111/1998

Given i Helsingfors den 6 februari 1998

Lag om ändring av 12 kap. 14 § rättegångsbalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i rättegångsbalken 12 kap 14 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1052/1991, som följer:

12 kap.

Om parterna

14 §

Domstolen skall dock ha hand om delgivningen av tredskodom, om

1) det har bestämts att betalning för en fordran skall ske ur den fasta egendom som utgör säkerhet för fordran, eller

2) den mot vilken tredskodomen har meddelats, i domen ålagts att betala ersättning till staten med stöd av lagen om fri rättegång (87/1973) eller lagen om allmän rättshjälp (104/1998).


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1998.

RP 132/1997
LaUB 17/1997
RSv 231/1997

Helsingfors den 6 februari 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.