74/1998

Given i Helsingfors den 30 januari 1998

Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/1979) 18 kap. 6 b―6 d §,

dessa lagrum sådana de lyder, 6 b och 6 d § i lag 752/1993 och 6 c § i nämnda lag 752/1993 och i lag 389/1995, samt

ändras 14 kap. 5 § 1 mom., sådant det lyder i nämnda lag 389/1995, som följer:

14 kap.

Tillsyn över försäkringsbolag

5 §

Om försäkringsbolaget underlåter att iaktta lag, bolaget beviljad koncession, bolagsordningen eller föreskrifter som social- och hälsovårdsministeriet har meddelat med stöd av denna lag eller föreskrifter som det ministerium som svarar för polisväsendet har meddelat med stöd av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt (68/1998), eller om bolaget har förfarit i strid med god försäkringssed eller om det i bolagets verksamhet har uppdagats missbruk, kan socialoch hälsovårdsministeriet ge försäkringsbolaget en anmärkning, uppmana bolaget att rätta till saken inom utsatt tid eller förbjuda bolaget att fortsätta med det förfarande som ministeriet anser vara felaktigt.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1998.

RP 158/1997
FvUB 26/1997
RSv 221/1997
Rådets direktiv 91/308/EEG

Helsingfors den 30 januari 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.