120/1998

Given i Helsingfors den 13 februari 1998

Förordning om ändring av förordningen om bostadsköp

På föredragning av justitieministern

ändras i förordningen den 7 juni 1995 om bostadsköp (854/1995) 2 § 1 mom. 8 punkten samt

fogas till förordningen nya 7 a―7 c § som följer:

2 §
Skyddsdokument

Skyddsdokument enligt 2 kap. 3 § lagen om bostadsköp är


8) säkerhetshandlingarna rörande säkerheter som avses i 2 kap. 17 och 19 § lagen om bostadsköp.


7 a §
Maximibeloppet för ansvaret hos den som beviljat insolvenssäkerhet

Maximibeloppet av ansvaret hos den som beviljat en säkerhet enligt 2 kap. 19 § lagen om bostadsköp får begränsas så att beloppet under säkerhetens hela giltighetstid är 25 procent av de avtalsenliga entreprenadsummorna enligt 2 § 1 mom. 7 punkten, justerade kalenderårsvis enligt ändringen i Statistikcentralens byggnadskostnadsindexets (1995=100) hustypsindex bostadsvåningshus.

7 b §
Självrisken för en insolvenssäkerhet

Ett aktiebolags självrisk enligt 2 kap. 19 b § lagen om bostadsköp får vara högst två procent av de avtalsenliga entreprenadsummorna enligt 2 § 1 mom. 7 punkten. Aktieköparens självrisk får vara högst en och en halv procent av köpesumman vid det första köpet av bostaden. Självriskbeloppen får kalenderårsvis justeras enligt ändringen i det index som nämns i 7 a §.

7 c §
Maximibeloppet av de boendekostnader som ersätts ur en insolvenssäkerhet

Den som beviljat en säkerhet enligt 2 kap. 19 § lagen om bostadsköp får begränsa sitt ansvar för aktieköparens och dennes familjemedlems boendekostnader så att de försvarliga extra kostnaderna ersätts ur säkerheten under en tid av högst sex månader.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1998.

Helsingfors den 13 februari 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.