66/1998

Given i Helsingfors den 30 januari 1998

Förordning om utkomststöd

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde föreskrivs med stöd av 7 § 3 mom., 9 § 4 mom. och 27 § lagen den 30 december 1997 om utkomststöd (1412/1997):

1 §
Utgifter som täcks med tilläggsdel

Med utkomststödets tilläggsdel täcks i behövlig omfattning

1) annan andel av beloppet av boendeutgifter enligt 6 § lagen om bostadsbidrag (408/1975) än den som ingår i grunddelen och andra utgifter på grund av boende,

2) andra hälso- och sjukvårdsutgifter än de som ingår i grunddelen,

3) utgifter för barndagvård samt

4) utgifter som på grund av en persons eller familjs särskilda behov eller förhållanden ansetts nödvändiga för tryggande av utkomsten eller främjande av förmågan att klara sig på egen hand.

Som utgifter enligt 1 mom. 4 punkten kan undantagsvis beaktas även boendeutgifter som med stöd av 7 § 2 mom. lagen om utkomststöd (1412/1997) täcks med utkomststödets grunddel.

2 §
Justering av grunddel

De belopp som nämns i 9 § lagen om utkomststöd justeras vid samma tidpunkt och i samma proportion som beloppet av full folkpension.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1998.

De belopp som nämns i 9 § lagen om utkomststöd motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket de folkpensioner som skall betalas i januari 1998 har beräknats.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 januari 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.