99/1998

Given i Helsingfors den 6 februari 1998

Förordning om ändring av förordningen om utredande av dödsorsak

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 21 december 1973 om utredande av dödsorsak (948/1973) 14 §, rubriken för 4 kap. samt 19―24 §,

av dessa lagrum 14 och 24 § sådana de lyder i förordning 1311/1992, samt

fogas till förordningen nya 21 a, 22 a, och 26 a § som följer:

14 §

Över rättsmedicinsk obduktion skall föras protokoll på det sätt som det behöriga ministeriet föreskriver.

4 kap.

Anmälning av dödsfall samt begravningstillstånd

19 §

Efter att ha utrett dödsorsaken skall läkaren skriva ut en dödsattest och utfärda begravningstillstånd till den som har meddelat att han sköter den avlidnes begravning. En kopia av begravningstillståndet skall utan dröjsmål sändas till den länsstyrelse inom vars område den avlidne hade sin hemkommun vid sin död.

Om utredningen av dödsorsaken blir fördröjd på grund av specialundersökningar eller någon annan motsvarande orsak, skall läkaren, efter att ha verkställt de undersökningar som direkt hänför sig till liket, utfärda ett begravningstillstånd. När dödsorsaken blivit utredd skall läkaren omedelbart skriva ut en dödsattest.

Verksamhetsenheten för hälso- och sjukvård eller läkaren skall utan dröjsmål efter att ha utfärdat begravningstillstånd anmäla att personen dött till den magistrat inom vars verksamhetsområde personen hade sin hemkommun vid sin död eller, om uppgiften om hemkommun saknas, till magistraten på dödsorten. Uppgiften kan anmälas för registrering i befolkningsdatasystemet även via datakommunikation eller i annan maskinläsbar form.

Verksamhetsenheten för hälso- och sjukvård eller läkaren skall utan dröjsmål, dock senast inom tre månader efter det att dödsfallet har konstaterats, sända dödsattesten till den länsstyrelse inom vars område den avlidne hade sin hemkommun vid sin död.

20 §

Om dödsorsaken vid en rättsmedicinsk utredning av orsaken anses fastställd utan att någon rättsmedicinsk obduktion verkställts, skall saken meddelas den läkare som bistått vid undersökningen eller, om undersökningen har genomförts utan bistånd av läkare, en läkare som avses i 6 § eller den läkare som har skött den avlidne under dennes sista sjukdom och som skall utfärda begravningstillstånd och dödsattest. Om läkaren likväl anser att dödsorsaken inte har blivit fastställd och att det är nödvändigt att verkställa rättsmedicinsk obduktion samt på denna grund vägrar att utfärda handlingarna, skall ärendet hänskjutas till länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan utfärda en dödsfallsredogörelse som motsvarar de handlingar som avses i 19 §.

21 §

Om begravningstillstånd eller dödsattest som utfärdats av läkare inte kan fås utan oskälig svårighet eller oskäligt dröjsmål, kan polisen, efter att ha rådgjort med rättsläkaren eller i 11 § 2 mom. avsedd länsläkare, på grundval av den undersökning som utförts utfärda en dödsfallsredogörelse som motsvarar de handlingar som avses i 19 §.

Polisen skall utan dröjsmål sända dödsfallsredogörelsen till länsstyrelsen.

21 a §

Länsstyrelsen skall i sådana fall som avses i 20 och 21 § genast efter att ha upprättat dödsfallsredogörelse eller efter att ha mottagit en dödsfallsredogörelse som upprättats av polisen anmäla dödsfallet till den magistrat inom vars verksamhetsområde personen hade hemkommun vid sin död eller, om uppgiften om hemkommun saknas, till magistraten på dödsorten.

22 §

Länets rättsläkare eller i 11 § 2 mom. avsedd länsläkare skall granska dödsattesten eller dödsfallsredogörelsen samt i oklara fall skaffa nödvändig tilläggsutredning och försöka klarlägga den verkliga dödsorsaken och göra behövlig anteckning om detta i dödsattesten eller dödsfallsredogörelsen.

Länsstyrelsen skall före den 25 i varje månad sända dödsattesterna och dödsfallsredogörelserna till statistikcentralen.

Länsstyrelsen skall se till att dödsattesterna och dödsfallsredogörelserna utfärdas och sänds i väg i enlighet med 19―21 §.

22 a §

Begravningen får förrättas när begravningstillståndet eller dödsfallsredogörelsen har tillställts ägaren till den begravningsplats där den avlidne skall begravas eller då uppgiften om dödsfallet har registrerats i befolkningsdatasystemet. Ägaren till begravningsplatsen skall omedelbart efter begravningen anmäla tiden för begravningen och begravningsplatsen till den lokala register myndigheten. Om den avlidne har kremerats, skall likväl ägaren till krematoriet anmäla när och var kremeringen har ägt rum. Anmälan skall göras till den lokala registermyndighet inom vars verksamhetsområde personen hade hemkommun och bostad vid sin död eller, om uppgiften om hemkommun saknas, till magistraten på dödsorten.

23 §

Bestämmelserna i denna förordning skall i tillämpliga delar iakttas även i fråga om dödfödda barn och personer som dött utomlands. Oberoende av vad som bestäms i 19 § 3 mom. skall verksamhetsenheten för hälsooch sjukvård eller läkaren likväl anmäla uppgift om dödfött barn till folkpensionsanstalten.

24 §

Det behöriga ministeriet meddelar anvisningar om yttre likbesiktning och obduktion samt om provtagning i anslutning därtill.

26 a §

Formulären för de blanketter som avses i denna förordning fastställs av det behöriga ministeriet efter att ministeriet har hört statistikcentralen och befolkningsregistercentralen.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1998.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 6 februari 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.