Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

59/1998

Utfärdat i Helsingfors den 28 januari 1998

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ansökningstiden för och ingående av avtal om miljöspecialstöd för jordbruket

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 52 § 2 mom. lagen den 22 december 1994 om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1303/1994) och 12 § 2 mom. statsrådets beslut av den 4 maj 1995 om miljöstöd för jordbruket (760/1995), sådant det lyder i statsrådets beslut 263/1996, beslutat:

1 §
Inlämnande av ansökan

Ansökan om miljöspecialstöd för jordbruket skall senast den 16 mars 1998 lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun inom vilken gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget.

2 §
Avtal om miljöspecialstöd för jordbruket vilka ingås 1998

År 1998 kan ingås alla slag av avtal som gäller miljöspecialstöd för jordbruket, utom avtal om kalkning av sulfatjordar under förutsättning att det finns tillräckliga medel för ingående av avtal.

Ifall ovan avsedda medel inte räcker till för ingående av avtal med alla som har ansökt om miljöspecialstöd för jordbruket, används den i 3 mom. föreskrivna prioritetsordningen som grund, enligt vilken arbetskrafts- och näringscentralerna kan ingå avtal som avses i detta beslut. Arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning och den regionala miljöcentralen kan dock regionalt komma överens om avvikelse från prioritetsordningen förutsatt att grunder som är förknippade med vattenvården föreligger för detta.

Då avtal som gäller miljöspecialstöd för jordbruket ingås används 1998 vid behov följande prioritetsordning:

1) anläggning och skötsel av skyddszoner,

2) anläggning och skötsel av våtmarker och sedimenteringsbassänger,

3) intensifiering av stallgödselanvändningen,

4) kontrollerad dränering och kalkfilterdikning,

5) extensifiering av jordbruksproduktionen,

6) omläggning till ekologisk produktion och ekologisk produktion,

7) skötsel av naturliga slåtter- och betesmarker,

8) utvecklande och vård av landskapet (5-årigt avtal),

9) främjande av den biologiska mångfalden (5-årigt avtal),

10) utvecklande och vård av landskapet (20-årigt avtal),

11) främjande av den biologiska mångfalden (20-årigt avtal), och

12) uppfödning av lantraser.

3 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 4 februari 1998. Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan beslutet träder i kraft.

Helsingfors den 28 januari 1998

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksråd
Heimo Hanhilahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.