115/1998

Given i Helsingfors den 6 februari 1998

Universitetsförordning

På föredragning av undervisningsministern

föreskrivs med stöd av universitetslagen av den 27 juni 1997 (645/1997) och lagen av samma dag om införande av universitetslagen (646/1997):

1 kap.

Förvaltning

1 §
Kansler

Utöver den kansler som Helsingfors universitet och Åbo Akademi vardera skall ha enligt 10 § universitetslagen (645/1997), har Helsingfors handelshögskola, Tammerfors universitet och Åbo universitet en kansler.

Utöver vad som bestäms i någon annan lag, har kansler till uppgift att tillsätta tjänsterna som professor och biträdande professor vid universitetet samt utnämna docenterna. Kansler beviljar även tillstånd att anordna promotioner.

När kansler är förhindrad eller befattningen är vakant sköts kanslers uppgifter av rektor.

2 §
Styrelsens uppgifter

Utöver vad som bestäms i 11 § 1 mom. universitetslagen skall styrelsen

1) utse tjänsteförslagsmyndighet för tillsättning av tjänster som professor och biträdande professor,

2) tillsätta tjänster som professor och biträdande professor, om inte något annat följer av 1 §, och

3) besluta om antalet studerande som skall antas till universitetet.

Om styrelsens övriga uppgifter bestäms i en instruktion.

3 §
Rektor

Rektor för universitetets talan hos myndigheter och domstolar samt företräder även i övrigt universitetet. Rektor har rätt att närvara och yttra sig vid universitetets samtliga förvaltningsorgans sammanträden.

Rektor kan underställa styrelsen ett ärende som hör till rektors befogenhet och som är vittsyftande eller av principiell vikt för universitetet.

Den som valts till rektor står i tjänsteförhållande på viss tid till universitetet. Den som är lärare vid samma universitet som han eller hon valts till rektor för är under sin mandatperiod befriad från de uppgifter som hör till lärartjänsten.

4 §
Prorektor

Om behörighet för prorektorer, om hur de väljs och om deras uppgifter bestäms i en instruktion.

5 §
Föreståndare för en enhet

Utöver vad som bestäms i 15 § 2 mom. universitetslagen kan till föreståndare för en sådan enhet vid Helsingfors handelshögskola, Svenska handelshögskolan, Åbo handelshögskola, Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin, Konstindustriella högskolan och Teaterhögskolan som avses i 15 § 1 mom. universitetslagen väljas även den som är utnämnd till en tjänst som överassistent eller lektor vid universitetet.

6 §
Behandling av ärenden

Vid universitetet avgörs ärendena på föredragning, om inte något annat bestäms i en instruktion.

2 kap.

Personal

7 §
Utnämning av professorer och biträdande professorer till tjänsteförhållande

Kansler eller, om universitetet inte har en kansler, styrelsen utnämner med stöd av 9 § 1 mom. statstjänstemannalagen (750/1994) till professor och biträdande professor i tjänsteförhållande för över två år. Vid konstaterande av behörighet iakttas i tillämpliga delar vad som bestäms om sakkunniga i lagen (856/1991) och förordningen (1581/1991) om tillsättning av tjänster som professor och biträdande professor vid högskolor.

I en instruktion bestäms om vem som utnämner och om utnämningsförfarandet i fråga om tjänsteförhållanden för högst två år.

8 §
Docenter

Till docent kan på ansökan utnämnas den som har ingående kunskaper på sitt eget område, som genom publikationer eller på annat sätt visat sin förmåga till självständigt vetenskapligt forskningsarbete eller konstnärligt arbete och som har god undervisningsförmåga.

Utlåtanden om en sökandes vetenskapliga eller konstnärliga meriter skall inhämtas hos minst två sakkunniga, om detta inte av särskilda skäl anses onödigt.

Sökanden skall ge ett offentligt undervisningsprov, om det inte av särskilda skäl anses onödigt.

9 §
Tjänster som skall tillsätts på viss tid

Tjänsterna som överassistent, assistent och biträdande lärare tillsätts på viss tid för högst fem år i sänder.

10 §
Lektorstjänster för utlänningar

En sådan tjänst som lektor i språk eller litteratur som är avsedd för utlänningar kan tillsättas utan att den förklaras ledig.

3 kap.

Undervisning och studerande

11 §
Läsåret

Universitetets läsår börjar den 1 augusti och slutar den 31 juli. Undervisning ges under de perioder som universitetet bestämmer. Undervisningen skall ordnas så att studerandena kan bedriva sina studier effektivt och i ändamålsenlig ordning.

12 §
Antagning av studerande

Behörig för studier som leder till högskoleexamen är den som har avlagt examen enligt studentexamensförordningen (1000/1994).

Behörig som studerande är också den som har genomgått yrkeshögskola, yrkesutbildning på högre nivå, yrkesutbildning på institutnivå eller avlagt en minst treårig yrkesinriktad examen eller har en utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier samt den som har slutfört sådana studier inom den öppna universitetsundervisningen som universitetet förutsätter eller den som universitetet på andra grunder konstaterar ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för studierna.

Universitetet beslutar om grunderna för urval av studerande.

Om de allmänna förutsättningarna för att antas som studerande för postgraduala studier bestäms särskilt.

13 §
Studierätt

Ansökan om studierätt skall göras på det sätt som universitetet bestämmer.

En sökande som är missnöjd med antagningen får skriftligen söka rättelse hos universitetet inom 14 dagar från det att resultatet av antagningen offentliggörs. När resultaten offentliggörs skall det meddelas hur sökanden kan få veta hur antagningsgrunderna har tillämpats på honom eller henne samt hur rättelse kan yrkas. Resultatet av antagningen får inte med anledning av ett rättelseyrkande ändras till nackdel för den som har antagits som studerande.

Närmare bestämmelser om rättelseförfarandet meddelas i en instruktion.

14 §
Inskrivning

De som har antagits som studerande och meddelat att de tar emot studieplatsen skall på det sätt som universitetet bestämmer anmäla sig till universitetet, varpå de antecknas som studerande. De studerande skall varje läsår anmäla sig som närvarande eller frånvarande på det sätt som universitetet bestämmer.

En studerande som inte har anmält sig på det sätt som bestäms i 1 mom. mister sin studierätt. En sådan studerande som senare vill inleda sina studier eller fortsätta dem skall hos universitetet ansöka om förnyad studierätt.

15 §
Fortbildning och öppen universitetsundervisning

Om antagningsgrunderna och antagningen av dem som deltar i fortbildning och i undervisning som meddelas i form av öppen universitetsundervisning och om rättelseförfarande i detta sammanhang bestäms i en instruktion.

4 kap.

Studieprestationer, rättsskydd och disciplinära åtgärder

16 §
Studieprestationer och rätt till information

Med studieprestation avses i denna förordning doktors- och licentiatavhandlingar, avhandlingar som ingår i de fördjupade studierna samt sådana skriftliga eller muntliga förhör, föredrag samt konstnärliga eller andra prestationer som ingår i universitetets undervisningsplaner.

En studerande har rätt att få veta hur bedömningsgrunderna har tillämpats på hans eller hennes studieprestation. Studeranden skall ges tillfälle att ta del av en skriftlig eller på annat sätt bevarad studieprestation när den har bedömts. Skriftliga och på annat sätt bevarade studieprestationer skall förvaras minst två månader räknat från den tidpunkt då resultatet offentliggjordes.

17 §
Rättelse av bedömning av studieprestationer

En studerande som är missnöjd med bedömningen av en annan studieprestation än en doktors- eller licentiatavhandling eller ett motsvarande lärdoms- och färdighetsprov kan muntligen eller skriftligen begära rättelse hos den lärare som har utfört bedömningen. I fråga om bedömningen av en avhandling som hör till de fördjupade studierna eller av någon annan motsvarande studieprestation skall rättelse begäras skriftligen hos det förvaltningsorgan som universitetet bestämmer.

Ett rättelseyrkande skall framställas inom 14 dagar från den tidpunkt då studeranden har haft tillfälle att ta del av resultaten av bedömningen och av tillämpningen av bedömningsgrunderna för egen del.

Den som är missnöjd med ett beslut som fattats med anledning av ett rättelseyrkande kan underställa ärendet examensnämnden eller det förvaltningsorgan som universitetet bestämmer inom 14 dagar från det han eller hon fick del av beslutet.

18 §
Bedömning av doktors- och licentiatavhandlingar och rättelseyrkande

Om jäv för förhandsgranskare och granskare av doktors- och licentiatavhandlingar samt motsvarande lärdoms- och färdighetsprov och för opponenterna gäller bestämmelserna i 10 § lagen om förvaltningsförfarande (598/1982).

Innan en studieprestation som avses 1 mom. bedöms skall den som bedömningen gäller ges tillfälle att bemöta det utlåtande som en förhandsgranskare, granskare eller opponent har avgett.

Den som bedömningen gäller kan inom 14 dagar från det han eller hon har delgivits ett beslut om bedömning av en studieprestation som avses i 1 mom. yrka rättelse hos det förvaltningsorgan som universitetet bestämmer.

19 §
Examensnämnd

För behandlingen av rättelseyrkanden som gäller sådana studieprestationer som avses i 17 § kan universitetet ha en eller flera examensnämnder. En examensnämnd kan förordnas för ett enskilt ärende eller för en mandatperiod på högst tre år.

Till en examensnämnd hör en ordförande och övriga medlemmar, som alla skall ha en personlig suppleant. Ordföranden och dennes suppleant skall vara professor eller biträdande professor. Av de övriga medlemmarna skall minst hälften vara lärare vid universitetet och minst en studerande. Ordföranden och de övriga medlemmarna jämte suppleanterna förordnas av universitetet.

20 §
Disciplinära åtgärder

Beslut om en sådan i 19 § universitetslagen avsedd varning som en studerande ges på grund av en förseelse som riktar sig mot undervisningen eller forskningen fattas av universitetets rektor och om avstängning av en studerande för viss tid av universitetets styrelse.

Innan ett disciplinärt ärende behandlas skall studeranden bevisligen underrättas om den förseelse anklagelsen gäller samt ges tillfälle att bli hörd i saken.

5 kap.

Specialbestämmelser om Helsingfors universitet

21 §
Kanslers uppgifter

Utöver vad som bestäms i 1 § 2 mom. skall kansler utnämna föreståndarna för universitetets fristående institutioner och universitetets förvaltningsdirektör.

22 §
Valkollegiet

Till Helsingfors universitets valkollegium hör medlemmarna och suppleanterna i konsistoriet och i fakulteternas eller motsvarande enheters kollegiala förvaltningsorgan.

23 §
Undervisning på svenska

För undervisningen på svenska finns minst följande antal i 23 § universitetslagen avsedda professorstjänster inom olika områden:

1) juridik tre,

2) medicin åtta,

3) humanistiska vetenskaper fyra,

4) matematisk-naturvetenskapliga vetenskaper sex,

5) pedagogiska vetenskaper en,

6) statsvetenskaper tre, samt

7) lantbruks- och skogsvetenskaper två.

24 §
Svenska social- och kommunalhögskolan

Svenska social- och kommunalhögskolan, nedan enheten, har till uppgift att meddela vetenskaplig och yrkesinriktad undervisning i samhällsvetenskaper, särskilt offentlig förvaltning, journalistik och socialt arbete samt att bedriva vetenskaplig forskning på dessa områden. Den som har avlagt examen vid enheten har rätt att fortsätta sina studier vid Helsingfors universitet för att avlägga politices magisterexamen.

Enheten har ett kollegialt förvaltningsorgan och en rektor. I fråga om förvaltningsorganets sammansättning gäller i tillämpliga delar 12 § universitetslagen. Rektor skall vara en person som är utnämnd till lärare vid enheten. Om valet av förvaltningsorganet och av rektor för enheten och om respektive mandatperiod bestäms i en instruktion. I instruktionen kan föreskrivas att en medlem i förvaltningsorganet skall vara utsedd av universitetet.

Det kollegiala förvaltningsorganet godkänner instruktioner som gäller enheten, lägger fram förslag till enhetens verksamhets- och ekonomiplan och beslutar om grunderna för anslagsfördelningen, om inrättande och indragande av tjänster vid enheten, om antalet studerande som skall antas till enheten och om antagningsgrunderna. Rektor utnämner eller anställer enhetens personal, om inte något annat följer av 1 § 2 mom. och antar studerandena. Om förvaltningsorganets och rektors övriga uppgifter bestäms i en instruktion.

Rektor har rätt att närvara och att yttra sig på universitetets konsistoriemöten. Universitetet bestämmer i en instruktion hur enheten i övrigt kan delta i universitetets förvaltningsorgans verksamhet.

Enheten har rätt att ta emot donations- och testamentsmedel. Enheten är ett betalningsställe inom universitetets redovisningsorganisation.

25 §
Nationalbibliotek

Utöver vad som bestäms i lagen har Helsingfors universitets bibliotek till uppgift att vara en riksomfattande service- och utvecklingsenhet för de vetenskapliga biblioteken och att främja det inhemska och internationella samarbetet på området. Biblioteket svarar på sitt område för bevarandet av det nationella kulturarvet och för övriga nationella samlingar samt för informationsförmedling och informationstjänst i anslutning till dem.

26 §
Statskalendern

Helsingfors universitet svarar för utgivningen av Finlands statskalender. Universitetet har rätt att av statliga myndigheter utan avgift få de uppgifter som behövs för statskalendern.

6 kap.

Specialbestämmelser om Åbo Akademi

27 §
Kanslers uppgifter

Utöver vad som bestäms i 1 § 2 mom. skall kansler utnämna Åbo Akademis förvaltningsdirektör.

28 §
Österbottens högskola

I fråga om sammansättningen av det kol-legiala förvaltningsorganet vid Österbottens högskola gäller i tillämpliga delar 12 § universitetslagen. Österbottens högskolas rektor är ordförande för förvaltningsorganet.

Om valet av förvaltningsorganet och rektor samt om deras uppgifter föreskrivs i en instruktion.

7 kap.

Särskilda bestämmelser

29 §
Donations- och testamentsmedel

Medel som donerats eller testamenterats till universitetet och som fonderade förvaltas av universitetet skall hållas åtskilda från andra statliga medel. De fonderade medlen skall placeras på ett säkert och inkomstbringande sätt.

30 §
Övningsskolor

Vid en övningsskola finns en ledande rektor som svarar för skolans verksamhet.

31 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1998.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 6 februari 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.