln i enlighet med den apostoliska bekännelsen samt enligt Frikyrkans bekännelse och dennas samfundsordning leva och verka för att väcka och bevara det kristna troslivet. För fullgörandet av uppgiften sörjer församlingen för att Guds ord förkunnas och lärs ut, bedriver missionsarbete, främjar gemenskapen mellan medlemmarna och mellan alla kristna samt tjänar i fråga om själavård och diakoni en nästa i behov av hjälp.

26 §
Församlingskretsar

I en församling kan bildas kretsar eller smågrupper vars ledare utnäms av församlingsäldste.

27 §
Anslutning till en församling

Om intagning av en person som aktiv medlem av församlingen beslutar församlingsstämman på framställan av församlingsäldste. Denna beslutanderätt kan genom beslut av församlingsstämman för en viss tid eller tillsvidare överlåtas på församlingsäldste. Församlingsäldste skall meddela församlingsstämman om nya medlemmar som de antagit.

Den som önskar bli aktiv medlem av en församling skall anmäla sig till församlingsföreståndaren eller ordföranden för församlingsäldste som efter att ha utrönt den sökandes tro och liv föredrar ärendet för de äldste.

Vid flyttning till en annan frikyrkoförsamling skall en medlem anmäla sig till församlingsföreståndaren eller ordföranden för församlingsäldste i denna församling. Föreståndaren eller ordföranden skall be om uppgifterna i medlemsförteckningen av den tidigare församlingen.

En ny medlem välsignas i församlingens gemenskap vid en gudstjänst i församlingen.

28 §
Aktiva medlemmar

Av den som skall godkännas som aktiv medlem förutsätts att han har fyllt 15 år, är en pånyttfödd kristen och vill förverkliga Frikyrkans principer.

29 §
Minderåriga medlemmar

Ett barn till en församlingsmedlem är minderårig medlem av församlingen tills barnet kan antas som aktiv medlem eller fyller 18 år.

En person som är 15―17 år och inte hör till Frikyrkan kan intas som aktiv medlem på ovanstående grunder och om föräldrarna eller den av dem som fostrar personen, eller förmyndaren samtycker till det.

30 §
Passiva medlemmar

Minderåriga medlemmar av församlingen som inte heller sedan de fyllt 18 år kan godkännas som aktiva medlemmar blir passiva medlemmar av församlingen om de godkänner Frikyrkans principer och inte genom sitt levnadssätt bryter mot dem, eller avskiljs från medlemskapet i Frikyrkan. Före beslutet skall den som det gäller höras.

På grund av familjeband eller av andra särskilda skäl kan församlingsäldste som passiv medlem godkänna en person som godkänner Frikyrkans principer och inte genom sitt levnadssätt bryter mot dem.

31 §
Medlemmarnas rättigheter

Om församlingens och Frikyrkans angelägenheter beslutar församlingens aktiva medlemmar och bara de kan utses till förtroendeuppdrag inom församlingen.

32 §
Församlingens medelsanskaffning

Församlingens verksamhet finansieras i huvudsak genom frivilliga gåvor. Församlingen har rätt att ta emot testamenten och donationer, ordna insamlingar och utöva affärsverksamhet.

33 §
Församlingsstämmor

Församlingens angelägenheter avgörs vid en församlingsstämma. Årligen hålls två ordinarie församlingsstämmor: årsstämman i februari―mars och höststämman i oktober―november på de dagar som fastställs av församlingsäldste.

Vid församlingens årsstämma:

1) framläggs bokslut och verksamhetsberättelse för föregående kalenderår,

2) framläggs revisionsberättelsen om föregående års bokslut och förvaltning,

3) fattas beslut om fastställande av bokslut,

4) fattas beslut om beviljande av ansvarsfrihet för församlingsäldste och övriga redovisningsskyldiga,

5) behandlas övriga ärenden som har nämnts i möteskallelsen.

Vid församlingens höststämma:

1) väljs medlemmar till församlingsäldste i stället för dem som är i tur att avgå,

2) väljs suppleanter till församlingsäldste för nästa kalenderår,

3) väljs revisorer och revisorssuppleanter,

4) väljs personer för olika uppgifter i församlingen för nästa kalenderår,

5) väljs representanter och suppleanter för Frikyrkans möten för nästa kalenderår,

6) godkänns verksamhetsplanen och budgeten för nästa kalenderår,

7) behandlas övriga ärenden som har nämnts i möteskallelsen.

Annan församlingsstämma hålls då församlingsäldste anser det behövligt eller då minst fem av församlingens aktiva medlemmar skriftligen hos de äldste anhåller om det för behandling av ett uppgivet ärende. I det sist nämnda fallet skall stämman sammankallas inom en månad räknat från den skriftliga anhållan.

34 §
Möteskallelse

Kallelse till en församlingsstämma skall kungöras på församlingens anslagstavla eller på annat sätt delges församlingsmedlemmarna minst åtta dagar före mötet.

I möteskallelsen skall nämnas de ärenden som skall behandlas.

35 §
Beslutsfattande

Vid en församlingsstämma leds ordet av församlingsäldstes ordförande eller om denne har jäv eller förhinder av församlingsäldstes viceordförande. Ordförande för församlingsstämman kan också vara någon annan aktiv medlem av församlingen, om förslaget till val av ordförande understöds av två tredjedelar (2/3) av de aktiva medlemmar som är närvarande vid mötet, eller en representant för Frikyrkan i de fall som nämns i 44 §.

Vid omröstning har varje aktiv medlem en röst. Beslut fattas med röstmajoritet utom i följande undantagsfall. Om rösterna faller lika avgör i personval lotten och i övriga ärenden ordförandens röst.

Vid en församlingsstämma skall föras protokoll som undertecknas av stämmans ordförande och sekreterare samt justeras av två av mötet för uppgiften valda aktiva medlemmar.

Vid en församlingsstämma har andra än aktiva medlemmar av församlingen rätt att närvara om mötet så beslutar.

36 §
Församlingsäldste

(1 Tim. 3:1―7, Tit. 1:5―9)

Styrelse för en församling är församlingsäldste. Dessa består av församlingsäldstes ordförande och ett jämt antal övriga medlemmar, dock minst fyra. Medlemmarna i församlingsäldste utses av församlingsstämman, efter att den först har fattat beslut om antalet, bland församlingens mest erfarna aktiva medlemmar för fem år i sänder. Av de valda avgår årligen en eller två medlemmar. Om någon annan medlem av de äldste väljs till ny ordförande för församlingsäldste, väljs i stället för denna en ny medlem för den återstående mandattiden. Vem som står i tur att avgå avgörs först av lotten sedan av mandattiden. Församlingsäldste väljer inom sig en viceordförande för ett kalenderår i sänder.

Församlingsäldste i en nygrundad församling kan under det år den grundades och de tre därpå följande åren bestå av ordföranden och två andra medlemmar. Frikyrkans styrelse kan på anhållan för en viss tid godkänna en motsvarande sammansättning för en annan församling.

För den händelse att en medlemsplats i församlingsäldste på grund av dödsfall eller av annan anledning blir ledig under mandattiden kan årligen väljas högst två suppleanter som i den ordning de blivit valda träder i stället för den som avgått, tills församlingsstämman väljer en ny medlem i den avgångnes ställe för den återstående mandattiden.

37 §
Församlingsäldstes uppgifter och möten

Församlingsäldste

1) sköter tillsammans med medarbetarna församlingens andliga liv,

2) vårdar sig om församlingen och dess medlemmar,

3) leder församlingens verksamhet tillsammans med församlingsföreståndaren,

4) sammankallar församlingsstämmorna och bereder de ärenden som dessa skall behandla,

5) sköter församlingens ekonomi och egendom,

6) sköter de uppgifter som en församlingsstämma eller en instruktion som denna fastställt uppdrar åt eller föreskriver dem.

Församlingsäldste sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta som ärendena det kräver. Alla medlemmar skall informeras om mötena. De äldste är beslutföra när ordföranden eller viceordföranden och hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

Församlingsföreståndaren deltar i församlingsäldstes arbete.

Andra medarbetare inom församlingen har rätt att närvara vid församlingsäldstes möten när frågor som angår deras respektive arbetsområden behandlas och även annars om de äldste så beslutar.

Vid församlingsäldstes möten förs protokoll som skall undertecknas och justeras.

38 §
Församlingsäldstes ordförande

Församlingsäldstes ordförande

1) sammankallar de äldstes möten och leder ordet vid mötena,

2) leder ordet vid församlingsstämmorna med de undantag som nämns i 35 §,

3) har hand om församlingsföreståndarens uppgifter, om församlingen inte har någon medarbetare som är vald till församlingsföreståndare,

4) sköter andra uppgifter som församlingsstämman eller församlingsäldste anförtror ordföranden.

39 §
Församlingsföreståndaren

Församlingsföreståndaren är en medarbetare som Frikyrkans styrelse godkänt och som församlingsstämman har valt till uppgiften.

Församlingsföreståndaren

1) ser tillsammans med församlingsäldste och övriga medarbetare till församlingens andliga liv,

2) svarar för församlingens gudstjänster, förkunnelse och undervisning,

3) svarar för skötseln av församlingens ärenden i enlighet med den godkända verksamhetsplanen och budgeten,

4) ser till verkställigheten av beslut av församlingsstämmorna och församlingsäldstes möten,

5) är chef för övriga medarbetare och funktionärer.

40 §
Medarbetare och funktionärer i en församling

Till medarbetare i en församling kan vid församlingsstämman utses en församlingsföreståndare, pastorer, predikanter, evangelister, missions-, diakoni-, barn-, skolungdoms- och ungdomsarbetare eller andra medarbetare som församlingen anser behövliga.

Medarbetarna inom undervisnings- och ledningsuppgifter i församlingen skall vara aktiva medlemmar av Frikyrkan, och de skall ha fullmakt av Frikyrkans styrelse.

Frikyrkans styrelse kan på anhållan av en församling av särskilda skäl för en viss tid bevilja även en annan person rätt att verka som medarbetare i församlingen.

Dessutom kan en församlingsstämma utse avlönade funktionärer. Församlingsstämman kan på viss tid eller tillsvidare överföra rätten att utse sådana funktionärer på församlingsäldste.

41 §
Instruktioner

En församlingsstämma kan godkänna instruktioner om verksamhet och arbetsfördelning för församlingarnas förvaltningsorgan, medarbetare och funktionärer.

42 §
Att teckna församlingens namn och att representera församlingen

Församlingens namn tecknas av församlingsäldstes ordförande eller församlingsföreståndaren vardera för sig eller två av församlingsäldste befullmäktigade personer tillsammans.

Inför domstol eller annan myndighet representeras församlingen av församlingsäldstes ordförande eller församlingsföreståndaren eller om de är förhindrade av församlingsäldstes viceordförande.

43 §
Bokföring, bokslut och revision

En församlings bokföring skall ordnas med tillämpning av bestämmelserna i bokföringslagen och -förordningen.

Församlingens bokslut skall jämte verifikat lämnas till revisiorerna före utgången av februari. Revisorerna skall å sin sida avge revisionsberättelsen inom två veckor.

44 §
Rätten hos Frikyrkans företrädare att delta i församlingens och församlingsäldstes möten

Kyrkosamfundsföreståndaren eller en person som utnämnts av föreståndaren har rätt att närvara vid församlingsstämmor och församlingsäldstes möten för att bekanta sig med verksamheten och situationen i församlingen. I konfliktsituationer kan en på stämman närvarande företrädare för Frikyrkan väljas till ordförande för församlingsstämman, om majoriteten av de aktiva medlemmar som är närvarande röstar för framställningen.

45 §
Avsättande av en medlem i församlingsäldste och av en medarbetare

Om ordföranden för eller en medlem i församlingsäldste eller en församlingsmedarbetare lever ett osedligt liv skall han omedelbart avsättas från sin uppgift, dock med beaktande av vad som bestäms i lagen om arbetsavtal. Beslut om avsättande fattas av församlingsäldste efter att vederbörande har hörts. Den som avsätts har rätt att omedelbart få beslutet om avsättning behandlat vid en församlingsstämma, som med en majoritet om två tredjedelar (2/3) av de avgivna rösterna kan upphäva församlingsäldstes beslut.

Om församlingsäldstes ordförande eller medlem eller en församlingsmedarbetare genom sin verksamhet eller sitt liv väcker ogillande i församlingen, kan en församlingsstämma på framställan av församlingsäldste med en majoritet om två tredjedelar (2/3) av de avgivna rösterna avsätta honom från hans uppgift, dock med beaktande av vad som bestäms i lagen om arbetsavtal.

46 §
Uteslutande av en församlingsmedlem eller överförande till passiv medlem

En församlingsstämma kan av särskilda skäl skilja en aktiv eller annan församlingsmedlem från medlemskap. För ett sådant beslut krävs dock en röstmajoritet om två tredjedelar (2/3) av de avgivna rösterna och ärendet kan inte upptas till behandling utan föregående beredning av församlingsäldste.

Församlingsstämman kan till passiv medlem överföra en sådan aktiv medlem som den inte längre anser sig kunna låta kvarstå som aktiv medlem.

Beslutet om uteslutning eller överföring till passiv medlem skall skriftligen meddelas vederbörande och orsaken till uteslutningen eller överföringen skall uppges i meddelandet liksom även besvärsrätten.

Den i denna paragraf avsedda beslutanderätten kan av en församlingsstämma med två tredjedels (2/3) röstmajoritet för viss tid eller tillsvidare överföras på församlingsäldste. Om församlingsäldstes beslut inte är enhälligt skall ärendet överlämnas till församlingsstämman för avgörande.

En medlem som uteslutits eller överförts till passiv medlem har rätt att hos Frikyrkans styrelse anföra besvär över beslutet inom 60 dagar efter att medlemmen har fått del av beslutet. Styrelsens beslut i ärendet är slutgiltigt.

5 kap.

Heliga förrättningar

47 §
Dopet

Det kristliga dopet av de troende förrättas genom nedsänkning i vatten enligt Kristi Jesu instiftelse i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn.

48 §
Nattvarden

Herrens heliga nattvard begås i församlingen enligt Jesu Kristi och apostlarnas instiftelse så ofta och på det sätt som församlingen beslutar.

Också andra troende än de som hör till församlingen får efter församlingsäldstes prövning delta i nattvarden tillsammans med församlingen. Minderåriga troende medlemmar av församlingen har också rätt att delta i nattvardsfirandet.

6 kap.

Övriga bestämmelser

49 §
Vigsel till äktenskap

Sammanvigning till äktenskap skall förrättas på det sätt som äktenskapslagen förutsätter. Vigseln förrättas av en pastor eller en sådan medarbetare inom Frikyrkan som Frikyrkans styrelse beviljat rätt att viga till äktenskap.

50 §
Välsignande av barn

Ett nyfött barn kan på föräldrarnas önskan välsignas genom bön antingen i hemmet eller i församlingen.

51 §
Jordfästning

En avliden jordfästs på kristet sätt och i den ordning som stadgas om jordfästning. Vid jordfästningen iakttas församlingens sedvanliga begravningsritual så som de anhöriga och förrättaren kommer överens.

52 §
Anmälningar om födelser och dödsfall

Om man önskar registrera ett barn som medlem av Frikyrkan, skall blanketten för befolkningsregistret skickas till den som sköter församlingens medlemsförteckning för ifyllande.

Dödsfall i fråga om en medlems make som inte hör till Frikyrkan skall meddelas den som sköter församlingens medlemsförteckning för ändring av civilstånd.

53 §
Rätt att vägra avlägga ed

En medlem av Frikyrkan som på grund av sitt samvete och övertygelse inte önskar avlägga ed inför domstol eller vid annan officiell förrättning har rätt att i stället avge en högtidlig försäkran på heder och samvete.

54 §
Bikthemligheten

Det som har anförtrotts i enskilt skriftermål eller annars vid själavård får inte röjas, och inte heller den person som har anförtrott sig åt själavårdaren.

Uppenbarar någon i enskilt skriftermål eller vid själavård att ett sådant brott är i förestående som enligt allmän lag måste anges, skall själavårdaren uppmana personen i fråga att underrätta myndigheterna eller den som är utsatt för faran.

Med själavårdare avses här en person som har fullmakt av Frikyrkan. Röjande av bikthemlighet kan leda till att fullmakten dras in för viss tid eller tillsvidare.

55 §
Tystnadsplikt

Den som är anställd eller har ett förtroendeuppdrag inom Frikyrkan eller en församling får inte dra nytta av eller utan tillstånd för någon annan yppa en sådan omständighet som han fått vetskap om på sin post och som enligt särskilt stadgande eller särskild bestämmelse skall hemlighållas eller som gäller någon annans hälsotillstånd eller som på grund av sakens natur annars uppenbart inte får yppas.

56 §
Rätt att vägra viga

En pastor vid Frikyrkan eller en medarbetare med vigselrätt har rätt att på grund av sitt samvete och sin övertygelse vägra viga frånskilda.

57 §
Uppgifter som skall sändas till Frikyrkan

Varje församling skall årligen i mars till Frikyrkan sända bokslut för föregående år och på begäran också annars de uppgifter som Frikyrkans styrelse anser nödvändiga.

En församling skall uppge de uppgifter om sina medlemmar som behövs för upprätthållandet av medlemsregistret och som inte fås av befolkningsregistermyndigheterna.

58 §
Användning av en församlings lokaliteter

En lokal som skall användas för församlingens verksamhet får inte utan församlingens tillstånd användas för andra ändamål än församlingens egen verksamhet. Beslut om överlåtande av en lokal till annat ändamål fattas av församlingsäldste.

59 §
Överlåtande av en församlings lokaliteter

Om en församling ämnar sälja eller på annat sätt överlåta äganderätten till lokaliteter som används i verksamheten, skall den ha tillstånd av Frikyrkans styrelse.

60 §
Församlings upphörande och utträde ur Frikyrkan

Församling kan upphöra eller utträda ur Frikyrkan om fyra femtedelar (4/5) av denärvarande medlemmarna understöder beslutet och det fattas vid två på varandra följande församlingsstämmor, av vilka åtminstone den ena är en ordinarie stämma.

61 §
Uteslutande av en församling ur Frikyrkan

Frikyrkans styrelse kan ur Frikyrkan utesluta en sådan församling som inte verkar på det sätt Frikyrkans bekännelse och denna samfundsordning förutsätter. Om en på detta sätt utesluten församling inte är nöjd med styrelsens beslut har den rätt att få frågan behandlad vid följande års- eller höststämma, som med en röstmajoritet om två tredjedelar (2/3) av de avgivna rösterna kan upphäva styrelsens beslut. Ett beslut i ärendet av Frikyrkans möte är slutgiltigt.

62 §
Överförande av medel då en församling upphör

Om en församling upphör, utträder eller utesluts ur Frikyrkan tillfaller dess egendom Frikyrkan.

En församling som uteslutits eller utträtt har inga rättigheter i fråga om Frikyrkans egendom.

63 §
Frikyrkans upphörande

Frikyrkan kan upplösas på framställan av styrelsen om fyra femtedelar (4/5) av de närvarande röstberättigades hela röstetal vid ett höstmöte så beslutar och följande årsmöte med samma röstmajoritet fastställer beslutet. Samtidigt besluts för vilket ändamål i överensstämmelse med Frikyrkans principer medlen skall användas. Medlen får dock inte fördelas mellan medlemmarna.


Undervisningsministeriet har prövat ärendet.

Samfundsordningen för religionssamfundet Frikyrkan i Finland har utarbetats med iakttagande av bestämmelserna religionsfrihetslagen (267/1922). Undervisningsministeriet har därför godkänt samfundets nya samfundsordning för anteckning i registret över religionssamfund.

Helsingfors den 10 mars 1998

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Överinspektör
Tuula Lybeck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.