49/1998

Utfärdat i Helsingfors den 26 januari 1998

Handels- och industriministeriets beslut om tillfällig förvaring av bokföringsmaterial utomlands

Handels- och industriministeriet har med stöd av 2 kap. 9 § bokföringslagen av den 30 december 1997 (1336/1997) beslutat:

1 §
Förvaring utomlands av verifikationer och bokföringsmaterial

En bokföringsskyldigs verifikation som upprättats i en annan stat än Finland, vilken hör till Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD-stat), får tillfälligt förvaras på ett driftställe som den bokföringsskyldige har i denna stat.

En verifikation som avses i 1 mom. skall sändas till Finland under den tid för upprättande av bokslut som avses i 3 kap. 6 § bokföringslagen. Verifikationen får föreligga i elektronisk form på det sätt som anges särskilt.

En verifikation som avses i 1 mom. skall på revisorns yrkande företes i Finland under räkenskapsperioden

1) med hjälp av en dataöverföring i realtid mellan förvaringsstället och den bokföringsskyldiges driftställe i Finland, eller

2) genom att verifikationen tillställs revisorn senast en månad från den tidpunkt då yrkandet framställts.

En verifikation som avses i 1 mom. skall tillställas myndigheten i Finland i original eller som styrkt kopia senast en månad efter att yrkandet framställts, om inte myndigheten anser det vara tillräckligt att verifikationen uppvisas på det sätt som avses i 3 mom. 1 punkten.

Om lagen i den stat där ett driftställe utomlands är förlagt förbjuder att originalverifikationer förs ut ur landet, skall en styrkt kopia framställas av verifikationen på vilken tillämpas bestämmelserna om originalverifikationer.

Bokföringsnämnden kan på den bokföringsskyldiges ansökan bevilja tillstånd till förvaring av verifikationer på det sätt som avses i denna paragraf i någon annan än en OECD-stat. Bokföringsnämnden skall begära utlåtande om ansökan av skattestyrelsen.

Bestämmelserna om verifikationer i denna paragraf tillämpas också på utifrån dem gjorda noteringar i bokföringen samt på annat bokföringsmaterial.

2 §
Förande av bokföringsmaterial utomlands för bokföring och upprättande av bokslut

En verifikation som den bokföringsskyldige upprättat i Finland får föras till en annan OECD-stat för bokföring och upprättande av bokslut.

Innan den bokföringsskyldige för verifikationer som avses i 1 mom. ut ur landet, skall han över verifikationerna göra en utredning som fogas till det bokföringsmaterial som förvaras i Finland. Av utredningen skall framgå

1) verifikationsslag,

2) till vilken tidsperiod verifikationerna hänför sig,

3) var verifikationerna förvaras, samt

4) vem som ansvarar för förvaringen av verifikationerna utomlands.

På verifikationer som avses i denna paragraf tillämpas bestämmelserna i 1 § 2―4 mom.

Bokföringsnämnden kan på den bokföringsskyldiges ansökan bevilja tillstånd till förande av en verifikation till någon annan än en OECD-stat i det syfte som avses i 1 mom. Bokföringsnämnden skall begära utlåtande om ansökan från skattestyrelsen.

Bestämmelserna om verifikationer i denna paragraf tillämpas också på förandet av bokföringsböcker och annat bokföringsmaterial utomlands.

3 §
Anvisningar och utlåtanden gällande tillämpningen av detta beslut

Bokföringsnämnden kan på det sätt som anges i bokföringslagen ge anvisningar och utlåtanden om tillämpningen av detta beslut.

4 §
Ikraftträdande och tillämpning

Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1998. Den bokföringsskyldige får tillämpa detta beslut på sin bokföring på det sätt som bestäms i 9 kap. 2 § 1 mom. bokföringslagen.

Helsingfors den 26 januari 1998

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Konsultativ tjänsteman
Timo Kaisanlahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.