151/1998

Given i Helsingfors den 27 februari 1998

Förordning om ändring av förordningen om delegationen för flykting- och migrationsärenden

På föredragning av arbetsministern

ändras i förordningen den 5 december 1991 om delegationen för flykting- och migrationsärenden (1391/1991) 2 § 1 och 8 punkten, 3 § 1 och 2 mom. samt 4 §, av dessa lagrum 2 § 8 punkten och 3 § 2 mom. sådana de lyder i förordning 103/1995, 3 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 825/1992 och 4 § sådan den lyder i nämnda förordningar 825/1992 och 103/1995, som följer:

2 §
Uppgifter

Delegationen skall

1) följa utvecklingen av flykting- och migrationsfrågor samt av attityder när det gäller etniska grupper samt orsaker och verkningar,


8) göra framställningar och ta initiativ i flykting- och migrationsfrågor samt i frågor som gäller rasism och etnisk diskriminering.

3 §
Sammansättning

Delegationen kan sammanträda i två olika sammansättningar, av vilka den ena främst består av representanter för myndigheter och organisationer och den andra främst av representanter för invandrare. I vardera sammansättningen finns, utöver ordföranden och en vice ordförande, högst 14 andra medlemmar, som har personliga suppleanter. Statsrådet förordnar medlemmarna och suppleanterna för högst tre år i sänder.

Arbetsministeriets kanslichef fungerar som ordförande och inrikesministeriets kanslichef som vice ordförande för delegationen och dess myndighets- och organisationsbetonade sammansättning. Som vice ordförande för delegationen fungerar även den ordförande för dess invandrarbetonade sammansättning som representerar invandrarna. Från både arbetsministeriets och inrikesminsteriets förvaltningsområden finns dessutom en medlem och en suppleant för denna i den myndighets- och organisationsbetonade sammansättningen. De övriga medlemmarna och motsvarande suppleanter skall företräda åtminstone utrikesministeriets, justitieministeriets, undervisningsministeriets, social- och hälsovårdsministeriets samt miljöministeriets förvaltningsområden, de centrala arbetsmarknadsorganisationerna, Finlands Kommunförbund, Evangelisklutherska kyrkan i Finland samt centrala organisationer för flykting- och migrationsärenden. Som ordförande för den invandrarbetonade sammansättningen fungerar en representant för invandrarsamfunden. De övriga medlemmarna och motsvarande suppleanter skall företräda främst invandrare och etniska minoriteter.


4 §
Delegationens arbete

Delegationen har en arbetssektion, som består av arbetsministeriets och inrikesministeriets kanslichefer, representanter för utrikesministeriet, undervisningsministeriet och social- och hälsovårdsministeriet samt den i 3 § 2 mom. nämnda ordförande som representerar invandrare liksom ett tillräckligt antal andra medlemmar. För beredning av ärenden kan delegationen tillsätta andra sektioner. Även medlemmar som står utanför delegationen kan höra till sektionerna.

Delegationen har en sekreterare med uppdraget som huvudsyssla som står i anställningsförhållande till arbetsministeriet. Delegationen och dess sektioner kan även ha sekreterare med uppdraget som bisyssla.

Delegationen sammanträder gemensamt minst två gånger per år.

Vid tillfällen som anordnas årligen skall delegationen höra representanter även för andra invandrare och etniska minoriteter än de som är representerade i delegationen.Denna förordning träder i kraft den 4 mars 1998.

Helsingfors den 27 februari 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.