169/1998

Given i Helsingfors den 6 mars 1998

Lag om ändring av hovrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i hovrättslagen av den 21 januari 1994 (56/1994) 7 § 1 mom. samt 8 och 9 §,

av dessa lagrum 7 § 1 mom. sådant det lyder i lag 296/1994, som följer:

7 §
Ställföreträdande ledamöter

Är en tjänst som ledamot vid hovrätten vakant eller har en ledamot förhinder kan hovrätten till ställföreträdande ledamot av hovrätten förordna en assessor, en fiskal eller en tingsdomare, eller en föredragande vid hovrätten som skött fiskalsuppgifter under minst tre år, så som närmare bestäms genom förordning. Sedan grunden för den ställföreträdande ledamotens förordnande upphört får han förordnas att som ställföreträdande ledamot fortfarande delta i behandlingen av de ärenden i vilkas beredning eller behandling han har deltagit som ställföreträdande ledamot.


8 §
Avdelningar samt förstärkt sammanträde och plenum

Hovrätten är indelad i avdelningar. Lagskipningsärenden samt ärenden som gäller ändringssökande och extraordinärt ändringssökande i justitieförvaltningsärenden behandlas och avgörs vid avdelningarnas sammanträden. De ställföreträdande ledamöterna får inte utgöra flertalet av dem som deltar i sammanträdet. En ställföreträdande ledamot får dock ensam verkställa förberedelse och fatta de övriga avgöranden och vidta de övriga åtgärder som avses i 2 kap. 8 § 2 och 3 mom. rättegångsbalken.

Hovrättens president kan överföra ett mål eller ärende eller en därtill hörande fråga till behandling vid ett förstärkt sammanträde eller i plenum så som närmare bestäms genom förordning. Till sammansättningen vid ett förstärkt sammanträde hör sju ledamöter, nämligen presidenten som ordförande och som ledamöter de ledamöter som tidigare behandlat saken och som ännu är i tjänsteutövning och ett behövligt antal ledamöter utsedda bland de ordinarie ledamöterna genom lottning.

I hovrättens plenum deltar presidenten, hovrättslagmännen samt de ordinarie och extraordinarie hovrättsråden. Plenum är beslutfört när minst hälften av de ledamöter som är i tjänst är närvarande.

I övrigt bestäms särskilt om domfört antal ledamöter vid hovrätten.

9 §
Hovrättens sammansättning i vissa mål och ärenden

Hovrätten är beslutför också i en sammansättning med tre ledamöter, till vilken hör två ledamöter och föredraganden i målet eller ärendet, som uppfyller i 2 mom. nämnda behörighetsvillkor,

1) om det som i tingsrättens avgörande går emot ändringssökanden, eller om ändringssökandena är flera, går emot alla ändringssökande gemensamt, gäller endast pengar eller annan egendom eller fördel som lätt kan bedömas i pengar, och penningbeloppet i fråga eller egendomens eller fördelens värde när tingsrättens dom avkunnas eller meddelas uppenbarligen inte har varit högre än 20 000 mark, och

2) i brottmål, om inte något annat följer av 1 punkten,

a) om endast svaranden har sökt ändring, han, eller om flera svarande är ändringssökande, ingen av dem i tingsrätten har dömts till strängare straff än böter eller fängelse i tre månader, och

b) när åklagaren eller en sakägare är ändringssökande, om besvären gäller endast ett brott, för vilket då de i åtalet nämnda omständigheterna föreligger inte är bestämt annat eller strängare straff än böter eller fängelse i högst ett år och sex månader.

Den i 1 mom. avsedda föredraganden skall vara assessor eller fiskal vid hovrätten eller en föredragande vid hovrätten som skött en tjänst som fiskal, assessor eller tingsdomare i minst tre år. En av ledamöterna i denna sammansättning kan vara en ställföreträdande ledamot.

Föredraganden har i regeringsformen för domare bestämd rätt att kvarstå i tjänsten under den tid han är ledamot i hovrätten så som avses i denna paragraf.

När det i 1 mom. 1 punkten avsedda markbeloppet räknas ut beaktas inte ränta som uppstått efter det talan väcktes eller rättegångskostnader. Markbeloppet omvandlas på basis av förändringen i levnadskostnadsindex till närmaste hela tusen mark, enligt vad vederbörande ministerium årligen fastställer.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1998.

RP 33/1997
LaUB 19/1997
RSv 1/1998

Helsingfors den 6 mars 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.