133/1998

Given i Helsingfors den 20 februari 1998

Förordning om ändring av reglementet för statsrådet

På föredragning av statsministern

upphävs i reglementet för statsrådet av den 18 december 1995 (1522/1995) 6 § 8 punkten,

ändras 5 § 9 punkten, 6 § 4 och 7 punkten, 9 § 8 punkten, 16 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom., 18 § 2 mom., 19 § 1 mom. 11 punkten och 2 mom. samt 20 § 2 mom.,

av dessa lagrum 16 § 2 mom., 18 § 2 mom., 19 § 2 mom. och 20 § 2 mom. sådana de lyder i förordning 1323/1996, samt

fogas till 5 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning 1323/1996, nya 8 a- och 13 a-punkter samt till 6 §, sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda förordning, en ny 4 apunkt som följer:

5 §

Vid statsrådets allmänna sammanträde handläggs och avgörs följande allmänna ärenden:


8 a) landskapens antal, områden och namn,

9) länens områden, områdena för statens distriktsförvaltning och häradenas områden samt tingsrätternas domkretsar, om indelningen inte följer häradsindelningen, samt ändringar i kommunindelningen så att kommuner upplöses eller nya kommuner bildas samt, i det fall att fullmäktige i någon av de berörda kommunerna motsätter sig det, ändring av kommunindelningen så att kommuners område minskas eller utvidgas,


13 a) tillsättande av undersökningskommissioner vid storolyckor och beslut om åtgärder som föranleds av undersökningsrapporterna,


6 §

Vid statsrådets allmänna sammanträde handläggs och avgörs följande ärenden som gäller tjänstemän:


4) beviljande av tjänstledighet för längre tid än två år för de tjänstemän som utnämns av republikens president, om det inte är fråga om tjänstledighet som tjänstemannen har rätt till enligt lag eller tjänstekollektivavtal, samt utnämnande till tjänsteman i tjänsteförhållande för viss tid som överstiger ett år, då republikens president utnämner till motsvarande tjänst,

4 a) beviljande av rätt för de tjänstemän som utnämns av republikens president att kvarstå i tjänsten efter uppnådd avgångsålder,


7) godkännande av statens tjänstekollektivavtal, om avtalet enligt lag förutsätter statsrådets godkännande för att träda i kraft, bestämmande av anställningsvillkor på annat sätt än vad som överenskommits i statens tjänstekollektivavtal samt justeringar av maximibeloppen för plikt som döms för brott mot tjänstekollektivavtal.

9 §

Utöver vad som stadgas i 5―8 § skall följande ärenden, som enligt lag eller förordning avgörs av statsrådet, avgöras vid statsrådets allmänna sammanträde:


8) ärenden som gäller Finlands Bank, Postbanken Ab, statens säkerhetsfond, försäkringsbolagen och folkpensionsanstalten,


16 §

Till justitieministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:

1) lagberedning inom området för grundlagen och annan statsförfattningsrätt, allmän förvaltningsrätt, privaträtt samt straff- och processrätt, om inte något annat bestäms, samt utvecklande av lagberedningen i statsrådet liksom övriga lagstiftningsärenden som inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,


Till justitieministeriets verksamhetsområde hör dessutom

högsta domstolen

högsta förvaltningsdomstolen

hovrätterna

länsrätterna

Ålands förvaltningsdomstol

vattenöverdomstolen

tingsrätterna

jorddomstolarna

vattendomstolarna

fängelsedomstolen

marknadsdomstolen

försäkringsdomstolen

arbetsdomstolen

riksåklagarämbetet

häradenas åklagarämbeten och åklagaravdelningarna vid häradsämbetena

landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland

häradenas exekutionsverk och exekutionsavdelningarna vid häradsämbetena

landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland

fångvårdsväsendets fängelser och öppna anstalter, ungdomsfängelserna, tvångsinrättningarna, kurscentralerna, sinnessjukhuset för fångar och fångvårdens utbildningscentral

Kriminalvårdsföreningen

datasekretessnämnden och dataombudsmannens byrå

konkursombudsmannens byrå

rättspolitiska forskningsinstitutet

rättsregistercentralen

centralen för undersökning av olyckor

Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna

sametinget.

18 §

Till försvarsministeriets verksamhetsområde hör dessutom

försvarsrådet

huvudstaben och försvarsmakten

uppbådsnämnderna

centralnämnden för uppbådsärenden

planeringskommissionen för försvarsinformation

försvarets vetenskapliga delegation

delegationen för frivilligt försvarsarbete

de finländska fredsbevarande organisationerna

försvarsförvaltningens byggverk

VPU Beklädnadsfabrik Ab.

19 §

Till finansministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:


11) den allmänna styrningen och övervakningen av statens upplåning och statsskulden, medelsanskaffning som sker genom värdepapperisering samt statsgarantier och därmed jämförbara förbindelser,


Till finansministeriets verksamhetsområde hör dessutom

statens pensionsnämnd

tjänstemannanämnden

statens pensionsfond

Statens ekonomiska forskningscentral

statskontoret

statens revisionsverk

skatteförvaltningen

tullverket

statistikcentralen

statens fastighetsverk

Centralen för förvaltningsutveckling

Ab Myntverket i Finland

Oy Edita Ab

Engel fastighetsservicekoncern Ab

Medivire Työterveyspalvelut Oy

PV Gruppen ABP

Egendomsförvaltningsbolaget Arsenal Ab

Sponda Oy

Solidium Oy

Tietokarhu Ab

20 §

Till undervisningsministeriets verksamhetsområde hör dessutom

universiteten, de tekniska högskolorna, handelshögskolorna och konsthögskolorna

yrkeshögskolorna

utbildningsstyrelsen och de statliga läroinrättningar som hör till dess verksamhetsområde

studentexamensnämnden

centret för internationellt personutbyte

FTP International Oy

besvärsnämnden för studiestöd

Finlands Akademi

forskningscentralen för de inhemska språken

Institutet för Ryssland och Östeuropa

arkivverket

Depåbiblioteket

centralkommissionen för konst, statens konstkommissioner och de regionala konstkommissionerna

biblioteket för synskadade

museiverket

statens konstmuseum

Förvaltningsnämnden för Sveaborg

Finlands filmarkiv

statens filmgranskningsbyrå och statens filmnämnd

ortodoxa kyrkosamfundets kyrkostyrelse

Oy Veikkaus Ab

CSC-Tieteellinen laskenta Oy.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1998.

Helsingfors den 20 februari 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Statsministerns ställföreträdare Minister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.