10/1998

Utfärdat i Helsingfors den 7 januari 1998

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomskrav vid handel på Europeiska gemenskapens inre marknad med levande fisk, kräftdjur och blötdjur

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning har med stöd av 4 § förordningen den 30 december 1996 om bekämpande av djursjukdomar på Europeiska gemenskapens inre marknad och vid export till tredje land (1338/1996)beslutat:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Syfte och tillämpningsområde

Syftet med detta beslut är att förhindra spridning av djursjukdomar från övriga medlemsstater inom Europeiska unionen till Finland samt från Finland till övriga medlemsstater.

Detta beslut gäller djursjukdomskrav för levande fisk, levande kräftdjur och levande blötdjur samt gameter därav som levereras från övriga medlemsstater till Finland eller från Finland till övriga medlemsstater.

2 §
Förhållande till annan lagstiftning

Om övervakning av iakttagandet av detta beslut samt om kontroller och anmälningar som krävs i samband med import och export bestäms i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om kontroller som skall utföras på Europeiska gemenskapens inre marknad i syfte att bekämpa djursjukdomar (572/1995).

På handel med fisk, kräftdjur och blötdjur som är avsedda som livsmedel tillämpas också jord- och skogsbruksministeriets beslut 14/EEO/1996 om hygienkrav på fiskerivaror samt bearbetade och beredda produkter samt jord- och skogsbruksministeriets beslut 3/EEO/1997 om hygienkrav på levande tvåskaliga musslor, tagghudingar, manteldjur och marina gastropoder.

Om import av levande fisk, levande kräftor och samt gameter därav bestäms också i lagen om fiske (286/1982). Bestämmelser om import och export av fridlysta och hotade djur finns i lagen om naturskydd (1096/1996).

3 §
Definitioner

I detta beslut avses med

1) medlemsstat en stat som är medlem i Europeiska unionen,

2) import levererande av levande fisk, levande kräftdjur eller levande blötdjur eller gameter därav från övriga medlemsstater till Finland,

3) export levererande av levande fisk, levande kräftdjur eller levande blötdjur eller gameter därav från Finland till övriga medlemsstater,

4) exportland den medlemsstat varifrån fisk, kräftdjur, blötdjur eller gameter därav skickas till Finland,

5) odling varje anläggning eller plats där det hålls levande fisk, levande kräftdjur eller levande blötdjur i syfte att föröka, uppföda eller utsätta dem eller för att släppa ut dem på marknaden, dock inte akvarier eller anläggningar, där djuren hålls tillfälligtvis i karantän för att utreda deras sjukdomsläge,

6) vattenbruksfisk levande fisk som hålls i en odling, som kommer från en odling eller som är på väg till en odling,

7) vattenbrukskräftdjur levande kräftdjur som hålls i en odling, som kommer från en odling eller som är på väg till en odling,

8) vattenbruksblötdjur levande blötdjur som hålls i en odling, som kommer från en odling eller som är på väg till en odling,

9) vattenbruksdjur vattenbruksfisk, vattenbrukskräftdjur eller vattenbruksblötdjur,

10) gameter befruktad eller obefruktad rom eller mjölke av fisk, kräftdjur eller blötdjur som är avsedd för odling eller utsättning,

11) IHN-sjuka infektiös hemorrhagisk nekros hos fisk,

12) VHS-sjuka viral hemorrhagisk septikemi hos fisk,

13) kommissionen Europeiska gemenskapens kommission,

14) avdelningen jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning,

15) bonamiosis sjukdom hos ostron som orsakas av Bonamia ostrae, samt

16) marteiliosis sjukdom hos ostron som orsakas av Marteilia refringens.

2 kap.

Import

4 §
Allmänna hälsokrav på vattenbruksdjur och gameter därav

Vattenbruksdjur skall uppfylla följande allmänna hälsokrav:

1) djuren har på inlastningsdagen inte uppvisat kliniska symtom på smittsamma sjukdomar,

2) djur har inte förordnats att slaktas eller destrueras av exportlandets myndigheter i samband med ett bekämpningsprogram för någon smittsam sjukdom enligt bilaga 1, samt

3) djuren härrör inte från en odling som är föremål för restriktioner pålagda av exportlandets myndigheter som följd av rådets direktiv 93/53/EEC om minimiåtgärder inom gemenskapen vid bekämpning av vissa fisksjukdomar eller för att förebygga spridningen av någon annan smittsam sjukdom, och djuren har inte heller varit i kontakt med djur från en sådan odling.

Gameter från vattenbruksdjur skall härröra från djur som har uppfyllt kraven i 1 mom.

5 §
Krav avseende IHN- och VHS-sjuka på vattenbruksfisk och gameter därav

Fiskarter som nämns i bilaga 1 och gameter därav skall härröra från en zon eller en odling som enligt beslut av kommissionen är godkänd som fri från IHN- och VHS-sjuka. Fisken eller gameterna skall åtföljas av ett flyttningsdokument enligt mall i bilaga 2 som utfärdats av den behöriga myndigheten i exportlandet.

En förteckning över de zoner och odlingar som avses i 1 mom. skickas till importören i samband med inregistreringen i enlighet med 11 § i avdelningens beslut enligt 2 § 1 mom.

6 §
Krav avseende övriga sjukdomar på vattenbruksfisk och gameter därav

Vid import av vattenbruksfisk och gameter därav skall vidare iakttas bestämmelser om övriga sjukdomar som avdelningen särskilt utfärdar. Bestämmelserna skickas till importören i samband med inregistreringen i enlighet med 11 § avdelningens beslut enligt 2 § 1 mom.

7 §
Hälsokrav på övriga fiskar, kräftdjur och blötdjur

Annan fisk än vattenbruksfisk får importeras endast med importtillstånd som beviljats av avdelningen och med iakttagande av villkoren i importtillståndet. Tropisk akvariefisk får dock importeras utan importtillstånd.

Vid import av andra kräftdjur än vattenbrukskräftdjur och andra blötdjur än vattenbruksblötdjur skall bestämmelserna i 4 § 1 mom. iakttas.

8 §
Hälsokrav på gameter av övriga fiskar, kräftdjur och blötdjur

Gameter av annan fisk än vattenbruksfisk får importeras endast med importtillstånd som beviljats av avdelningen och med iakttagande av villkoren i importtillståndet. Gameter av tropisk akvariefisk får dock importeras utan importtillstånd.

Vid import av gameter av andra kräftdjur än vattenbrukskräftdjur och av gameter av andra blötdjur än vattenbruksblötdjur skall bestämmelserna i 4 § 2 mom. iakttas.

3 kap.

Export

9 §
Allmänna hälsokrav på vattenbruksdjur och gameter därav

Vattenbruksdjur skall uppfylla följande allmänna hälsokrav:

1) djuren har på inlastningsdagen inte uppvisat kliniska symtom på smittsamma sjukdomar,

2) djuren har enligt djursjukdomslagen (55/1980) eller bestämmelse som utfärdats med stöd av den inte förordnats att slaktas eller destrueras i ett bekämpningsprogram för någon smittsam sjukdom enligt bilaga 1, samt

3) djuren härrör inte från en odling som är föremål för restriktioner som pålagts med stöd av djursjukdomslagen eller bestämmelse som utfärdats med stöd av den som följd av rådets direktiv 93/53/EEC om minimiåtgärder inom gemenskapen vid bekämpning av vissa fisksjukdomar eller för att förebygga spridningen av någon annan smittsam sjukdom, och djuren har inte heller varit i kontakt med djur från en sådan odling.

Gameter från vattenbruksdjur skall härröra från djur som har uppfyllt kraven i 1 mom.

10 §
Krav avseende IHN- och VHS-sjuka på vattenbruksfisk och gameter därav

Fiskarter som nämns i bilaga 1 och gameter därav får inte exporteras till en zon eller en odling som enligt beslut av kommissionen har godkänts som fri från IHN- eller VHS-sjuka eller som har ett kontrollprogram för IHN- eller VHS-sjuka som är godkänt av kommissionen. En förteckning över dessa zoner och odlingar skickas till exportören i samband med inregistreringen i enlighet med 3 § avdelningens beslut enligt 2 § 1 mom.

Övriga fiskarter och gameter därav får exporteras till en zon eller en odling som enligt beslut av kommissionen har godkänts som fri från IHN- eller VHS-sjuka, om fisken och gameterna härrör från en odling som inte håller fiskarter som nämns i bilaga 1 och som tar vatten endast från en källa eller en borrbrunn. Fisken eller gameterna skall åtföljas av ett flyttningsdokument enligt mall i bilaga 3 som utfärdats av den officiella veterinär som övervakar odlingen.

11 §
Krav avseende vårviremi hos karp på vattenbruksfisk och gameter därav

Fiskarter som nämns i bilaga 4 och rom av dem får inte exporteras till ett område som enligt beslut av kommissionen har godkänts som fritt från vårviremi hos karp eller som har ett kontrollprogram avseende vårviremi hos karp som kommissionen godkänt, om de härrör från en odling som har pålagts restriktioner på grund av vårviremi hos karp. Vid export av förenämnda fiskarter eller rom av dem till förenämnda områden skall fisken eller rommen åtföljas av ett intyg som utfärdats av den officiella veterinär som övervakar exportodlingen enligt en mall som godkänts av avdelningen.

En förteckning över de områden som avses i 1 mom. skickas till exportören i samband med inregistreringen i enlighet med 3 § avdelningens beslut enligt 2 § 1 mom.

12 §
Krav avseende parasiten Gyrodactylus salaris på laxfiskar

Det är förbjudet att exportera levande laxfiskar till Stor-Britannien, Nordirland, ön Man, Irland och Guernsey på grund av fara för spridning av parasiten Gyrodactylus salaris.

Rom av laxfiskar får exporteras till StorBritannien, Nordirland, ön Man, Irland och Guernsey, om rommen i samband med exporten är behandlad på ett sätt som förhindrar spridningen av parasiten Gyrodactylus salaris. Rommen skall åtföljas av ett intyg som utfärdats av den officiella veterinär som övervakar exportodlingen enligt en mall som godkänts av avdelningen.

13 §
Krav avseende andra sjukdomar på vattenbruksfisk, vattenbrukskräftdjur och gameter därav

Exportkrav som gäller de sjukdomar som nämns i bilaga 5 skickas till exportören i samband med inregistreringen i enlighet med 3 § avdelningens beslut enligt 2 § 1 mom.

14 §
Krav avseende bonamiosis och marteiliosis på vattenbruksblötdjur

Det är förbjudet att exportera levande vattenbruksostron av arten Ostrea edulis för utsättning eller odling till ett område eller en odling som enligt beslut av kommissionen har godkänts som fri från bonamiosis eller marteiliosis eller som har ett kontrollprogram avseende bonamiosis eller marteiliosis som kommissionen har godkänt.

En förteckning över dessa områden och odlingar skickas till exportören i samband med inregistreringen i enlighet med 3 § avdelningens beslut enligt 2 § 1 mom.

15 §
Hälsokrav på annan fisk, andra kräftdjur och blötdjur samt på gameter därav

Vid export av annan fisk än vattenbruksfisk, andra kräftdjur och blötdjur än vattenbrukskräftdjur och vattenbruksblötdjur skall mottagarlandets importkrav iakttas.

Vid export av gameter som härrör från annan fisk än vattenbruksfisk, andra kräftdjur och blötdjur än vattenbrukskräftdjur och vattenbruksblötdjur skall mottagarlandets importkrav iakttas.

4 kap.

Bestämmelser som gäller transport, märkning och dokument

16 §
Transport av fisk, kräftdjur och blötdjur samt vattenbyten

Levande fisk, kräftdjur och blötdjur skall på kortast möjliga tid transporteras till destinationsorten. Transportmedlet skall rengöras och vid behov desinfekteras före transporten. Transporten skall ske i ett transportmedel från vilket vatten inte kan läcka ut under transporten.

Transportmedlets vatten får bytas endast på platser som godkänts av medlemsstaten i fråga. En förteckning över de platser där vattenbyten är godkända i Finland skickas till importörerna och exportörerna i samband med inregistreringen i enlighet med 3 § och 11 § avdelningens beslut enligt 2 § 1 mom.

17 §
Märkning av försändelserna

Varje importförsändelse och exportförsändelse skall vara tydligt märkt så att den odling eller annan plats från vilken försändelsen härrör kan spåras och så att man kan försäkra sig om att den åtföljande handlingen är avsedd för de djur eller gameter som försändelsen innehåller. Märkningen skall göras på försändelsens behållare.

18 §
Handlingar som utfärdas av myndighet

De flyttningsdokument som avses i 5 och 10 § och intyget som avses i 11 § skall vara ursprungliga, numrerade, uppgjorda på ett enda pappersark och ifyllda enligt detta beslut. Flyttningsdokumenten och intygen skall uppgöras på minst ett av de officiella språken i importlandet samt på ett språk som den undertecknande tjänstemannen förstår.

I intyget skall ingå namnet på företrädaren för den behöriga myndigheten i exportlandet samt hans yrkesbeteckning, tjänsteställning och underskrift samt den behöriga myndighetens officiella stämpel. Underskriften och stämpeln skall ha en annan färg än den tryckta intygstexten.

Flyttningsdokumentet eller intyget skall utfärdas skilt för varje mottagare. Flyttningsdokumentet eller intyget skall utfärdas senast 48 timmar före lastning av djur eller gameter och det har en giltighetstid av högst 10 dagar.

19 §
Övriga handlingar

Utöver vad som på något annat ställe i detta beslut bestäms om intyg och handlingar skall varje importförsändelse och exportförsändelse åtföljas av en handling varav framgår vad försändelsen innehåller, exportanläggningen och exportlandet.

5 kap.

Övriga bestämmelser

20 §
Förändring av djursjukdomsläget

Utöver vad som föreskrivs i detta beslut skall de skyddsbeslut iakttas som kommissionen, avdelningen eller en annan medlemsstat utfärdar med anledning av en förändring i djursjukdomsläget.

21 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 15 januari 1998.

Rådets direktiv 91/67/EEG; EGT nr L 46, 19.2.1991, s. 1
Rådets direktiv 93/54/EEG, EGT nr L 175, 19.7.1993, s. 34
Rådets direktiv 95/22/EG, EGT nr L 243, 11.10.1995, s. 1

Helsingfors den 7 januari 1998

Bitr. avdelningschef
Jaana Husu-Kallio

Veterinärinspektör
Kajsa Hakulin

Bilaga 1

Fiskarter som är mottagliga för VHS-sjuka

Samtliga arter i familjen Salmonidae inklusive harr och Coregonus-arter

Gädda (Esox lucius)

Piggvar (Scopthalmus maximus)

Fiskarter som är mottagliga för IHN-sjuka

Samtliga arter i familjen Salmonidae

Gäddyngel (Esox lucius)

Bilaga 2

Mall för flyttningsdokument

Bilaga 3

Mall för flyttningsdokument

Bilaga 4

Fiskarter som är mottagliga för vårviremi hos karp

Karp (Cyprinus carpio)

Gräskarp (Ctenopharyngodon idella)

Silverkarp (Hypophtalmichtys sp.)

Guldfisk (Carassius auratus)

Mört (Rutilus rutilus)

Sarv (Scardinius erythrophtalmus)

Sutare (Tinca tinca)

Id (Leuciscus idus)

Ruda (Carassius carassius)

Mal (Siluris glanis)

Gädda (Esox lucius)

Bilaga 5

Infektiös pankreasnekros hos fisk (IPN)

Renibakterios hos fisk (BKD)

Furunkulos hos laxfiskar (infektion med Aeromonas salmonicida)

Infektion med Yersinia ruckeri hos fisk

Kräftpest

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.