4/1998

Given i Helsingfors den 9 januari 1998

Lag om ändring av lagen om polisens personregister

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 7 april 1995 om polisens personregister (509/1995) 24 § 2 mom.,

ändras 1 § 2 mom., 2 §, 4 § 1 mom., 5 § 1 mom., 13 § 2 mom. 2―4 och 6 punkten, 15 §, 17 § 2 och 4 mom., 18 § 2 mom., 19 §, 23 § 1, 2 och 4 mom., rubriken för 6 kap., rubrikerna för 24 och 25 § samt

fogas till lagen nya 1 a, 1 b, 9 a och 13 a §, till 14 § ett nytt 2 mom., till lagen en ny 16 a §, till 17 § ett nytt 4 mom., varvid det ändrade 4 mom. blir 5 mom., till 20 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 3/1998, nya 5 och 6 mom., varvid det nuvarande 5 mom. blir 7 mom., till lagen nya 24 a―24 e §, före 25 § en ny rubrik för 6 a kap, och till 25 § ett nytt 2 mom. som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Personregister som avses i 1 mom. är datasystemet för polisärenden, datasystemet för förvaltningsärenden, datasystemet för misstänkta och skyddspolisens funktionella datasystem samt de register som inrättats enligt 2 kap.

1 a §
Datasystemet för polisärenden

Datasystemet för polisärenden är avsett för polisens riksomfattande bruk och förs med automatisk databehandling.

Delregister inom datasystemet för polisärenden är

1) brottsanmälningsindex,

2) undersöknings- och handräckningssystemet,

3) undersöknings- och handräckningssystemets arkivindex,

4) efterlysningsregistret,

5) identifieringsregistret,

6) egendomsregistret,

7) registret över anhållna,

8) signalementsregistret,

9) registret över tillvägagångssätt,

10) registret över efterspanade motorfordon samt

11) registret för förmedling av meddelanden.

För databasen inom datasystemet för polisärenden och dess separata delregister får för sambruk av datasystemet inhämtas och i dem registreras personuppgifter som behövs för skötseln av de uppgifter som anges i 1 § 1 mom. polislagen. Närmare bestämmelser om uppgifter som registreras i datasystemet meddelas genom förordning.

1 b §
Datasystemet för förvaltningsärenden

Datasystemet för förvaltningsärenden är avsett för polisens riksomfattande bruk och förs med automatisk databehandling.

Delregister inom datasystemet för förvaltningsärenden är

1) vapentillståndsregistret,

2) identitetskortsregistret,

3) passregistret,

4) kontrollkortsregistret,

5) registret för identifiering av utlänningar,

6) väktarregistret samt

7) ordningsmannaregistret.

För databasen inom datasystemet för förvaltningsärenden och i dess separata delregister får för sambruk av datasystemet inhämtas och i dem registreras personuppgifter som behövs för skötseln av de uppgifter som anges i 1 § 2 mom. polislagen. Närmare bestämmelser om de uppgifter som registreras i datasystemet meddelas genom förordning.

2 §
Datasystemet för misstänkta

Datasystemet för misstänkta är ett permanent personregister som är avsett för polisens riksomfattande bruk och som förs med hjälp av automatisk databehandling.

Datasystemet för misstänkta har följande delregister:

1) registret över misstänkta, samt

2) Europolregistret.

För registret över misstänkta får inhämtas och i registret införas uppgifter som behövs för förebyggande och utredning av brott och som gäller personer som skäligen kan misstänkas

1) begå eller ha begått ett brott på vilket kan följa fängelse eller

2) medverka eller ha medverkat till ett brott på vilket kan följa fängelse i mer än sex månader.

För Europolregistret får inhämtas och i registret införas i 3 mom. avsedda uppgifter om personer för förebyggande och utredning av brott som hör till Europeiska polisbyråns behörighet.

Registret över misstänkta får genom teknisk anslutning användas av polispersonal som förordnats till observationsuppgifter.

4 §
Inrättande av personregister

Andra personregister än de som avses i 1 a, 1 b, 2 och 3 § kan, beroende på användningsändamålet, inrättas för

1) polisens riksomfattande bruk,

2) flera än en polisenhets bruk,

3) en polisenhets bruk eller för

4) att användas av en person som hör till polispersonalen eller en arbetsgrupp som består av flera sådana personer.


5 §
Personregister avsedda för polisens riksomfattande bruk

Om bestående personregister som är avsedda för polisens riksomfattande bruk och som förs med hjälp av automatisk databehandling bestäms i 1 kap.


9 a §
Uppgifter i polisens andra permanenta personregister

I andra än de i 1 a § avsedda personregister som polisen inrättat med tanke på förundersökningar, polisutredningar samt upprätthållande av den allmänna ordningen och säkerheten får inhämtas och registreras information som behövs för skötseln av uppgifter enligt 1 § 1 mom. polislagen.

För andra än de i 1 b § avsedda permanenta personregistren som polisen inrättat med tanke på behandling av förvaltningsärenden får inhämtas och registreras information som behövs för skötseln av uppgifter enligt 1 § 2 mom. polislagen.

13 §
Polisens rätt till uppgifter ur vissa register

Polisen har rätt att enligt avtal med den registeransvarige genom teknisk anslutning få


2) ur utrikesministeriets datasystem uppgifter angående beslut om visum, uppehållseller arbetstillstånd,

3) ur utlänningsverkets datasystem uppgifter som behövs vid behandlingen av ärenden som avses i utlänningslagen (378/1991) och vid tillsynen över att utlänningslagen iakttas,

4) ur länsstyrelsernas datasystem för trafiktillstånd uppgifter som behövs vid övervakningen av tillståndspliktig trafik,


6) ur befolkningsdatasystemet de uppgifter som avses i 4 och 5 § befolkningsdatalagen (507/1993).


13 a §
Polisens rätt att få uppgifter ur Europeiska polisbyråns datoriserade informationssystem

För förebyggande och utredning av brottslighet som hör till Europeiska polisbyråns behörighet samt andra allvarliga former av brottslighet har polisen rätt att få information ur Europeiska polisbyråns datoriserade informationssystem.

Informationen skall inhämtas genom centralkriminalpolisens förmedling. Centralkriminalpolisen får också inhämta information genom teknisk anslutning.

14 §
Registrering av uppgifter genom direkt anslutning

Tull- och gränsbevakningsmyndigheterna samt undersökningsavdelningen av försvarsmaktens huvudstab får genom direkt anslutning registrera uppgifter om personer i ett register som avses i 2 § 2 mom. 2 punkten för förebyggande och utredning av brottslighet som hör till Europeiska polisbyråns behörighet.

15 §
Begränsningar av rätten till insyn

Utöver vad 12 § personregisterlagen bestämmer finns sådan rätt som avses i lagens 11 § inte heller i fråga om

1) datasystemet för misstänkta,

2) skyddspolisens funktionella datasystem, eller

3) sådana klassificeringsuppgifter, observationsuppgifter eller uppgifter om tillvägagångssätt som ingår i polisens övriga register och som gäller personer eller gärningar.

Dataombudsmannen kan på den registrerades begäran kontrollera att de uppgifter om den registrerade som avses i 1 mom. är lagenliga. Dataombudsmannen har också rätt att få tillgång till det Europolregister som avses i 2 § 2 mom. 2 punkten, för att se till att registreringen och användningen av personuppgifterna i datasystemet samt överföringen av uppgifterna till Europeiska polisbyrån sker lagenligt och så att individens rättigheter inte kränks.

16 a §
Utövande av rätt till insyn i Europeiska polisbyråns datoriserade informationssystem

För utövande av insyn ger Europeiska polisbyrån avgiftsfritt information ur det datoriserade informationssystem som har inrättats för skötseln av byråns uppgifter. Begäran skall framställas till polisen, som utan dröjsmål skall föra ärendet till behandling av Europeiska polisbyrån. Polisen skall informera den som har framställt begäran om att Europeiska polisbyrån kommer att sända sitt svar direkt till honom.

Envar har rätt att avgiftsfritt be dataombudsmannen kontrollera att centralkriminalpolisen har förfarit lagligt när den har registrerat information om honom i Europeiska polisbyråns datoriserade informationssystem och förmedlat denna till Europeiska polisbyrån samt att informationen används på ett lagligt sätt.

Envar har dessutom rätt att begära att Europeiska polisbyråns gemensamma tillsynsmyndighet skall kontrollera att Europeiska polisbyrån inhämtar, registrerar, behandlar och använder hans personuppgifter på ett lagligt och riktigt sätt. Begäran skall framställas till dataombudsmannen eller polisen, som utan dröjsmål skall föra ärendet till behandling av Europeiska polisbyråns gemensamma tillsynsmyndighet.

En begäran om insyn enligt 1 mom. och en begäran om kontroll enligt 3 mom. skall framställas personligen hos polisen, varvid den som framställer begäran samtidigt skall styrka sin identitet.

17 §
Utlämnande av uppgifter till polisen för sådant ändamål för vilket uppgifterna har inhämtats och registrerats

Uppgifter som avses i 10 § får dock lämnas ut endast när det behövs för

1) tryggande av statens säkerhet,

2) avvärjande av fara som omedelbart hotar liv eller hälsa eller av betydande egendomsskada,

3) förebyggande eller utredning av ett brott på vilket kan följa fängelse, eller för

4) förebyggande och utredning av brottslighet som hör till Europeiska polisbyråns behörighet samt andra allvarliga former av brottslighet.


Centralkriminalpolisen har rätt att ur Europeiska polisbyråns datoriserade informationssystem till en polisenhet eller den som hör till polispersonalen lämna ut uppgifter för förebyggande och utredning av brottslighet som hör till Europeiska polisbyråns behörighet samt andra allvarliga former av brottslighet.

Uppgifterna får också lämnas ut genom teknisk anslutning, med undantag för de uppgifter som avses i 4 mom.

18 §
Utlämnande av uppgifter till polisen för andra ändamål

Uppgifter ur datasystemet för misstänkta, ur skyddspolisens funktionella datasystem och uppgifter enligt 10 § ur de register som avses i 8 § får dock inte lämnas ut för de ändamål som nämns i 1 mom. 5 punkten. Uppgifter ur Europolregistret inom datasystemet för misstänkta får inte heller lämnas ut för ändamål som nämns i 1 mom. 4 punkten.


19 §
Utlämnande av uppgifter till andra än polisen

Ur polisens personregister får polisen genom teknisk anslutning lämna ut behövliga uppgifter till

1) utrikesministeriet och Finlands beskickningar för beviljande av pass, visum och uppehålls- eller arbetstillstånd,

2) gränsbevaknings- och tullmyndigheterna för bevakning av landets gränser och gränsområden, övervakning av utlandstrafiken, förebyggande och utredning av tullbrott och för övervakning av personers inresa och utresa,

3) domstolar och åklagarmyndigheter för följande av efterlysningar, fångvårdsmyndigheter för följande av efterlysningar av fångar samt till justitieministeriet och militärmyndigheterna för följande av dessas egna efterlysningar,

4) domstolar och åklagarmyndigheter för behandling av ärenden som gäller skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler,

5) utlänningsverket för behandling av ärenden som gäller finskt medborgarskap, utlänningars inresa till landet, vistelse och arbete i landet samt flyktingar och asyl,

6) Fordonsförvaltningscentralen för upprätthållande av fordonsregistret inom datasystemet för vägtrafiken,

7) en tjänsteman som har sådana särskilda befogenheter som avses i 8 § polislagen, för utförande av uppgifter som avses i 1 § polislagen, enligt vad som bestäms i 17 och 18 §, samt

8) gränsbevaknings- och tullmyndigheter samt undersökningsavdelningen av försvarsmaktens huvudstab för förebyggande och utredning av brottslighet som hör till Europeiska polisbyråns behörighet samt andra allvarliga former av brottslighet.

Centralkriminalpolisen har rätt att till gränsbevaknings- och tullmyndigheter samt undersökningasavdelningen av försvarsmaktens huvudstab lämna ut uppgifter ur Europeiska polisbyråns datoriserade informationssystem för förebyggande och utredning av brottslighet som hör till Europeiska polisbyråns behörighet samt andra allvarliga former av brottslighet. Uppgifterna får dock inte lämnas ut direkt genom teknisk anslutning.

20 §
Utlämnande av uppgifter till utlandet

För förebyggande och utredning av brottslighet som hör till Europeiska polisbyråns behörighet har polisen rätt att lämna ut uppgifter ur polisens personregister till Europeiska polisbyrån och till de nationella enheterna i Europeiska polisbyråns medlemsstater samt för registrering i Europeiska polisbyråns datoriserade informationssystem. Uppgifterna skall lämnas genom centralkriminalpolisens förmedling. Centralkriminalpolisen får lämna uppgifter till Europeiska polisbyråns informationssystem också genom teknisk anslutning.

Polisen har rätt att till Europeiska polisbyrån och Europeiska unionens organ och Europeiska gemenskapernas ämbetsverk och institutioner ge utlåtanden om tillförlitlighet, med iakttagande i tillämpliga delar av vad 23 § 1 mom. 2 punkten bestämmer om förutsättningar för att ge utlåtande och av vad 2―4 mom. bestämmer om det förfarande som skall iakttas när utlåtanden ges.


23 §
Utlåtanden om tillförlitlighet

Polisen har rätt att i behövlig omfattning använda uppgifter ur polisens personregister när utlåtanden ges om

1) tillförlitligheten hos den som sökt en tjänst enligt 7 § statstjänstemannalagen (750/1994) eller som har utnämnts till en sådan tjänst,

2) en persons tillförlitlighet när det är fråga om skötseln av en uppgift som ger tillträde till statshemligheter eller sådana företagshemligheter eller informationer som kunde äventyra statens säkerhet eller ett betydande allmänt intresse eller ett betydande enskilt ekonomiskt intresse om de röjs olovligen, eller

3) en persons tillförlitlighet att få tillträde till en plats som är av betydelse för statens säkerhet, ett betydande allmänt intresse eller ett betydande enskilt ekonomiskt intresse.

När utlåtanden enligt 1 mom. ges får dock uppgifter ur datasystemet för misstänkta eller uppgifter enligt 10 § ur de register som avses i 8 § inte användas.


Den registrerade har rätt att få veta om ett utlåtande enligt 1 mom. 1 punkten har getts om honom, och han skall underrättas om att ett utlåtande enligt 1 mom. 2―3 punkten har begärts eller givits, om inte detta uppenbart äventyrar statens säkerhet.

6 kap.

Utplåning av uppgifter ur personregister

24 §
Utplåning av uppgift som konstaterats vara felaktig

24 a §
Utplåning av uppgifter i datasystemet för misstänkta

Ur databasen inom datasystemet för misstänkta och ur dess separata delregister skall uppgifter utplånas enligt följande:

1) ur registret för misstänkta då 10 år har förflutit sedan den sista uppgiften infördes samt

2) ur Europolregistret när de inte längre är nödvändiga för att den europeiska polisbyrån skall kunna fullgöra sina åligganden. Nödvändigheten att fortfarande bevara uppgifter i Europolregistret undersöks senast tre år efter att de infördes i registret eller deras nödvändighet senast kontrollerades. Den nya kontrollen antecknas. Om personuppgifter som har lämnats ut till den europeiska polisbyråns datoriserade informationssystem utplånas ur Europolregistret skall den europeiska polisbyrån underrättas om detta.

24 b §
Utplåning av uppgifter ur skyddspolisens funktionella datasystem

Uppgifter som gäller en person skall utplånas ur skyddspolisens funktionella datasystem då 25 år har förflutit sedan den sista uppgiften infördes. Utlåtanden om tillförlitlighet utplånas dock då 10 år har förflutit sedan de gavs.

24 c §
Utplåning av uppgifter ur datasystemet för polisärenden

Ur databasen inom datasystemet för polisärenden och de separata delregistren skall uppgifter utplånas enligt följande:

1) ur brottsanmälningsindexet då ett år har förflutit sedan åtalsrätten för det misstänkta brottet preskriberades,

2) ur undersöknings- och handräckningssystemet brottsanmälningsuppgifter då ett år har förflutit sedan åtalsrätten för det misstänkta brottet preskriberades och övriga anmälningsuppgifter då fem år har förflutit sedan anmälningen registrerades,

3) ur arkivindex inom undersöknings- och handräckningssystemet då 50 år har förflutit sedan anmälningen registrerades,

4) ur efterlysningsregistret då tre år har förflutit sedan efterlysningen återkallades,

5) ur identifieringsregistret då ett år har förflutit sedan en person påträffades eller en okänd avliden identifierades, om det inte finns grundad anledning att alltjämt bevara uppgifterna,

6) ur egendomsregistret då ett år har förflutit sedan egendomen återställdes till innehavaren, såldes på auktion eller förstördes, dock senast då 10 år har förflutit sedan den sista uppgiften antecknades, om det inte finns grundad anledning att alltjämt bevara uppgifterna,

7) ur registret över anhållna då 10 år har förflutit sedan den sista uppgiften antecknades,

8) ur signalementsregistret och registret över tillvägagångssätt då ett år har förflutit

a) sedan förundersökningen avslutats då den visat att inget brott begåtts,

b) sedan förundersökningsmyndigheten med stöd av 2 § 2 mom. förundersökningslagen (449/1987) beslutade avstå från åtgärder för att väcka åtal mot den som gjort sig skyldig till ett brott,

c) sedan åtalsrätten för det misstänkta brottet preskriberats då förundersökningen har visat att ingen kan åtalas,

d) sedan den registeransvarige fått kännedom om åklagarens beslut enligt vilket det i saken inte är fråga om ett brott eller inte finns bevis på brott, eller

e) sedan ett åtal som väckts mot den registrerade förkastats genom en domstols lagakraftvunna avgörande,

9) ur registret över efterspanade motorfordon då ett år har förflutit sedan efterlysningen återkallades eller senast då 10 år har förflutit sedan efterlysningen antecknades, om det inte finns grundad anledning att alltjämt bevara uppgifterna, samt

10) ur registret för förmedling av meddelanden då två år har förflutit sedan meddelandet har förmedlats.

Anteckningar om personer under 15 år skall utplånas ur datasystemet när ett år har förflutit sedan den registrerade fyllde 18 år. Uppgifterna skall dock inte utplånas på denna grund, om någon av anteckningarna gäller en brottslig gärning, för vilken inte föreskrivs något annat straff än fängelse eller om nya anteckningar om en registrerad som vid registreringen var yngre än 15 år införs innan han har fyllt 18 år.

Personuppgifter utplånas inte på de grunder som anges i 1 och 2 mom., om det till dem har fogats uppgifter som hänför sig till en persons egen säkerhet eller polisens säkerhet i arbetet.

Alla uppgifter om en person skall dock utplånas ur datasystemet senast ett år efter den registrerades död.

24 d §
Utplåning av uppgifter ur datasystemet för förvaltningsärenden

Ur databasen inom datasystemet för förvaltningsärenden och dess separata delregister skall uppgifter utplånas enligt följande:

1) ur identitetskorts-, pass-, väktar- och ordningsmannaregistret uppgifterna om tillstånd då 10 år har förflutit sedan utgången av tillståndets giltighetstid samt uppgifter om avslag på ansökan, uppgifter om återkallelse, hinder och anmärkningar samt uppgifter om utlåtanden, då 10 år har förflutit sedan ansökan avslogs, anteckning gjordes om återkallelse, hinder eller anmärkning eller utlåtande gavs,

2) ur kontrollkortsregistret då fem år har förflutit sedan uppgiften infördes, samt

3) ur registret för identifiering av utlänningar då 10 år har förflutit sedan registreringen eller då ett år har förflutit sedan den registrerade beviljades finskt medborgarskap.

Alla uppgifter om en person skall dock utplånas ur datasystemet senast ett år efter den registrerades död.

24 e §
Utplåning av uppgifter ur övriga permanenta personregister

Ur andra personregister inrättade för förundersöknings- och polisutredningsändamål samt för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet än datasystemen för polisärenden enligt 1 a § skall uppgifter utplånas enligt följande:

1) ur register som har inrättats för polisens riksomfattande bruk och som förs manuellt, då ett år har förflutit sedan den registrerades död,

2) ur personregister som har inrättats för en eller flera polisenheters bruk, då 10 år har förflutit sedan den gärning, åtgärd eller händelse som föranledde registreringen antecknades, samt

3) ur permanenta personregister som har inrättats för att användas av en person som hör till polispersonalen eller av en arbetsgrupp som består av sådana personer, när uppgiften har konstaterats vara onödig med tanke på registrets användningsändamål.

Ur registren i 1 mom. skall uppgifter dock utplånas då ett år har förflutit

1) sedan förundersökningen avslutades, då förundersökningen har visat att inget brott har begåtts,

2) sedan förundersökningsmyndigheten med stöd av 2 § 2 mom. förundersökningslagen beslutade avstå från åtgärder för att väcka åtal mot den som gjort sig skyldig till ett brott,

3) sedan åtalsrätten för det misstänkta brottet preskriberades, då förundersökningen har visat att ingen kan åtalas,

4) sedan den registeransvarige fick kännedom om åklagarens beslut enligt vilket det i saken inte är fråga om ett brott eller inte finns bevis på brott, eller

5) sedan åtal som har väckts mot den registrerade förkastades genom en domstols lagakraftvunna avgörande.

Personuppgifter utplånas inte på de grunder som anges i 1 mom. 2 och 3 punkten samt 2 mom., om till dem har fogats sådana uppgifter som gäller en persons egen säkerhet eller polisen säkerhet i arbetet.

Ur andra personregister som har inrättats för behandling av förvaltningsärenden än ur datasystemet för förvaltningsärenden enligt 1 b § skall uppgifter utplånas ett år efter den registrerades död.

6 a kap.

Särskilda bestämmelser

25 §
Närmare stadganden, föreskrifter och anvisningar

Polisens högsta ledning kan meddela närmare föreskrifter och anvisningar om hur åtgärder skall vidtas som enligt denna lag eller stadganden som har meddelats med stöd av den ankommer på polisen. Polisens högsta ledning fastställer de formulär som skall användas vid dessa åtgärder.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 133/1997
FvUB 30/1997
RSv 237/1997

Helsingfors den 9 januari 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.