174/1998

Given i Helsingfors den 13 mars 1998

Förordning om ändring av 1 och 3 § statstjänstemannaförordningen

På föredragning av justitieministern

ändras i statstjänstemannaförordningen av den 14 november 1994 (971/1994) 1 § 2 punkten och 3 § 2 mom. 1 punkten, sådana de lyder i förordning 1019/1997, som följer:

1 §

I 4 § 2 mom. 6 punkten statstjäntemannalagen (750/1994) avsedda tjänster som chef för ett ämbetsverk som lyder direkt under ett ministerium, vilka inte specifieras i statsbudgeten, är


2) tjänsterna som chef för exekutionsverk och tjänsterna som ledande allmänt rättsbiträde vid statliga rättshjälpsbyråer,


3 §

Med avvikelse från vad som stadgas i 1 mom.

1) fattar justitieministeriet beslut som avses i 1 mom. och som gäller tjänster vid högsta domstolen, högsta förvaltningsdom- stolen, hovrätterna, länsrätterna, tingsrätterna, specialdomstolarna, exekutionsverken, häradsämbetenas exekutionsavdelningar, statliga rättshjälpsbyråer, rättspolitiska forskningsinstitutet, Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, dataombudsmannens byrå, konkursombudsmannens byrå, centralen för undersökning av olyckor och rättsregistercentralen; beslut som gäller tjänster inom fångvårdsväsendet fattas dock av ministeriets fångvårdsavdelning och beslut som gäller tjänster vid häradsåklagarämbeten och vid åklagaravdelningen vid häradsämbeten fattas av riksåklagarämbetet,Denna förordning träder i kraft den 16 mars 1998.

Helsingfors den 13 mars 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.