32/1998

Given i Helsingfors den 23 januari 1998

Lag om ändring av lagen om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 17 december 1993 om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet (1262/1993) 8 § 2 mom. samt

fogas till 2 § ett nytt 2 mom. och till lagen en ny 2 a § som följer:

2 §
Investeringar som berättigar till skattelättnad

Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas även på små och medelstora företag som bedriver näringsverksamhet och som under skatteåret 1998 enligt vad som bestäms i 1 mom. grundar en ny produktionsinrättning eller ett nytt turistföretag eller utvidgar sin produktionsinrättning eller sitt turistföretag inom utvecklingsområdet eller förnyar deras maskinbestånd, anordningar eller inventarier. För anskaffningsutgiften för anläggningstillgångar får göras en höjd avskrivning, om företaget vid utgången av skatteåret är ett litet eller medelstort företag.

2 a §
Små och medelstora företag

Med små och medelstora företag avses företag

1) som har mindre än 250 anställda,

2) som har en omsättning på högst 120 miljoner mark eller en balansomslutning på högst 60 miljoner mark och

3) där ett eller flera företag som inte är små eller medelstora företag sammanlagt innehar mindre än 25 procent av kapitalet eller av det röstetal som aktierna eller andelarna medför.

Vid beräknandet av de belopp som avses i 1 mom. beaktas också antalet anställda, omsättningen och balansomslutningen i ett sådant företag, där företagets andel av kapitalet eller av det röstetal som aktierna eller andelarna medför direkt eller indirekt är minst 25 procent.

8 §
Ikraftträdande

Lagen tillämpas vid beskattningarna för skatteåren 1994―2001.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1998.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1998.

RP 120/1997
StaUB 18/1997
RSv 137/1997

Helsingfors den 23 januari 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.